Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6084395
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Władze Miasta Lubań » Burmistrz Miasta Lubań » Sprawozdania Burmistrza Miasta Lubań » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Nr OR. 0055-6/06

 

Sprawozdanie z pracy

Burmistrza Miasta Lubań

za  m-c  czerwiec  2007 roku

 

W omawianym okresie:

 

I.      w zakresie spraw organizacyjno –prawnych Burmistrz :

 

1.Burmistrz wydał  17  Zarządzeń , które dotyczyły między innymi :

·       podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

·       podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;

·       wyrażenia zgody na sprzedaż , podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas Festynu Parafialnego w dniu 09.06.2007 r. oraz podczas Dni Lubania ;

·       powołania składu  Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym , Finansowym  oraz Integracji europejskiej i pozyskiwania funduszy unijnych;

·        ustalenia składu Komisji dokonującej I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Głównej  i Pastelowej ( strzelnica ) w Lubaniu;

·       powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lubaniu;

·       przyznania odszkodowania pieniężnego za przyjętą na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomość przeznaczoną na drogę ( ul. Główna );

·        podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do zbycia na polepszenie już istniejących warunków  przy ul. Miłej w Lubaniu.

 

2.      Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań  1 projekt uchwały .

 

II.  w zakresie spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

 

1. W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego :

 

·       W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie miasta wskazano i naprawiono łącznie 25 punktów świetlnych .

            ( Osiedle „PIAST”- 4 , „Księginki” – 5 „Kamienna Góra” – 1 , „ Śródmieście” –

            7, w innych miejscach – 8 ) .

·        Miejski konserwator oświetlenia drogowego w ramach usuwania skutków wandalizmu

-       wymienił zniszczone przez nieustalonego sprawcę oprawy na słupach wysokich przy ul. Kazimierza Wlk. i Zawidowskiej

-       wymienił zniszczony przez nieustalonego sprawcę słup typu parkowego na ul. Mostowej

-       wymienił 5szt. zniszczonych przez nieustalonego sprawcę opraw na słupach parkowych w parku na Kamiennej Górze

-       dokonał naprawy uszkodzonych 3 słupów oraz zerwanej linii napowietrznej w obrębie ulicy Kopernika . Ogólny koszt usunięcia szkód wyniósł : 17.032,08 złotych.

·        Konserwator sieci oświetlenia dokonał również wymiany uszkodzonego słupa typu wysokiego na Placu 3-go Maja , który zostanie sfinansowany z polisy OC sprawy szkody. Koszt naprawy wyniósł 4.073,06 złotych.

·        W ramach prowadzonych bieżących napraw instalacji oświetlenia wymieniono odcinek kabla zasilającego na ulicy Mieszka I. Zadanie zrealizował miejski konserwator oświetlenia drogowego . Koszt zadania – 4.113,49 złotych

·        W dniu 16-17.06.2007 r. przygotowano dodatkowy obwód oświetlenia na ścieżce do amfiteatru – na potrzeby „ Dni Lubania – LAWA 2007 „ ;

 

2. W ramach zadania – utrzymanie czystości

 

 • Naprawiono i zamontowano kosze uliczne w ilości 7szt..Naprawy dokonał pracownik gospodarczy Urzędu Miasta. 
 • Oczyszczano ulice Śródmieścia: Grunwaldzką, Wąską, Tkacką, Ratuszową oraz parking przy ulicy Żymierskiego poprzez usuwanie traw, sprzątanie ziemi, piasku itp. .
 • W ramach utrzymania bezpieczeństwa ruchu pracownik gospodarczy Urzędu Miasta naprawił i uzupełnił łańcuchy zlokalizowane w obrębie ulicy Bankowej .
 • Ze względu na okres urlopowy i zwiększony napływ gości do miasta zlecono ZGiUK Sp. z o.o. dodatkowy wywóz nieczystości z koszy ulicznych w obrębie centrum miasta w soboty w miesiącu lipiec- wrzesień . Koszt zadania 4.800 złotych.
 • Zlecono ZGiUK sp. z o.o. wykonanie zaplecza technicznego do czasowego przechowywania padłych zwierząt zbieranych z terenu miasta . Koszt – 2.371 złotych.

