Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5959394
od 03 lutego 2006
Informacje » Aktualności obrazek Wersja do druku

 

Wybór ławników

 

Informacja Rady Miasta Lubań w sprawie wyboru ławników sądowych na lata 2008 – 2011

 

Rada Miasta Lubań informuje, że z dniem 31 grudnia 2007 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2003 r.

 

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U. z

2001 r., nr 98, poz.1070 z późn. zm./ nakazują by właściwe terenowo rady gmin dokonały wyboru ławników na nową kadencję.

 

   Zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Rada Miasta Lubań powinna wybrać:

 

1.      do Sądu Rejonowego w Lubaniu łącznie 33 ławników , w tym do orzekania w sprawach

     z zakresu prawa pracy 8 ławników,

2.      do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze łącznie 9 ławników , w tym do orzekania

     w sprawach z zakresu prawa pracy 2 ławników.

 

Wybór ławników odbędzie się w terminie do końca października 2007 roku , przy czym zgłoszenie kandydatów na ławników musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 30 czerwca 2007 roku.

 

Mając na celu zabezpieczenie udziału w wymiarze sprawiedliwości osób najbardziej godnych sprawowania funkcji ławnika – proszę uprzejmie o podjęcie stosownych działań zmierzających do zgłaszania i właściwego doboru kandydatów.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach  oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania

    sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

    przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Lubań.

 

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Biuro Rady Miasta Lubań  pok. nr 18 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 – ej Dywizji 14 w terminie do 30 czerwca 2007 r.

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można otrzymać w Biurze Rady Miasta .

 

Do karty kandydat ma obowiązek dołączyć:

 

1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów

    osobistych;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

O kandydatach na ławników Rada Miasta zasięga informacji od właściwych organów Policji.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów  powszechnych /Dz.U. z 2001 r.

    nr 98, poz.1070 z późn.zm./

2)Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca  2006 r. w sprawie szczegółowego  

   trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia Dz.U.

   z 2006 r. nr 50, poz.370/.

 

 

 

                                              Przewodnicząca

Rady Miasta Lubań

 

Małgorzata Grzesiak

 

 

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

  • 50 zł – za informację o osobie,
  • 100 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania.
Znaki opłaty sądowej można nabyć w siedzibie Biura Informacyjnego KRK lub w kasach sądów powszechnych.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK.

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

Tel. 0 prefiks 75 64 15 106

Fax. 752 51 13

ul. Wojska Polskiego 56          58-500 JELENIA GÓRA

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

 

 

UWAGA - KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

 

A. Dane kandydata na ławnika /wypełnia kandydat/ :

 

1

Imię (imiona) i nazwisko

 

 

 

2

Nazwiska poprzednio używane

 

3

Imiona rodziców

 

 

4

Data i miejsce urodzenia

 

 

5

Obywatelstwo

 

 

6

Numer ewidencyjny PESEL

 

 

7

Numer NIP

 

 

8

Miejsce zamieszkania

ze wskazaniem, od ilu lat kandydat mieszka na terenie gminy

 

9

Adres do korespondencji
i dane kontaktowe (numer telefonu domowego, numer telefonu w miejscu pracy i ewentualnie adres  e-mail)

 

 

10

Wykształcenie i kierunek (np. wyższe ekonomiczne, średnie zawodowe - technik budowlany  itp.)

 

11

Status zawodowy (np. pracownik, przedsiębiorca, emeryt, bezrobotny itp. oraz wskazanie od ilu lat (miesięcy) w nim pozostaje)

 

 

 

12

Miejsce pracy
lub wykonywanej działalności

ze wskazaniem, od ilu lat kandydat pracuje lub wykonuje działalność na terenie gminy

 

13

Doświadczenie w pracy społecznej (np. członkostwo
w organizacjach społecznych)

 

 

 

 

 

14

Motywy kandydowania
na ławnika

 

 

 

 

 

15

Informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach

 

16

Informacja, do orzekania w którym sądzie - w sądzie okręgowym albo rejonowym - proponowany jest kandydat

 

 


B.

- Wypełnia tylko związek zawodowy lub organizacja pracodawców, jeżeli to dotyczy:

 

Informacja czy kandydat  jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

 

 

 - Dane podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika /wypełnia podmiot zgłaszający/:

 

1

Nazwa podmiotu
i oznaczenie siedziby *

 

 

 

 

 

2

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata
- uprawnionej do reprezentacji

 

 

3

Podpis osoby zgłaszającej kandydata - uprawnionej
do reprezentacji

 

4

Nazwa i numer rejestru, do którego podmiot jest wpisany

 

 

 

5

Dane teleadresowe do korespondencji: adres (jeżeli jest inny niż adres siedziby), telefon kontaktowy i adres
e-mail

 

 

 

 

 

 

* - Prezes sądu wypełnia wyłącznie rubrykę 1 tej części.

 

Stosownie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru ławników przez radę gminy oraz do czynności administracyjnych sądu związanych z organizacją pracy ławników.

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie i potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.

 

 

 

.................................................                                                              ...................................................

na czytelny podpis kandydata

ławnika

 na ławnika

 

 

miejscowość i data wypełnienia

                                              

 

 

 

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.

 

 

 

.................................................                                                            .........................................................

miejscowość i data wypełnienia

                                                                                 

czytelny podpis prezesa sądu albo osoby reprezentującej podmiot uprawniony
 w art. 162 § 1 ustawy do zgłoszenia kandydata bądź jednego z dwudziestu pięciu obywateli zgłaszających kandydata

 

 

 

 

 

 


POUCZENIE:

Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszenia niewypełnioną zgodnie z wymogami określonymi
w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego
w art. 162 § 1 ustawy pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu
.

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-06-13 08:36:53, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-06-13 08:37:51, Ostatnia zmiana: 2007-06-13 08:37:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3890