Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078589
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Zarządzenia Burmistrza dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

 

Zarządzenie  nr  57 / 2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  31  maja   2007 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2 art. 58 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 i 2 ,art. 173 ust. 1 i 4 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ,pkt  13,  pkt  14 , art. 188 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 Uchwały nr V / 23 / 2007  Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2007 rok. Burmistrz Miasta Lubań  zarządza co następuje.

 

§ 1

 

1.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095  pozostała działalność w § 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 723 zł.

2.       Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095  pozostała działalność o kwotę 723 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 709 zł

3.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 14.100 zł

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w  dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.671  zł.

5.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w §  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.571 zł.

 

§ 2

1.       Zmniejsza się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale  852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł.

2.       Zwiększa się  wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale  852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 40.000 ł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę 30.000 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 10.000 zł

3.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w  dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1.984 zł

4.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 2.500 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł

§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 1.500 zł

5.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej  w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.500 zł

6.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne  o kwotę 31.984 zł.

7.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 3) w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.482 zł.

8.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 3) o kwotę 9.482 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.374 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  o kwotę 4.108 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 4.000 zł.

9.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004   Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   ( ABK-2) o kwotę 60.000 zł z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 10.000 zł

10.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004   Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   ( ABK-2) w §  4270 zakup usług remontowych  o kwotę 60.000 zł.

11.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych  dziale 758 Rozliczenia finansowe w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa (rezerwa ogólna) o kwotę 6.000 zł

12.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi  w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  13.000 zł.

13.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi  w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł

14.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 2.752 zł z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.500 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 252 zł

15.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71014 Usługi geodezyjne i kartograficzne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.752 zł

16.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność w § 4309 zakup usług pozostałych o kwotę  7.883  

17.    Zwiększa  się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność w § 4308 zakup usług pozostałych o kwotę  7.883  

18.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 25.500 zł z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 21.500 zł

§ 4740  Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 4.000 zł

19.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 25.500 zł z tego:

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  o kwotę 20.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1.500 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.000 zł.

20.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury  o kwotę  10.731 zł z tego:

 § 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  5.938 zł

 § 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 4.793 zł

21.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury  o kwotę  10.731 zł z tego:

§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  5.938 zł

 § 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 4.793 zł

 

§ 3

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą   44.615.935 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą     43.895.017 zł

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                             Burmistrz Miasta

                                                                                                                                             Konrad Rowiński

 

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta

z dnia 31 maja 2007 roku.

 

1.       W § 1 pkt  1 i 2 zwiększenia  dochodów i wydatków dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3011-85/07 z dnia 9 maja 2007 roku  z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa  dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

2.       W § 1 pkt 3- 5 zwiększenia  dochodów i wydatków dokonano w oparciu o decyzje Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-66/07 z dnia 25.04.2007 , oraz PS-IOII-3050/79/07 z dnia 17.05.2007 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalna w środowisku w roku 2007.

3.       W § 2  pkt  1-6  przesunięć miedzy paragrafami  wydatków  dokonano w oparciu o wniosek MOPS .

4.       W § 2 pkt  7-8  przesunięć między paragrafami  wydatków dokonano w oparciu o wniosek Gimnazjum nr 3

5.       W § 2 pkt  9-10  przesunięć między paragrafami wydatków dokonano w oparciu o wniosek ABK-2

6.       W § 2 pkt  11 zmniejszenia kwoty rezerwy dokonano w celu zrealizowania  wydatku w kwocie 6.000 zł , a wnioskowanego przez Wydział GKM Urzędu Miasta nr GKM-1a/2007 z dnia 27 marca 2007 roku  z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do przygotowania zaplecza do gromadzenia i czasowego przechowywania padniętych zwierząt z terenu Miasta  przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu.

7.       W § 2 pkt  częściowo 12  w kwocie 7.000 zł oraz  pkt 13- 21 zmniejszenie  i zwiększenie wydatków  ma charakter porządkowy.

8.       Zestawienie zmian dokonanych zarządzeniem

dochody

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

O10

O1095

2010

0

+ 723

723

zlecone

852

85219

2030

326.000

+ 14.100

340.100

własne

852

85219

2030

340.100

+ 2.571

342.671

własne

x

x

x

666.100

+ 17.394

683.494

x

 

 

 

 

 

 

 

wydatki

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

O10

O1095

4210

0

+ 14

14

zlecone

O10

O1095

4430

0

+ 709

709

zlecone

852

85219

4010

675.678

+ 16.671

692.349

własne

852

85219

4210

28.000

- 10.000

18.000

własne

852

85219

4260

22.490

+ 30.000

52.490

własne

852

85219

4750

1.000

+ 10.000

11.000

własne

852

85295

3110

247.200

+ 1.984

249.184

własne

852

85202

4210

7.744

- 1.000

6.744

własne

852

85202

4220

6.000

- 1.500

4.500

własne

852

85202

4300

864

+ 2.500

3.364

własne

852

85214

3110

527.000

- 31.984

495.016

własne

801

80110

4040

206.545

- 9.482

197.063

własne

801

80110

4210

88.603

+ 1.374

89.977

własne

801

80110

4440

215.317

+ 4.108

219.425

własne

801

80110

4750

2.505

+ 4.000

6.505

własne

700

70004

4300

2.005.242

- 50.000

1.955.242

własne

700

70004

4530

153.147

- 10.000

143147

własne

700

70004

4270

396.073

+ 60.000

456.073

własne

758

75818

4810

32.005

- 6.000

26.005

własne

900

90003

4210

2.000

+ 13.000

15.000

własne

900

90003

4300

298.040

- 7.000

291.040

własne

710

71004

4300

298.040

+ 2.500

300.540

własne

710

71004

4410

0

+ 252

252

własne

710

71014

4300

25.000

- 2.752

22.248

własne

710

71095

4309

31.530

- 7.883

23.647

własne

710

71095

4308

0

+ 7.883

7.883

własne

750

75023

4300

398.057

- 21.500

376.557

własne

750

75023

4740

10.000

- 4.000

6.000

własne

750

75023

4370

10.000

+ 20.000

30.000

własne

750

75023

4430

6.000

+ 1.500

7.500

własne

750

75023

4700

10.000

+ 4.000

14.000

własne

921

92105

4219

23.751

- 5.938

17.813

własne

921

92105

4309

19.170

- 4.793

14.377

własne

921

92105

4218

0

+ 5.938

5.938

własne

921

92105

4308

0

+ 4.793

4.793

własne

x

x

x

5.747.001

+ 17.394

5.764.395

x

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-06-14 15:12:25, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-06-14 15:13:18, Ostatnia zmiana: 2007-06-14 15:13:18, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1463