 

3. W ramach zadania – utrzymanie zieleni

 

 • Grupa pracowników interwencyjnych prowadziła wykaszanie terenów miejskich .
  Dotychczas wykoszono trawy w obrębie ulicy Mostowej, Górnej, Zamkowej, Słonecznej, Fabrycznej, Warszawskie, Rybackiej,Papieża JPII, wzdłuż Kwisy.

 

 • W dniach 04.-15.06.2007 r. na potrzeby Dni Lubania –Lawa 2007 grupa pracowników interwencyjnych prowadziła wykaszanie i oczyszczanie terenów parku na Kamiennej Górze .

 

4. W ramach zadania : utrzymanie cmentarzy wojennych    

                                  

 • W dniu 01.06.2007 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta Lubań w sprawie przekazania z budżetu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w wysokości 20.000 złotych na wykonanie remontu nawierzchni alejek cmentarnych na cmentarzu żołnierzy radzieckich na Kamiennej Górze.
 • Zlecono ZGiUK sp. z o.o. wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych na cmentarzu żołnierzy radzieckich na Kamiennej Górze. W ramach zadania ZGiUK :
  wykosi wielokrotnie trawy – 2x razy w miesiącu , dokonana oprysku ochronnego oraz przycięcia żywopłotu, nasadzenia sezonowych kwiatów ,uporządkowania cmentarza przed świętem Zmarłych . Koszt zadania wyniesie 3.000 złotych.  

 

5. W ramach zadania – gospodarka mieszkaniowa 

 

 • Uzyskano i rozdzielono: 2 lokale socjalne ,  2 lokali mieszkalnych
 • W ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce ( remonty domów i mieszkań) zaproszono Wykonawców do złożenia ofert cenowych na zadanie pn.Wykonanie i montaż okien z PCV w lokalach mieszkalnych na terenie miasta Lubań. Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2007 r. Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa przyznanych Gminie Miejskiej Lubań.

 

6. W ramach zadania : Dodatki mieszkaniowe

 

·        liczba wydanych decyzji:

w maju             - 142

·        kwota przyznanych dodatków:

w maju            -  21.264,78zł

 

III. w zakresie spraw remontowo- inwestycyjnych :

 

1. W zakresie dotyczących robót inwestycyjnych:

 

1)     Trwają prace przygotowawcze do opracowania i aplikowania wniosku   o współfinansowanie z Funduszu Spójności inwestycji pn. „Kompleksowe    uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Lubań”. Przesłano, celem      zaopiniowania do WFOŚiGW,  mapę wraz z częścią opisową na potrzeby analizy opcji do studium wykonalności, wyznaczającą sieci kanalizacji sanitarnej do finansowania z Funduszu Spójności oraz Kartę Potencjalnego Przedsięwzięcia. Otrzymano przy piśmie z dnia 18.06.br skierowanym przez WFOŚiGW we Wrocławiu do Departamentu Funduszy  Ekologicznych Ministerstwa Środowiska w Warszawie informację o pozytywnej ocenie zamierzenia i jego kwalifikacji na dofinansowanie z Funduszu Spójności. Na ukończeniu są prace związane z aktualizacją uzgodnień posiadanych dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji w tym bardzo ważnej decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach. 

2)     Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do sporządzenia     dokumentacji przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę „Obwodnicy zachodniej miasta”.  W dalszym ciągu trwają prace związane z podziałem działek gruntu  pasa drogowego przyszłej obwodnicy, a następnie przejęcia bądź wykupu niezbędnych  gruntów.

3)      LPWiK Spółka z o.o. w Lubaniu rozpoczęła wykonywanie prac związanych z wymianą sieci wodociągowej w ul.Reja co pozwoli po zakończeniu tych prac na rozpoczęcie robót drogowych związanych z modernizacją bardzo zniszczonej nawierzchni tej ulicy.

4)     W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie z projektantem dotyczące koncepcji      kompleksowego zakresu opracowania projektu kompleksowego uporządkowania placów i chodników w rejonie starego Miasta.

