Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078597
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Zarządzenia Burmistrza dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr   81  / 2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  27 lipca  2007 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2 art. 58 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 i 2 ,art. 173 ust. 1 i 4 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ,pkt  13, art. 188 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 Uchwały nr V / 23 / 2007  Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2007 rok. Burmistrz Miasta Lubań  zarządza co następuje.

 

§ 1

 1. Zwiększa się dochody  w zakresie zadań własnych  ( powierzonych na podstawie porozumienia ) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2020  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę  5.000 zł
 2. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych  ( powierzonych na podstawie porozumienia ) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 5.000 zł.
 3. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.950 zł.
 4. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.950 zł.
 5. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  o kwotę 3.000 zł  ( ABK-4) z tego:

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2.500 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji  o kwotę 500 zł

 1. Zwiększa się w wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  o kwotę 7.000 zł z tego:

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  o kwotę 3.000 zł ( ABK-4)

§ 6060 wydatki  na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę 4.000 zł ( ABK-2)

 1. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa  (ogólna ) o kwotę 4.000 zł.

 

 

§ 2

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą     44.841.381 

Wydatki  budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą      44.120.463 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                                Burmistrz Miasta

                                                                                                                                                Konrad Rowiński

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu

 

 1. W § 1 pkt 1 i 2 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o zawarte porozumienie nr DKOS-1/GP-512-9/07-9 z dnia 11 czerwca 2007 roku  z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej.
 2. W § 1 pkt 3 i 4 zmniejszenia  i zwiększenia wydatków  dokonano w celu zapłaty odszkodowania zawartego porozumienia w dniu 19 czerwca 2007 roku pomiędzy Gminą Miejską Lubań, a małżonkami Henryką i Henrykiem Gil wynikającego z rekompensaty poniesionych kosztów przy zakupie lokalu , którego powierzchnia została zawyżona o 11,20 m2
 3. W § 1 pkt  5 i 6 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na wnioski ABK-2 i ABK-4 .
 4. W § 1 pkt 7 zmniejszenia rezerwy dokonano w celu realizacji wniosku ABK-2 z przeznaczeniem na zakup komputera.
 5. Zestawienie zmian dokonanych zarządzeniem

 

dochody

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

801

80195

2020

                    -     

   +   5 000,00   

       5 000,00   

powierzone

x

x

x

                    -     

     + 5 000,00   

       5 000,00   

x

 

 

 

 

 

 

 

wydatki

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

801

80195

3260

                    -     

     + 5 000,00   

       5 000,00   

powierzone

750

75023

4590

       1 000,00   

     + 3 950,00   

       4 950,00   

własne

750

75023

4110

   480 109,00   

  -     3 950,00   

   476 159,00   

własne

700

70004

4740

       4 000,00   

  -     2 500,00   

       1 500,00   

własne

700

70004

4750

     15 000,00   

  -        500,00   

     14 500,00   

własne

700

70004

4610

     27 200,00   

    +  3 000,00   

     30 200,00   

własne

700

70004

6060

                    -     

     +  4 000,00   

       4 000,00   

własne

758

75818

4810

     21 205,00   

   -     4 000,00   

     17 205,00   

własne

x

x

x

   548 514,00   

   +    5 000,00   

   553 514,00   

x

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-08-02 10:13:15, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-08-02 10:14:26, Ostatnia zmiana: 2007-08-02 10:14:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1287