Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6084331
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Władze Miasta Lubań » Burmistrz Miasta Lubań » Sprawozdania Burmistrza Miasta Lubań » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Lubań

za 2006 rok

 

 

I.        w zakresie spraw organizacyjno – prawnych :

 

1.       Burmistrz wydał 152 zarządzenia.

2.       Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań 59  projektów  uchwał Rady

3.       W związku z rozpoczęciem nowej kadencji Burmistrz powołał na swoich Zastępców pana Henryka Rogackiego i pana Wiesława Wydrę.

4.       Upoważnienia, pełnomocnictwa i decyzje Burmistrza:

·         Burmistrz wydał 13 upoważnień ( dla Z-ców Burmistrza i naczelników Wydziałów UM),  14 pełnomocnictw ( dla dyrektorów o kierowników jednostek organizacyjnych ).

 

Burmistrz wydał  łącznie  9706 decyzji administracyjnych .


Wydział

Liczba wydanych decyzji administracyjnych

Odwołania

Do ponownego rozpatrzenia

Decyzje uchylone

Decyzje utrzymane w mocy

Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa

 

77

 

2

 

1

 

1

-

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1587

11

11

-

-

Rozwoju

411

1

-

-

 

1

Oświaty

394

 

2

2

-

-

Finansowy

6849

1

1

-

 

-

Spraw Obywatelskich

31

3

2

-

1

Techniczno-Inwestycyjny

98

2

1

1

-

Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

95

2

1

-

1

Urząd Stanu Cywilnego

164

1

-

-

1

          Razem:

9706

25

19

2

4


5.       Burmistrz jako Zgromadzenie Wspólników

 

·         PEC Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu  odbył 3 posiedzenia, w tym 1 zwyczajne,  podjął 12 uchwał

·         LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu odbył 5 posiedzeń, w tym 1 zwyczajne, podjął 10 uchwał

·         ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu odbył  8 posiedzeń, w tym 1 zwyczajne, podjął 13 uchwał

·         LTBS Sp. z o.o. w Lubaniu odbył 2 posiedzenia, w tym 1 zwyczajne, podjął  6 uchwał.

 

6.       Zatrudnienie :

 

·         Burmistrz powołał na stanowisko Dyrektora MOSiR panią Małgorzatę Garula – wyłonioną w drodze konkursu;

·         Zatrudnił w  Urzędzie Miasta w ramach :  prac interwencyjnych   28  pracowników oraz umożliwił 15 młodym osobom odbycie stażów absolwenckich oraz  przygotowania zawodowego .

 

7.       Kontrole:

1)       Wewnętrzne :

            W 2006 roku Burmistrz za pośrednictwem inspektora ds. kontroli przeprowadził  

             następujące kontrole :


Lp.

Nazwa jednostki podlegającej kontroli

Przedmiot kontroli

Termin przeprowadzonej

kontroli

Postępowanie

Pokontrolne

1.

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Weryfikacja wniosku

 o zatwierdzenie stawek wody i ścieków na 2006r. 

31.01-13.02.2006r.

Protokół-

13.02.2006r.,

2.

Spółki komunalne

Sprawdzenie  sprawozdań i ocena działalności Spółek za okres 01.01-31.12.2005r. 

12.04-12.04.2006r.

Sprawozdanie

12.04.2006r.,

 

3.

Spółki komunalne

Sprawdzenie  sprawozdań i ocena działalności Spółek za okres 01.01-30.06.2006r. 

04.10.-05.10.2006r.

Sprawozdanie

05.10.2006r.,

 

4.

Szkoła Podstawowa

 Nr 1

Przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków .

11.12.2006-18.12.2006r.

Protokół-19.12.2006r.,

Zalecenia-31.01.2007r.,

Realizacja zaleceń-01.03.2007r.

5.

Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” przy Gimnazjum nr 3 w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych  od Gminy Miejskiej Lubań w 2005r

 

18.12.2006r.

Protokół 18.12.2006r.

6.

Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej

w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych  od Gminy Miejskiej Lubań w 2006r.

18.12.2006r.

Protokół 18.12.2006r.

 

7.

Międzyzakładowy Klub Sportowy „Łużyce”

w Lubaniu

 

Kontrola dotacji celowych otrzymanych  od Gminy Miejskiej Lubań w 2006r

19-21.12.2006r.

Protokół

21.12.2006r.

8.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejskim TPD w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych  od Gminy Miejskiej Lubań w 2006r.

21.12.2006r.

Protokół 21.12.2006r.,

 

9.

Miejsko-Gminny Klub Sportowy” Kwisa”

 w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych  od Gminy Miejskiej Lubań w 2005r

27.12.2006r.

Protokół

27.12.2006r

10.

Polski Związek Niewidomych w Lubaniu

 

Kontrola dotacji celowych otrzymanych  od Gminy Miejskiej Lubań w 2006r

28.12.2006r.

Protokół

28.12.2006r.

11.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii

Św.Trójcy w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych  od Gminy Miejskiej Lubań w 2006r.

27.12.2006r.

Protokół 28.12.2006r.,

 

12.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych  od Gminy Miejskiej Lubań w 2006r.

28.12.2006r.

Protokół 28.12.2006r.,

 

13.

Klub Małego Dziecka

w Lubaniu

Kontrola dotacji celowych otrzymanych  od Gminy Miejskiej Lubań w 2006r

28.12.2006r.

Protokół 28.12.2006r.,

 
2)       Zewnętrzne :

W 2006 roku  Burmistrz jako organ wykonawczy Gminy był kontrolowany przez jednostki z zewnętrzne :

 

Lp

Kontrolowany dział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna

Przez kogo kontrolowany

Termin kontroli

Określenie charakteru czynności kontrolnych

Dokument  z kontroli

1.

Urząd Miasta :

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

08 - 10.

02.06

Realizacja umowy pożyczki nr 760/2005/ Wn  1/OW-OK.-KP/P pn.” Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania

 i gminy Siekierczyn”.

Protokół kontroli

2.

Urząd Miasta:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony  Środowiska

 i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Oddział

w Jeleniej Górze

10. 02-

03.03.06

 

Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami : składowisko odpadów w Nawojowie Łużyckim (wyłączone z eksploatacji).

Protokół kontroli

3.

Urząd Miasta:

Wydział Organizacyjno-Prawny

 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta

21.10.05-

25.04.06

Kontrola wydatków poniesionych na remont byłego budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy Placu Lompy w Lubaniu.