 

2. Roboty związane z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drogach

    gminnych i wewnętrznych – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań:

1)     Prowadzono prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego ulic – dróg zarządzanych przez Burmistrza Miasta Lubań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu poprzez utrzymanie oznakowania pionowego tylko w trybie awaryjnym.

2)     Rozpoczęto prace związane z odnową oznakowania poziomego przejść dla pieszych, a po zakończeniu tych prac miejsc parkingowych. Całość prac powinna zostać zakończona do  końca lipca br.

3)     W dniu 06.06.br , po wcześniejszym zainstalowaniu oznakowania pionowego oraz      wykonaniu odnowy oraz nowych elementów oznakowania poziomego, wprowadzono      zmianę organizacji ruchu na ulicach Szkolna oraz Placu Lompy z ruchu dwukierunkowego na jednokierunkowy.

4)      Kontynuowano remonty cząstkowe uszkodzeń nawierzchni jezdni po okresie zimowym na  ulicach terenu Osiedla Willowe oraz ul.Starolubańskiej. Obecnie trwają remonty ulic terenu  dzielnicy „Kamienna Góra”. Planuje się zakończyć całość tych prac do końca lipca br. 

5)     Przygotowywane są dokumenty niezbędne do wyboru wykonawcy robót nawierzchniowych związanych z odnową odcinka ul. Górnej w Lubaniu (pomiędzy  ul. Zamkową i ul. Chopina) oraz odcinka ul. K.Wielkiego. Planuje się, w przypadku znalezienia zainteresowanego wykonawcy, na wykonawstwo tych robót nie później niż do końca sierpnia tego roku.

6)     Rozpoczęto prace na wykonanie elektronicznej ewidencji dróg gminnych dla Miasta Lubań –  I etap wraz ze sprzedażą programu komputerowego. Prace wykonuje firma „Lehman + Partner” Sp. z o.o. z Konina. Na otrzymanej od wykonawcy ewidencji mapie naniesiono przebieg dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta.

 

3. Zadania związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej:

 

1)     Wykonywano awaryjną naprawę uszkodzenia kanalizacji deszczowej w ul.Grunwaldzkiej. Z uwagi na brak zainteresowania ze strony wykonawców do chwili obecnej nie wykonano prac związanych z wymianą wpustów żeliwnych kratek ściekowych przy ul. Spółdzielczej i Esperantystów, a także uszkodzenia kanalizacji deszczowej w ul.Stawowej. Czynione będą dalsze starania wykonania tych niezbędnych prac.

2)      Sporządzono 5 szt. opinii pod projekty budowlane oraz 1 opinię dla Wydz. OŚiGP .

 

 

4. Inne zadania :

1)     Przeprowadzono przegląd gwarancyjny napraw nawierzchni po robotach wykonywanych w  pasach drogowych przez LPWiK Spółka z o.o. w Lubaniu.

2)      W powyższym okresie : wydano 8 szt. decyzji awaryjnego zajęcia pasa drogowego dla Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu  na usunięcie awarii sieci wodociągowych oraz 1 zezwolenie na wejście w tym samym celu w pas drogi wewnętrznej. Wydano 7 szt. decyzji zajęcia pasa drogowego dróg gminnych. Wydano 2 decyzje na lokalizację zjazdu na drogę gminną.

 

IV.  w zakresie spraw gospodarki gruntami, nieruchomości i rolnictwa

 

1.      Wydano 5 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości:

- działki Nr 10/243, Obręb II, AM 6 – ul. Kazimierza Wielkiego

- działka Nr 27/3, Obręb II, AM 18 – ul. Kazimierza Wielkiego

- działka Nr 7/5, Obręb III, AM 7- ul. Młynarska

- działka Nr 46/1, Obręb II, AM 19 – ul. Kopernika

- działka Nr  63, Obręb V, AM 6 – ul. Górna 7a

2.      Nadano numerację porządkową dla nieruchomości położonych przy ul. Rynek – Sukiennice 37,35, Dworcowej 2, Różanej 66, Żołnierskiej 2, Stanisława Moniuszki 1, Łużyckiej 27B.

