Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6065423
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Uchwały Rady Miasta dotyczące zmian budżetu obrazek Wersja do druku

                                                   

Uchwała nr   X / 56  /  2007
Rady Miasta Lubań

z dnia  26 czerwca  2007 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok.

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,  art. 54 ust. 1 pkt  1 i 2  ,ust. 2 pkt  2 i 6   ,art. 57 ,art.58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1, art. 184 ust. 1 pkt 1,2, 7,8,12 i 14  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Rada Miasta Lubań uchwala , co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0460  wpływy z opłaty eksploatacyjnej  o kwotę 10.000 zł

2.      Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka  gruntami i nieruchomościami w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 70.000 zł.

3.      Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004  w § Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 85.046 zł.

 

§ 2

 

1.      Zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł

2.      Zmniejsza się wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 30.000 zł

3.      Zwiększa się wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 30.000 zł.

4.      Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  w §  4300 zakup usług pozostałych o kwotę 70.000 zł ( ABK-4).

5.      Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  w § 4270 zakup usług remontowych  o kwotę 85.046 zł ( ABK-2)

 

§ 3

 

Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

 

1.      Stan Funduszu na początek  roku  w  kwocie  99.724

2.      Zwiększa się przychody z kwoty 131.100 zł do kwoty 153.000 zł z tego:

·         § 0920 pozostałe odsetki  kwota 400

·         § 0970 wpływy z różnych dochodów  kwota 130.700

·         § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących    jednostek sektora finansów publicznych kwota 21.900

3.      Zwiększa się wydatki  z kwoty  230.524 zł na kwotę  252.424 zł z tego:

·         § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty  20.000 zł na kwotę 51.900

·         § 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w  kwocie 4.700

·         § 3020  wydatki niezliczone od wynagrodzeń   kwocie  3.500

·         § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  kwocie  60.722

·         § 4300 zakup usług pozostałych  z kwoty 141.602   na kwotę  131.602  (w tym: środki przeznaczone na usunięcie, transport i utylizację eternitu w kwocie 40.000 zł dotyczy wspólnot : ul Lwówecka 24,26,28 i  30.)

4.   Stan Funduszu na koniec roku  kwota 300

 

§ 4

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą  44.780.981  

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą    44.060.063 

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                            Przewodnicząca Rady

                                                                                                            Małgorzata Grzesiak

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Lubań

z dnia 26 czerwca 2007 roku

 

1.  W § 1 pkt 1 i 2 zwiększa się dochody w oparciu o przeprowadzoną analizę .

2.  W § 2 pkt  1 zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy drogi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaniu.

3. W § 2 pkt 2 i 3 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano z przeznaczeniem na zakup regulatora do korekcji parametrów wody basenowej  na wniosek dyrektora MOSiR w Lubaniu.

4. W § 2 pkt 4 zwiększenia wydatków dla ABK 4  w celu partycypacji w kosztach utylizacji azbestowego pokrycia dachowego  nieruchomości : ul. Lwówecka  nr. 24,26,28 i 30, oraz udział w wykonaniu. Nowego pokrycia dachowego na tych obiektach.

5. W § 1 pkt 3 zwiększenia  dochodów dokonano w oparciu o otrzymane odszkodowanie z PZU za zniszczenie lokalu mieszkalnego przy ul. Łużyckiej 15 wichurami , oraz zwiększenie wydatków w § 2 pkt 5  związanych z usuwaniem skutków nawałnicy na wniosek ABK-2 .

6. W §  3 wprowadzono zmiany do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubaniu na wniosek Naczelnika Wydziału .

7. Zestawienie zmian dokonanych uchwałą

dochody

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

756

75618

O460

357.000

+ 10.000

367.000

Własne

700

70005

O770

891.500

+ 70.000

961.500

Własne

700

70004

0970

0

+ 85.046

85.046

Własne

x

x

x

1.248.500

+ 165.046

1.413.546

X

 

 

 

 

 

 

 

wydatki

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

600

60016

4210

37.500

+ 10.000

47.500

Własne

926

92605

2650

469.000

-30.000

439.000

Własne

926

92605

6210

22.000

+ 30.000

52.000

Własne

700

70004

4300

1.955.242

+ 70.000

2.025.242

Własne

700

70004

4270

456.073

+ 85.046

541.119

Własne

x

x

x

2.939.815

+ 165.046

3.104.861

x

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-07-04 08:08:39, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-07-04 08:09:48, Ostatnia zmiana: 2007-07-04 08:09:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1392