Protokół

4.

Urząd Miasta

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

26.04-30.06.06

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy.

Protokół kontroli,

wystąpienie pokontrolne.

Sprawozdanie

o realizacji wniosków pokontrolnych

5.

Urząd Miasta:

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

02.06.06

Kontrola problemowa: Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych na realizację w ramach rezerwy celowej budżetu państwa w roku 2005 projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Lubań i gminy Siekierczyn”.

Protokół kontroli

6.

Urząd  Stanu Cywilnego

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

28.09.06

Realizacja zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

Protokół kontroli

7.

Urząd Miasta

Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu

25.10.06

Przekazywanie środków finansowych na rachunki bankowe zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla podległych jednostek oświatowych w terminach ustawowych.

Protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne


II.        w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

 

1)       Mieszkalnictwo :

·         W 2006 roku pozyskano  i rozdzielono ogółem 27 lokali mieszkalnych i socjalnych z tego :

lokali mieszkalnych            -    15

lokali socjalnych                 -    12

 

·         Rodziny umieszczone na listach, oczekujące na lokale :

mieszkalne                          -     50

socjalne                               -     96

 

·         Remonty budynków i lokali mieszkalnych komunalnych. Nakłady na remonty w roku 2006 wyniosły łącznie 384.729 złotych 


 

Rodzaj remontu

 

Ilość przeprowadzonych remontów 2006 r.

 

Koszt remontów

Remonty dachów

77

 

245.913,-

 

Wymiana instalacji w budynkach :

 

 

 

 

 

 

- wodociągowej

26

28.055,-

- kanalizacyjnej

29

73.800,-

- gazowej

6

8.554,-

- elektrycznej

92

86.401,-

 

 


·         TBS Sp. z o.o  we wrześniu 2006 roku rozpoczął adaptację budynku oświatowego przy ul. Skalniczej na mieszkania ( 7 lokali mieszkalnych ). Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na maj 2007 roku. Koszt inwestycji zamknie się kwota około 650.000 zł ( środki TBS-u i partycypacja lokatorów ) .

 

2)       Oświetlenie drogowe 

 

Na zakończenie roku sieć oświetlenia drogowego na terenie miasta obejmuje 1707 punktów świetlnych podzielonych na 36 obwody oświetleniowe.

Całkowity koszt utrzymania oświetlenia w roku 2006 wyniósł :                                  407.874 zł

w tym:

-         opłaty za zużycie energii elektrycznej                                                         309.538 zł

-         koszt eksploatacji i konserwacji                                                                   47.260 zł.

-         koszt likwidacji skutków wandalizmu                                                            19.405 zł

-         koszt modernizacji obwodów                                                                        26.503zł

-         pozostałe koszty ( drobne remonty                                                                 5.168 zł.

      opłaty dzierżawne )

 

W roku 2006 w ramach modernizacji systemów oświetlenia zrealizowano m.in.:

·         na ul.Dolnej uruchomiono dodatkowo dwa  punkty świetlne w kierunku nieoświetlonego odcinka drogi do granicy Miasta,

·         na Rynku zamontowano cztery reflektory iluminujące Słup Poczty Polsko-Saskiej,

·        na Rynku przygotowano podziemną infrastrukturę pod montaż i zasilenie obwodu oświetlenia Rynku.

 

3)       Zieleń miejska 

 

Ogólna powierzchnia zieleni miejskiej wraz z zielenią na posesjach budynków komunalnych wynosi 64 ha, w tym następujące parki : na „ Kamiennej Górze”, przy Al. Kombatantów , nad  Siekierką i Podwalu, przy ul. Lwóweckiej, przy ul. W. Polskiego, pl. Lompy, przy ul. Zgorzeleckiej- Kopernika.Na utrzymanie zieleni miejskiej wydatkowano z budżetu miasta  131.068 zł. Prace związane  z utrzymaniem zieleni miejskiej koncentrowały się głównie na obszarze   35 ha, z tego w parkach o powierzchni 17,7 ha. Zakres prac obejmował koszenie traw, pielęgnację rabatów i gazonów ,wycinkę suchych drzew ,pielęgnację żywopłotów oraz nasadzenia drzew i krzewów w ilości :

-         drzew        -  1.094  szt.

-         krzewy      -   1.550  szt.

Ponadto na terenach zieleni miejskiej usunięto 43 szt. suchych drzew.Usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej wykonywał Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu.

 

4)       Cmentarnictwo

  

Zadania związane z utrzymanie dwóch cmentarzy komunalnych w 2006 roku  realizowane były przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z .o.o w Lubaniu .Natomiast Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, znajdujący się na Kamiennej Górze utrzymywany był ze  środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na prace związane z utrzymaniem cmentarza wydatkowano 12.000 zł.

 

5)       Komunikacja miejska

 

W 2006 roku realizowana była przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Spółka z o.o.na podstawie zawartej umowy z Burmistrzem Miasta Lubań .Komunikacja miejska obejmowała  4 linie. Ceny biletów w 2006 roku kształtowały się  w wysokości :  normalny  1,60 zł. ulgowy – 0,80 zł . Wydatki z budżetu na całoroczne utrzymanie  komunikacji miejskiej – 59.481 zł.

   

6)       Gospodarka odpadami komunalnymi i oczyszczanie Miasta

 

W 2006 r. mieszkańcy miasta, zakłady i instytucje wytworzyły ogółem 348,37 ton odpadów stałych, w tym: papier i tektura – 76,5 ton, szkło – 129,2 ton, tworzywa sztuczne – 27,7 ton oraz odpady wielkogabarytowe 114,97 ton. Odpady stałe gromadzone były na wysypisku położonym w Lubaniu przy ul. Bazaltowej. Do miejskiej oczyszczalni ścieków zrzucono ogółem  2.400 tyś.m3 ścieków. Pracami porządkowymi objęto tereny miejskie o powierzchni 56.282 m 2  Na utrzymanie czystości na terenach miejskich wydatkowano z budżetu miasta 315.952 zł./sprzątanie terenów miejskich wywóz śmieci z koszyczków , zakup koszy na śmieci, wywóz zbędnych przedmiotów, zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie szaletu miejskiego/.