3.     Przygotowano Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 54/07 w sprawie przyznania odszkodowania pieniężnego za przejętą na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomość przeznaczoną pod drogę (działka Nr 18/7, Obręb IV, AM 6).

4.     Przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu (była strzelnica), oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 9, Obręb I, AM 3 o pow. 5.310 m2.

      Przeznaczenie nieruchomości w studium – tereny koncentracji usług i towarzyszącej

      zabudowy mieszkaniowej. Wyłoniono nabywcę na nieruchomość.

5.     Przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Głównej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16/3, Obręb IV, AM 5 o pow. 4.075 m2.

      Przeznaczenie nieruchomości w studium – tereny zieleni urządzonej i tereny zalewowe

      rzeki Kwisy. Wyłoniono nabywcę na nieruchomość.

6.     Wytypowano do dosprzedaży w formie bezprzetargowej działkę Nr  67 Obr. I, AM 8 położoną  w Lubaniu przy ul.Miłej, z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki.

7.      Zawarto akt notarialny - dosprzedaż w formie bezprzetargowej działki Nr  71/7 Obr. III, AM 4 położoną  w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego, z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki.

8.      Sprzedano 7 lokali mieszkalne na rzecz najemców.

9.      Wytypowano do sprzedaży 10 lokali mieszkalnych  na rzecz najemców.

10.  Zmieniono udziały w częściach wspólnych budynków wielolokalowych i w prawie

      współużytkowania wieczystego działek, położonych w Lubaniu przy  ul. Słowackiego 11;

11.  Wytypowano do wydzierżawienia nieruchomość nie zabudowaną położoną w Lubaniu przy ul. Staszica z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej, oznaczoną jako działka Nr 56, Obręb III, AM 2 o pow. 120 m2.

12.  Zawarto dwie umowy dzierżawy na nieruchomość nie zabudowaną położoną w Lubaniu przy ul. Staszica z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej,   ( nauka jazdy) oznaczoną jako działka Nr 56, Obręb III, AM 2 o pow. 120 m2.

 

V. w zakresie spraw promocji,  kultury, sportu i oświaty :

 

1.  W dniu 6.06. przebywała z jednodniową wizytą  w Lubaniu 9-osobowa   delegacja z

      partnerskiego  miasta Loebau w Niemczech. W programie wizyty m.in. zwiedzono

      odbudowaną starówkę, muzeum, salę rajców, bibliotekę oraz udostępniono gościom

      możliwość wejścia na   wieżę ratusza. W dalszym ciągu wizyty goście zapoznali się z

      rozwojem  gospodarczym miasta. Zwiedzili  zmodernizowana oczyszczalnię  ścieków,

      centrum utylizacji odpadów komunalnych oraz centrum Tresury  Psów Straży Granicznej.

      W godzinach popołudniowych delegacja przebywała na zamku Czocha.

2.     W dniu 8 czerwca przejechali przez miasto kolarze XV Międzynarodowe-go Wyścigu Kolarskiego DHL - Karkonosze Tour, gdzie na ul. Podwale  czekała na nich lotna premia. Udział wzięło 96 kolarzy , w tym 46 z zagranicy.

3.     Ufundowano 6 szt. pucharów  Burmistrza Miasta dla zwycięzców imprez  sportowo-rekreacyjnych – 9.06.2007r. na stadionie kartingowym.

4.     W dniu 14.06. odbyła się międzynarodowa konferencja w Loebau podsumowująca wspólny program pomiędzy miastem Lubań i Loebau  przeprowadzony w obszarze handlu detalicznego w centrach obu miast. Dzięki projektowi nawiązano współpracę pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorcami w różnych branżach obu miast. Ponadto przygotowano w języku polskim i niemieckim  podsumowanie projektu oraz wytyczne celem podejmowania decyzji strategicznych w  rozwoju handlu detalicznego w obu miastach.