 

7)       Zaopatrzenie w wodę

 

W roku 2006 oprócz prac związanych z bieżącym utrzymaniem istniejącej na terenie miasta sieci wodociągowej, prowadzono również prace obejmujące remonty i modernizację istniejącej sieci wodociągowej. W ramach statutowych zadań związanych z zaopatrzeniem miasta w wodę, a także w oparciu o zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Lubań plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych LPWiK Spółka z o.o. w Lubaniu na lata 2006-2008, spółka w roku 2006 zrealizowała, następujące zadania: W celu ograniczenia występujących w wyniku częstych awarii strat wody wykonano wymianę sieci wodociągowej w ulicach Łokietka, na odcinku pomiędzy ulicami Łokietka i K. Odnowiciela, Dolnej na terenie kompleksu edukacyjnego przy ul. Esperantystów, na odcinku pomiędzy ulicami Wrocławską i Rzemieślniczą (z wykonaniem przecisku pod nasypem kolejowym). Łączna długość wymienionych skorodowanych odcinków sieci wodociągowej   z rur stalowych na sieci z rur PVC wyniosła 768 mb. Zakończono rozpoczęte w roku 2005 prace związane z wymiana sieci wodociągowej w ulicy Pastelowej. Wykonano końcowy odcinek sieci wodociągowej z rur PVC średni. 110 mm pomiędzy ulicą Zieloną, a hydrofornią przy ul. Pastelowej łącznej długości 270 mb. Wykonanie tych prac pozwoli na znaczne zwiększenie ciśnienia wody oraz wyeliminuje bardzo wysoką awaryjność, która do tej pory występowała na starych odcinkach wodociągowych w tych ulicach oraz umożliwi likwidację hydroforni przy ulicy Pastelowej. Na przestrzeni całego roku Spółka usunęła również powstałe w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta 22 awarie na sieci wodociągowej. Ponadto Spółka na zlecenie miasta wykonała przyłącze wody do cmentarza komunalnego przy ul.Różanej w Lubaniu – długość przyłącza 96 mb oraz zamontowała punkt czerpalny wody na terenie cmentarza wraz ze studnią wodomierzową i studzienką ściekową.

  

8)       Odprowadzanie ścieków

 

W roku 2006 miasto nie prowadziło żadnych robót inwestycyjnych związanych z budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej.  Zgodnie z postanowieniami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zakończone zostały prace związane z aktualizacja projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacyjnej na zadaniu pn. „Kanalizacja sanitarna dla dzielnicy „Kamienna Góra” w Lubaniu – IV etap” obejmującej ulice: Starolubańską, Na Skrapie oraz w części ulic: Zawidowskiej, Karola Miarki, Armii Krajowej, Włókienniczej i Łużyckiej .Spółka LPWiK w celu wyeliminowania wycieku ścieków do potoku Siekierka oraz niekontrolowanego dopływu wód do oczyszczalni ścieków dokonało remontu kanałów sanitarnych PEHD średnicy 350 mm, na odcinkach ich przejść pod potokiem Siekierka w okolicy ulic Wrocławskiej oraz E. Plater.

W 2006 roku Wydział OŚiGP w wyniku egzekwowania realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o czystości i porządku w gminach doprowadził do podłączenia przez właścicieli nieruchomości do kanalizacji sanitarnej niżej podanych nieruchomości:

·         Budynki jednorodzinne – 8 nieruchomości.

·         Budynki wielorodzinne - 22 nieruchomości

·         Pozostałe budynki - 4 nieruchomości; w tym AGROMETAL przy ul. Dworcowej 4, ROYAL-PUB przy u;l. Kościuszki 25, Pawilon Handlowy przy ul. Parkowej 6 i Skład Opału JANAR. .

 

Ponadto bez wezwań Urzędu Miasta właściciele podłączyli 44 nieruchomości, w tym:

 

-         7 budynków wspólnot mieszkaniowych,

-         30 prywatnych budynków jednorodzinnych,

-         Piekarnia Kozak przy ul. Zgorzeleckiej, 

-         Pawilon Handlowy przy ul. Izerskiej 5

-         Pawilon „NETTO” ,

-         Pawilon MATEX przy ul. Rybackiej,

-         Pawilon BRIKOMARCHE

-         Kotłownię PEC przy ul. Torowej,

-         1  budynek w TRECIE..

 

Łącznie w 2006 roku do sieci kanalizacyjnej przyłączono 78  nieruchomości, w tym 40 to obiekty duże, w których przebywa dużo ludzi, a tym samym powstaje sporo ścieków.

 

9)       Oczyszczanie ścieków

 

W roku 2006 zakończono i przekazano do użytku zadanie inwestycyjne pn. „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA LUBAŃ I GMINY SIEKIERCZYN”.

Konieczność podjęcia tej inwestycji, jako niezbędnej dla dalszego rozwoju i funkcjonowania aglomeracji miejskiej i przyległych gmin, zawarto w strategia zrównoważonego Rozwoju Miasta Lubania przyjętej przez Radę Miasta Lubań w 2000 roku. Miasto Lubań posiada kanalizacje sanitarną o całkowitej długości ok. 41,6 km.  Obecnie z kanalizacji w mieście korzysta ok. 95% ludności. Wszystkie ścieki komunalne kanalizacją sanitarną i częściowo ogólnospławną kierowane były do oczyszczalni ścieków w Lubaniu. Całkowita długość kanalizacji na terenie gminy Siekierczyn, z której ścieki odprowadzane są również do oczyszczalni ścieków w Lubaniu, wynosi ok. 25 km i w 100% stanowi kanalizację sanitarną. Uporządkowanie całościowe gospodarki ściekowej na terenie miasta do roku 2013,  w tym zmodernizowanie istniejącej oczyszczalni ścieków, wynika z zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, do którego miasto przystąpiło i zobowiązało się zrealizować jego postanowienia..Udział miasta w tym Programie umożliwiał i umożliwiać będzie w dalszym etapie jego realizacji uzyskiwanie szerokiego wsparcia finansowego zarówno z funduszy krajowych przeznaczonych na ochronę środowiska, jak również z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.17 lutego 2006r. Inżynier Kontraktu wystawił świadectwo przejęcia robót objętych kontraktem współfinansowanym ze środków Phare, natomiast 31 marca 2006r. dokonano odbioru końcowego całego zadania inwestycyjnego, łącznie   z zakresem robót dodatkowych i zamiennych.W dniu 28 marca 2006r. został potwierdzony efekt ekologiczny, a 26 kwietnia 2006r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni.