5.      W okresie tym:

-       ze zwolnienia za wpis do ewidencji działalności gospodarczej skorzystało 6 osób (od początku roku  61),

-       wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa) dla 4 przedsiębiorców.

6.     W dniach 16-17 czerwca odbyły się kolejne Dni Lubania. Miejski Dom Kultury zapewnił udział wielu gwiazd. W obchody święta miasta włączyło się Muzeum Regionalne, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

7.      Łużyckie Centrum  Rozwoju i Łużycka Drużyna Łucznicza z ofertą imprez towarzyszących już od 11.06. ,takich jak: wystawy plastyczne, sesja popularno – naukowa, zawody sportowe w okresie poprzedzającym Dni miasta i w czasie ich trwania. Ufundowano 3 puchary Burmistrza  Miasta oraz dyplomy dla zwycięzców konkursów.

8.     Burmistrz Miasta przekazał nieodpłatnie Miejskiej Bibliotece Publicznej trzyczęściową Księgę Sybiraków  2006r. 

9.     Punkt Informacji Turystycznej działający w strukturze Łużyckiego Centrum Rozwoju przygotował na sezon wakacyjny ulotkę „Lato 2007”

      z ofertą m.in. Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum

      Regionalnego, Łużyckiego Centrum Rozwoju, Domu Dziennego Pobytu, Kina „Wawel” i

      PTSM.                

10. W dniach 18-21.06.2007r. przybywała w Lubaniu 5 –osobowa delegacja z miasta partnerskiego Prienai na Litwie. Goście mieli możliwość   zapoznania się z gospodarczymi osiągnięciami miasta, jak i problemami. Ponadto goście zwiedzili odrestaurowaną starówkę, zapoznali się z przygotowaną prezentacją nt. odbudowy miasta.

      W kolejnych dniach zwiedzili zamek Czocha oraz Karkonosze.

11.  Jak już informowano ze środków Samorządu  Miasta Lubań zostało sfinansowane wydanie książki popularno-naukowej  pt. „Górne Łużyce na  przestrzeni wieków”. Książka zostanie przekazana w większości do  bibliotek Dolnego Śląska, jak również do Biblioteki Narodowej. Nakład 300 egz.

12.  Zakończono prace związane z przygotowaniem „Raportu o stanie Miasta za 2006 rok”.

 

Ponadto Burmistrz:

 • 02 czerwca uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Górnych Łużyc i Górnołużyczan” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc ;
 • 06 czerwca gościł 7 osobowa delegację niemiecką  z Lobau ;
 • 09 czerwca brał udział w Festynie Parafialnym z okazji „ Dnia Matki i Dziecka” zorganizowanym przez Parafię Św. Jadwigi;
 • 13 czerwca brał udział w Konwencie Euroregionu”Nysa” w Bolesławcu ;
 • 14 czerwca  uczestniczył w Forum na temat bezpieczeństwa zorganizowanym w ramach Euroregionu „Nysa” w Bautzen. Zastępca Burmistrza  Wiesław Wydra brał udział w Seminarium na temat bezrobocia zorganizowanym przez Powiat Lubanski;
 • 15 czerwca uczestniczył w otwarciu wystawy Grzegorza i Rafała Grabarczyków w Muzeum Regionalnym  oraz we wspólnej sesji Rady Miasta i Powiatu Lubańskiego na temat Kultury;
 • W dniach 16-17 czerwca uczestniczył w Dniach Lubania „ Lawa 2007”;
 • 20 czerwca brał udział w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 3 oraz na stanowisko podinspektora ds. funduszy unijnych ;
 • 21 czerwca brał udział w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin „ Kwisa” ;
 • 22 czerwca uczestniczył w uroczystym oddaniu do użytku oczyszczalni ścieków w Świeradowie Zdroju;

Zastępca Burmistrza Henryk Rogacki uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum nr 1 i 2 .

 

 

 

Lubań, 25 czerwca  2007 roku

 

Sporządziła:  A. Krawiec

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Anna Krawiec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Krawiec, Data wprowadzenia: 2007-06-27 13:29:43, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-06-27 14:43:44, Ostatnia zmiana: 2007-06-27 14:43:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1298