 

Całkowity koszt inwestycyjny przedsięwzięcia zamknął się kwotą         20.191.044,19 zł.

Zadanie sfinansowane zostało z następujących źródeł:

1)      środki własne miasto                                                                - 2.496.111,08 zł

2)      kredyty i pożyczki                                                                    - 8.699.247,74 zł

      w tym:

a)       z NFOŚiGW   7.384.247,74 zł

b)       z WFOŚiGW  1.315.000,00 zł

 

3)       dotacje                                                                                   - 7.886.637,37 zł

            w tym:

a)       Phare CBC 2002 Polska Niemcy   6.571.637,37 zł

b)       z WFOŚiGW                                  1.315.000,00 zł

4)       środki budżetu państwa                                                            - 1.109.048,00 zł

             w tym:

a)       rezerwa celowa na 2004r.   309.048 zł

b)       rezerwa celowa na 2005r.   800.000 zł.

Zrealizowana modernizacja oczyszczalni ścieków polegała na kompleksowej zmianie technologii oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadami. Oczyszczalnia po modernizacji zapewnia odbiór ścieków w ilości  6.500 m3/d. Wykonane obiekty mechaniczno–biologicznej oczyszczalni scieków zapewniają oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego, z biologiczną defosfatacją oraz nitryfikacją i denitryfikacją oraz stabilizację osadów w procesie Autotermicznej Termofilowej Stabilizacji Osadów.Zastosowana technologia oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów łączy konwencjonalny sposób oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego   z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie stabilizacji osadów. Instalacja ATSO jest drugą zrealizowaną instalacją w Polsce.

 

10)   Zaopatrzenie miasta w energię cieplną :

 

Spółka Gminy Miejskiej Lubań - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. w Lubaniu, w ramach swych zadań statutowych związanych z zaopatrzeniem mieszkańców i instytucji w ciepło, oprócz robót związanych z utrzymaniem istniejących sieci i obiektów oraz drobnych awaryjnych robót remontowych, w roku 2006 prowadziła następujące prace:

1.       Na terenie kotłowni na Osiedlu Piastów w Lubaniu:

-         zamontowano układy pomiaru przepływu WR-5 szt. 2

-         zmodernizowano automatykę i układ hydrauliczny w kotłowni,

-         odwodniono teren składu słomy,

-         wykonano ogrodzenie nowego terenu wokół kotłowni,

2.       Na terenie kotłowni „Śródmieście” przy ul. Torowej w Lubaniu:

-         wykonano automatyczną regulację ciągu i podmuchu kotła Wr 2,5;

-         zmodernizowano układy automatyki,

-         wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej budynków socjalnych.

3.       Wprowadzono system łączności radiowej.

4.      Zamontowano i zmodernizowano węzły cieplne w budynkach przy ul. Hermana 4, Krzywoustego 1, Wrocławskiej 5,Grunwaldzkiej oraz budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Armii Krajowej 9 oraz na terenie Łużyckiego Oddziały Straży Granicznej.

5.      Wybudowano bądź zmodernizowano przyłącza cieplne do budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Armii Krajowej 9, pawilonu Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Łużyckiej oraz budynku mieszkalnego przy ulicy Grunwaldzkiej.

6.       Do większych zakupów inwestycyjnych można zaliczyć:

-         zakup węzłów cieplnych i przyłączy do budynków przy ul.Kopernika 1,31 i 35;

-         zakup ładowacza;

-         zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wspomagającego.

7.       Przygotowano również koncepcję uciepłownienia dla miasta Lubań.

 

III.  w zakresie inwestycji i prac remontowych :

 

1)       Remonty  i inwestycje  drogowe

 

W roku 2006 w ramach przyznanych na ten cel środków w budżecie miasta, prowadzono generalnie roboty bieżącego utrzymania nawierzchni dróg, elementów pasa drogowego oraz utrzymania ich oznakowania, a także drobne roboty inwestycyjne.Lokalizacja i zakres tych robót przedstawia się następująco:

a)       Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i elementów pasa drogowego na terenie Miasta :

-         remonty cząstkowe nawierzchni ulic masą bitumiczną z obcinaniem krawędzi uszkodzeń w ilości 719,17 m2;

-         remonty cząstkowe nawierzchni ulic masą bitumiczną bez obcinania krawędzi  w ilości 44,26 ton;

-         remont cząstkowy chodników i placów masą bitumiczną, płytami kamiennymi, płytami betonowymi i kostką betonową w ilości 177,40 m2,

b)       Odnowy nawierzchni masą bitumiczną wykonywanie mechanicznie :

-         część ul. Kazimierza Wielkiego na długości 230 mb i powierzchni 1610,00 m2

-         ulica Wiejska na długości 323 mb i powierzchni 1.162,00 m2.

c)       Wykonanie nawierzchni  z kostki betonowej na ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ulicami Łużycką i Kopernika -  długość 85,00 mb, powierzchnia 271,2 m2.

d)       Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń zabezpieczających , w tym m.in:

-         poprawa uszkodzeń oznakowania pionowego w ilości 262 szt. tarcz znaków oraz 48 szt. słupków,

-         montaż nowych znaków pionowych 10 szt.,

-         montaż nowych tarcz znaków pionowych 15 szt.,

-         montaż słupków ozdobnych 7 szt.

-         odnowa oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, linie segregacyjne parkingów i symbole na parkingach) na powierzchni 1299,2 m2.

 

2)       Zadania Inwestycyjne

 

a)       Przebudowa nawierzchni ul. Rynek – kostką kamienną (teren wokół zabudowy śródrynkowej „TRET”).Zakończono wykonywanie rozpoczętych w roku 2005 robót.  W 2006 , po wcześniejszym wykonaniu robót rozbiórkowych, ziemnych oraz podbudów kamiennych, ułożono nawierzchnię jezdni z kostki  kamiennej na pow. 566,3 m2 ze ściekiem z granitowej kostki rzędowej na długości 18,1 mb; nawierzchnię chodników z kostki kamiennej na pow..199,4 m2 oraz nawierzchnię placów z brukowca na pow. 268,7 m2.Wykonano również linię kablową i zamontowano oraz uruchomiono punkty świetlne iluminacji zabytkowego słupa Poczty Saskiej zlokalizowanego w ul. Rynek. Opracowano projekt wykonawczy na przebudowę pozostałej części ulicy Rynek wraz z urządzeniami, małą architekturą i zielenią.

b)      Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza dolnośląsko-saksońskiego poprzez modernizację ul. Łokietka w Lubaniu :

            Zakończono rozpoczęte pod koniec 2005 roku prace projektowe. Wykonano dokumentację

            projektową na modernizację ulicy wraz z linią oświetlenia ulicznego, przebudową uzbrojenia

            kolidującego z trasa drogi oraz projekt docelowej organizacji ruchu. Rozpoczęto prace związazwiązane ze złożeniem wniosku na dofinansowanie planowanej inwestycji ze środków Unii Europejskiej

2)       Pozostałe zadania związane z drogownictwem i obiektami w pasach drogowych :

 

1. Zakupiono kostkę betonową, jako udział miasta w wykonywaniu przez mieszkańców i Wspólnoty mieszkaniowe robót drogowych:

-         chodników przy ul. Fabryczna Osiedle i Zygmunta Starego w ilości 421,4 m2;

-         rozpoczęcia utwardzania chodnika i parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego  50 m2.

2. Zakupiono materiały kamienne, jako udział miasta w wykonywaniu przez mieszkańców i Wspólnoty mieszkaniowe robót drogowych:

-         utwardzenie placu i parkingu przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Placu Lompy 4/p w Lubaniu w ilości 210 ton;

-         podbudów pod chodniki z kostki przy ul. Fabryczna Osiedle i Zygmunta Starego w ilości 340 ton;

-         utwardzenie dróg dojazdowych do posesji przy ul. Torowej w ilości 15 ton.

 

4)       Utrzymanie kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg – ulic zarządzanych przez miasto.

 

W roku 2006 w ramach przyznanych w budżecie miasta środków finansowych na ten cel wykonywane były jedynie praca awaryjne. Wykonano m.in.

-         czyszczenie kanałów deszczowych na łącznej długości 539 mb;

-         studni rewizyjnych – 13 szt.;

-         wpustów ulicznych wraz z przykanałami 80 szt.;

-         zlikwidowano 4 szt. zapadlisk spowodowanych awariami kanałów deszczowych;

-         uzupełniono odwodnienie jezdni ul. Tkackiej  poprzez wykonanie 16,5 mb przykanlika oraz 1 wpustu ulicznego,

-         przebudowano 1 studnie rewizyjną;

-         rozpoczęto prace związane z naprawą zniszczonego przyłącza kanalizacji deszczowej przy Alei Kombatantów.

     

Bieżące utrzymanie kanałów i rowów

 

W ramach tych prac w roku 2006 wykonano:

1.       Oczyszczenia rowu melioracyjnego przy ul. Stawowej w Lubaniu na długości  390 mb.

2.       Oczyszczenia rowów melioracyjnych w okolicach ul. Głównej w Lubaniu na długości 430 mb.

3.       Konserwacji kanału Młynówki i jej dopływów do rzeki Kwisa poprzez oczyszczanie z namułu przepustu na długości 28 mb.  

 

W ramach przyznanych powstałych budżetu państwa środków powstałych wysokości 80 % kosztów zadania usunięto powstałe w wyniku powodzi  z sierpnia 2006 roku, szkody:

1.       Uszkodzeń nawierzchni i dojść kładki dla pieszych nad rzeką Kwisą w Lubaniu łączącej ulicę Robotniczą z ulicą Warszawską (wymiana pomostu drewnianego – 36,6 m2, wykonanie dojść z kostki betonowej – 24,0 m2).

2.       Uszkodzeń nawierzchni i poręczy mostu nad kanałem Młynówki w ciągu ul.Ludowej w Lubaniu (wymiana nawierzchni drewnianej wraz z z wymianą belek drewnianych podtrzymujących jezdnię – 53,75 m2, uzupełnienie poręczy mostowych wraz z malowaniem – 3,0 mb).

3.       Odbudowano zniszczoną drewnianą kładkę dla pieszych nad kanałem Młynówki w Lubaniu łączącą ul.Robotniczą z ogrodami działkowymi. Długość 13,5 mb.

4.       W przepompowni ścieków przy ul. Robotniczej w Lubaniu, poprzez wymianę zalanych urządzeń przepompowni – pompy do ścieków w ilości 2 szt. oraz oczyszczenie z namułu sieci kanalizacji sanitarnej na długości180 mb oraz 4 studni rewizyjnych.

5.       W Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wiejskiej w Lubaniu poprzez wymianę zalanych urządzeń:

-         pomp nadawy osadu w ilości 3 szt.

-         silników do pomp nadawy osadu w ilości 2 szt.

-         pomp osadu ustabilizowanego z silnikiem w ilości 1 kpl.

-         pomp zestawu hydroforowego wraz z napędem w ilości 3 kpl.

-          czujników osadu w ilości 2 szt.

-         wyświetlaczy w ilości 5 szt.

-         przetwornika ciśnienia, manometru kompaktowego oraz wakuometru tarczowego.

 

5)       Prace związane z przygotowaniem i realizacją pozostałych inwestycji:

 

1.       Na bazie opracowanego w roku 2004 projektu budowlanego i zakończeniu w roku  2005 I etapu prac zlecono, opracowano i złożono wniosek pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pogranicza Dolnośląsko – Saksońskiego poprzez remont Ratusza w Lubaniu”, w Funduszu INTERREG III na dofinansowanie dalszej części remontu budynku ratusza.  Przyznana kwota dofinansowania, przy posiadanych własnych środkach, nie pozwoliła na rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy dalszych niezbędnych prac, obejmujących swym zakresem:

-        remont pozostałej części dachu:

-        remont elewacji budynku:

-        renowację portali kamiennych i kamiennego obramienia tarczy zegara:

Całkowity koszt robót, łącznie z poniesionymi do końca 2005 roku wydatkami, wynosi 1.077.000 złotych. Miasto czynić będzie dalsze starania o pozyskanie dodatkowych pozabudżetowych środków na wykonanie niezbędnych robót remontowych z funduszy pomocowych na lata 2007 – 2013. 

2.      Wykonano  kompletną dokumentację projektową wielobranżową na wykonanie „Modernizacji basenu odkrytego na stoku Kamiennej Góry w Lubaniu”.

3. Wykonano  dokumentację projektową na „Kanalizację sanitarną dla dzielnicy „Kamienna Góra” w Lubaniu – IV etap”. Obejmuje ona ulice:   Starolubańską,  Zawidowską, Włókienniczą, Na Skarpie oraz część ulic Karola  Miarki, Armii Krajowej oraz Łużyckiej.  Powyższe prace przygotowawcze oraz planowane w roku 2007 dalsze prace projektowe związane m.in. z budową kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy „Uniegoszcz”, budowy obwodnicy południowo – zachodniej miasta, a także odbudowy placów i ulic w obrębie „Starego Miasta” pozwolą na przygotowanie wniosków do aplikowanie przez miasto dofinansowania w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej przyznanych Polsce na lata 2007 – 2013.

 

IV. w zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa

 

1)       Na mienie komunalne nabyto w 2006 roku na wniosek, z mocy prawa oraz na zasadzie umów cywilno - prawnych:

 

1.       W zamian za zadłużenia podatkowe od PKP SA z/s w Warszawie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej  budynkiem byłego przedszkola, położonej przy ul. Jeleniogórskiej 11 oznaczonej  jako działka Nr 6, Obręb IV, AM 12 o pow. 3.912 m2

2.       Z mocy prawa nieodpłatnie nieruchomość nie zabudowaną oznaczoną jako działka Nr 34, Obręb I, AM 16 o pow. 1.063 m2 przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego miasta na tereny zieleni cmentarnej

3.       Z mocy prawa nieodpłatnie nieruchomości nie zabudowane przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zieleni i upraw rolnych, oznaczone geodezyjnie jako:

działka Nr 16/3, Obręb IV, AM 5 o pow. 4.075 m2

działka Nr 47, Obręb IV, AM 3 o pow. 1.303 m2

4.       Udział wynoszący 40% w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a (siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej).

5.       W zamian za zadłużenia podatkowe od „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Lubaniu własność nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu  ul. Podwale oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 7/1, Obręb III, AM 4 o pow. 696 m2, zwanej „Dom Solny”.

 

2)       W 2006 roku rozdysponowano poprzez:

 

1.       Sprzedaż nieruchomości zabudowanej stacją trafo o pow. 291 m2 na rzecz Koncernu Energia Pro

2.      Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej przy ul. Włókienniczej przeznaczonej na tereny komunikacji samochodowej i parkingi o pow. 382 m2

3.      Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż 8 działek na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości  o łącznej pow. 2.831 m2.

działka Nr  58/7,  Obr V, AM 6 o pow. 290 m2 położona  w Lubaniu przy ul. Moniuszki

działka Nr  58/8,  Obr. V,  AM 6  o pow. 231 m2 położona  w Lubaniu przy ul. Moniuszki

działka Nr  58/9,  Obr V, AM 6 o pow. 184 m2 położona  w Lubaniu przy ul. Moniuszki

działka Nr  34/17,  Obr III, AM 4 o pow. 42 m2 położona  w Lubaniu przy  Pl. 3-go Maja

działka Nr  54/6,  Obr III, AM 6 o pow. 111 m2 położona  w Lubaniu przy Pl. Szarych Szeregów

działka Nr  42,  Obr III, AM 8 o pow. 420 m2 położona  w Lubaniu przy ul. Torowej

działka Nr 1/6, Obr. IV, AM 8 o pow. 1.487 m2 położona  w Lubaniu przy ul. Izerskiej.

działka Nr 28/13, Obr. III, AM 6 o pow. 66 m2 położona  w Lubaniu przy ul. Tkackiej

4.      Sprzedaż udziału w wysokości 77,2% w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej w   Lubaniu przy ul. Bankowej 9b (dawna siedziba PKO BP i Gospodarczego Banku Południowo - Zachodniego).

5.      Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej  przy ul. Kazimierza Wielkiego oznaczonej jako działka 27/1, Obręb II, AM 18 o pow. 81 m2 z przeznaczeniem na usługi komercyjne.

6.      Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym (była wytwórnia wód gazowanych) położonej w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego 29 (Obręb V, AM 5, działka Nr 115/4 o pow. 1.163 m2).

7.      Sprzedaż 65 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie na rzecz najemców .

8.      Sprzedaż 2 lokali wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne z udziałem w gruncie.

 

3)       Sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa.

 

Lp

Przedmiot sprzedaży lub oddania

2005

2006

w użytkowanie wieczyste w szt.

1

lokale mieszkalne

44

65

2

lokale użytkowe

1

4

3

budynek mieszkalno-użytkowy

X

x

4

budynki użytkowe

X

1

5

budynki mieszkalne

2

x

6

dosprzedaż pomieszczeń

X

x

 Działki   

          budowlane

 

 

 7

mieszkalne jednorodzinne

1

x

8

mieszkalne wielorodzinne

X

x

9

mieszkalno - usługowe

1

x

10

mieszkalno-usługowo-handlowe

X

x

11

handlowo-usługowe

X

x

12

usługowe

1

2

13

usługowo - rekreacyjne

X

x

14

zabudowa przemysłowa

X

x

usługowa składowa

15

poprawa warunków już posiadanych działek

9

8

16

uwłaszczenie działek zabud. gara

X

x

żami ze środów własnych

17

sprzedaż działek zabud.garażami

1

x

bez przetargu

18

sprzedaż działek zabud.garażami

X

x

w przetargu

19

działki pod budowę garaży

2

x

w przetargu

20

 

 Działki pod eksploatację kopalin

1

x

 

21

inne

          X

            2


4)       Ponadto:

1. Kontynuowano dzierżawę 23 działek położonych w różnych częściach miasta z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności handlowej, handlowo - usługowej z lokalizacją czasową.

2. Kontynuowano dzierżawę dla 18 dzierżawców gruntów o powierzchni ok. 40 ha, które są uprawiane   rolniczo oraz gruntów użytkowanych jako ogrody przydomowe.

3. Oddano w użyczenie z dniem 01 kwietnia 2006 roku na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu nieruchomość zabudowaną położoną w Lubaniu przy Placu Lompy 1.

4. Oddano w użyczenie na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 1 nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Mickiewicza 1b i 1c na cele związane z  prowadzeniem działalności oświatowej.

5. Oddano w użyczenie na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 3 nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Różanej 1 na cele związane z  prowadzeniem działalności oświatowej.

6. Oddano w użyczenie na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 5 nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Mieszka II 1 na cele związane z  prowadzeniem działalności oświatowej.

7. Oddano w użyczenie na rzecz Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu:

-         nieruchomości zabudowane i nie zabudowane położone w Lubaniu, Rynek Sukiennice.

-         nieruchomości zabudowane położone w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 30.

2. Wydzierżawiono w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość nie zabudowaną przeznaczoną na prowadzenie działalności usługowej położoną w Lubaniu przy ul. Jeleniogórskiej.

 

V. w zakresie ochrony środowiska i  gospodarki przestrzennej:   

 

1.       Burmistrz Miasta w 2006 r. już po raz siódmy zorganizował akcję pod nazwą „Mieszkajmy piękniej, czyli Lubań w kwiatach”, która ma na celu polepszenie wizerunku miasta, które dzięki zieleni i kwiatom wieszanym przez mieszkańców w oknach, na balkonach swoich mieszkań i domów, staje się piękniejsze i przyjemniejsze dla nas wszystkich. Mieszkańcy nie zawiedli i tym razem, do akcji zgłosiło swój udział 51 osób. Rozstrzygnięcie akcji nastąpiło 10 października w Sali Rajców Miejskiego Ratusza. Burmistrz Miasta osobiście wręczył wyróżnienia pieniężne w wysokości 400 zł pięciu osobom i 100 zł piętnastu osobom.

2.       Gmina Miejska Lubań w głównej mierze przekazała prowadzenie działań związanych z edukacją ekologiczną prowadzoną na swoim terenie, Regionalnemu Centrum Edukacji Ekologicznej działającemu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, które ściśle współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta. Jednakże sama realizacja przedsięwzięć proekologicznych w dużym stopniu zależy od aktywności wielu innych instytucji zwłaszcza szkół, przedszkoli, organizacji tj. Lubańskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „AGENDA 21” czy PTTK „Pogórze Izerskie”, a także mediów.

3.       Gospodarka przestrzenna

W roku 2006 opracowano jeden plan miejscowy, który 28 sierpnia 2006 roku stał się  prawomocny. Plan ten sporządzony  został dla jednostki południowej, obejmując przede wszystkim  tereny eksploatacji bazaltu oraz leśne. Dla pozostałej (nie objętej planami) części miasta postępowanie administracyjne będzie musiało być prowadzone, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), poprzez decyzje o warunkach zabudowy (lub lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla planowanych inwestycji na podstawie tzw. „zasad dobrego sąsiedztwa”. Tam, gdzie nie ma planu inwestorzy prywatni mogą budować jedynie to, co wynika z zasady kontynuacji zabudowy podobnej, a zatem: dotychczasowa funkcja zabudowań sąsiednich, parametry, cechy i wskaźnik gęstości zabudowy. Podobne muszą być nie tylko gabaryty, ale i forma architektoniczna budynków sąsiednich. Z zasady kontynuacji zwolnione są natomiast inwestycje celu publicznego, inwestycje produkcyjne, zagrodowe.

Planami zagospodarowania przestrzennego, sporządzonymi na podstawie ustawy z 2003r. pokrytych jest ok. 65% miasta. Ponadto w roku 2006 wszczęto łącznie 24 spraw z zakresu ustalania warunków zabudowy oraz ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydano 22 pozytywne decyzji administracyjnych (z czego 2  zakończyły postępowania wszczęte jeszcze w 2004r.). Z pozostałych 2  wszczętych spraw: 1 umorzono, jedna nadal jest w toku.

 

Wydane decyzje o warunkach zabudowy dla planowanych inwestycji w mieście można podzielić następująco:

·         4 decyzje w zakresie budownictwa usługowego   

·         6 decyzji w zakresie budownictwa mieszkaniowego  lub mieszkaniowo- usługowego

·         7 decyzji, dotyczących rozbudowy, przebudowy, nadbudowy  istniejących budynków  lub ich adaptacji na cele mieszkalne

·         4 decyzje,  dotyczących budowy lub przebudowy budynków przeznaczonych   na działalność gospodarczą, garaży, budynków gospodarczych,

·         1 decyzji dotyczyło innych drobnych inwestycji

Ponadto w roku 2006 wszczęto 3 postępowania ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego, 2 umorzono, wydano 1 decyzję dla inwestycji polegającej na budowie powiązania kablowego między liniami L-744 i L-755 napięcia średniego 20kV w Lubaniu  w okolicach osiedla Willowego.

W roku 2006  dla terenów, dla których nie ma obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wszczęto 80 spraw w zakresie opiniowania zamierzeń inwestycyjnych oraz informacji o przeznaczeniu terenu.

            W oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy wydano m.in.:

·         64 zaświadczenia nt. przeznaczenia terenu

·         10 opinii o podziale geodezyjnym

·         2 opinie w sprawie zbycia działki (sprzedaży lub dosprzedaży gruntu)

 

Ponadto dla terenów, objętych planami zagospodarowania przestrzennego wydano 204 pisma oraz postanowienia, obejmujących wypisy i wyrysy z planów oraz opinie o podziałach geodezyjnych.

 

VI. W zakresie promocji Miasta i kontaktów zagranicznych :  

 

Łączna kwota wydatków na promocję w roku 2006 wyniosła 66.498,66 zł

W roku 2006 odnotowano następujące działania promocyjne:

 

1)       Wydawnictwa i materiały promocyjne   :

·         zamieszczono prezentację miasta w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska,

·         zakupiono 400 egzemplarzy tomiku opowiadań Arno Schmidta,

·         ufundowano: 6 szt. pucharów jako nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, 2 puchary dla zwycięzców II Ligi Pływackiej, puchar dla zwycięzcy zawodów wędkarskich, 2 puchary dla zwycięzców IV Biegu Ulicznego Święta Niepodległości,  2 puchary dla zwycięzców XVI Mityngu Brydżowego, 2 flagi z herbem miasta dla Ośrodka Tresury Psów Służbowych SG

·         zakupiono:

-         500 szt. toreb reklamowych miasta Lubań,

-         500 szt.  planu miasta Lubania  oraz mapę Górnych Łużyc,

-         naklejki samoprzylepne z panoramą miasta,

-         100 szt. egzemplarzy  książek „Hanka bądź wesoła”,

-         zdjęcia miasta  wykonane z lotu ptaka,

-         materiały skórzane w postaci:  breloczków, etui i portfeli z nadrukiem „Lubań”,

-         uliczne dekoracje świąteczne, które przekazano do ZGiUK,

-         filiżanki typu „ekspresso” z  herbem  miasta,

-         100 kmpl.  serwetek w Zakładach Lniarskich „Orzeł”,

-         100 szt. kart sudeckich,

-         kalendarze miejskie na 2007r. oraz kalendarze promujące lokalnych twórców,

-         grafiki miasta oraz  ramki do grafik,

·         dokonano naprawy tablicy informacyjnej „Drogi św. Jakuba” przy ul. Podwale,

·         ufundowano sygnet  dla zwycięzcy zawodów łuczniczych,

·         zamontowano tablicę „Miasta partnerskie Lubania” przy ul. Lwóweckiej.

·         dokonano dodruku folderu „Lubań” w ilości 7.000 szt,

·         wydrukowano wizytówki  Urzędu Miasta Lubań z nazwami i nr telefonów wydziałów,

·         wykonano dodruk ulotek „Spacer po starym Lubaniu” w języku polskim  i niemieckim.

 

2)       Uczestnictwo w targach i seminariach :

 

W 2006 roku Miasto Lubań było reprezentowane  na targach turystycznych, gospodarczych i nieruchomości w :

a)       Kamenz w dniach 24.03 – 26.03.2006r.

b)       Loebau  w dniach 29-30.04.2006r. Podczas targów prezentowały swoje wyroby  lubańskie firmy.  Zespoły MDK dały występ artystyczny

c)       W dniu 3.09.2006r. prezentowano miasto Lubań w czasie Dnia Dolnego Śląska we Wrocławiu na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice organizowanym przez Urząd Marszałkowki Dolnego Śląska

d)       Kassel w dniach 28.09. – 2.10.2006r.

e)       Lipsku w dniach 20.11. – 23.11. 2006r.

 

Przywiezione prospekty, mapy i inne materiały promocyjne  przekazano do Punktu Informacji Turystycznej. Część  pozostawiono na potrzeby Wydziału Rozwoju Miasta.

 

 

3)       Oferty Inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów i działalność promocyjna miasta :

 

1.      Informacje dot. lubańskiej części strefy ekonomicznej  zamieszczono na stronach internetowych Miasta www.luban.pl. w wersji językowej polskiej i  niemieckiej oraz www.przetargi.luban.pl

2.      Przeprowadzono szereg rozmów bezpośrednich wraz z prezentacją strefy z potencjalnymi inwestorami, również zagranicznymi. .

3.       Zamieszczono ofertę inwestycyjną miasta we Wrocławskiej Giełdzie Nieruchomości.

 

Ponadto wiele działań związanych z promocją Miasta  i współpracą z inwestorami realizowane było prze Łużyckie Centrum Rozwoju między innymi :

-         opracowywanie i zamieszczania informacji na stronach internetowych miasta Lubań (www.luban.pl), Dolnośląskiej Sieci Informacji Turystycznej (www.sudety.it.pl), Gminnego Centrum Informacji Zawodowej (www.luban.sgci.pl) oraz Biuletynu Informacji Publicznej ŁCR (www.lcr.luban.pl),

-         uczestnictwo w targach turystycznych i gospodarczych w kraju i za granicą,

-         obsługa stoiska ŁCR – Punktu Informacji Turystycznej podczas różnego rodzaju imprez, mających na celu promocję miasta oraz instytucji i przedsiębiorców z Lubania, np.: podczas międzynarodowego rajdu pieszego pn. „3 Dni, 3 Kraje, 3 Wędrówki”, „Międzynarodowego Forum Rewitalizacji”, spotkania Środkowoeuropejskiej Akademii Policji organizowanego przez  Łużycki Oddział Straży Granicznej,

-         sprzedaż  wyrobów porcelanowych z logo Lubania, map turystycznych oraz obrazów malowanych przez lokalnych artystów, które stanowią oryginalną pamiątkę z Lubania,

-         przygotowanie wniosków na sfinansowanie z Funduszy Małych Projektów programu Interreg III A projektów :

·         „Historia Górnych Łużyc i Górnołużyczan”,

·         „Problemy rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń niemieckich”,

·         „Lubań-Frydlant w oczach artystów”.

Został opracowany również projekt i złożony wniosek dla Muzeum Regionalnego w Lubaniu „Średniowiecze-władztwa w Polsce i Czechach oraz ich wpływ na dzieje pogranicza Śląsko-Łużyckiego – sesja popularno-naukowa”.

 

VII. w zakresie spraw oświatowych

 

1)       Przedszkola

 

W roku 2006 na terenie Miasta Lubania funkcjonowały 3 przedszkola publiczne oraz 1 przedszkole niepubliczne:

·         W strukturze przedszkoli funkcjonowały klasy zerowe;

·         W Przedszkolach Miejskich ogółem zatrudnionych było 30 nauczycieli oraz 29 pracowników administracyjno – obsługowych;

·         W roku  2006  publiczne  przedszkola miejskie zostały dofinansowane z budżetu Miasta  w wysokości  2 285 120,23 zł, natomiast Przedszkole Niepubliczne otrzymało dotację w wysokości 457 743,46 zł .

 

2)       Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne :

 

·         W roku 2006 na terenie Miasta Lubania funkcjonowały następujące  placówki 4 szkoły podstawowe, 3 gimnazja ;

·         Na dwie zmiany uczyły  się dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej

nr 2.

·         W szkołach podstawowych i gimnazjach ogółem zatrudniano 196 nauczycieli na 176,53 etatach oraz 58 pracowników administracji i obsługi na 55 etatach.

·         Do najważniejszych  remontów i inwestycji wykonanych  w 2006 roku  w  placówkach oświatowych należą :

-         wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2,

-         wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1,

-         wymiana instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1,

-         wymiana obróbek blacharskich w  Gimnazjum nr 2, w Szkole Podstawowej nr 1.

·         Placówki oświatowe jako jednostki budżetowe otrzymały dotację z budżetu Miasta w wysokości: 9 420 524,48 zł  w skład, której wchodzą:

-         subwencja oświatowa  w wysokości: 7 398 801,00 zł, 

-         środki własne Miasta: 2 021 723,48 zł .

 

3)       Stołówki  Szkolne

 

Zakład budżetowy „Stołówki Szkolne”   zajmował  się produkcją i sprzedażą  posiłków. Dziennie produkuje 591 posiłków. Posiłki dostarczane były do placówek oświatowych. Stanowiska do wydawania  posiłków znajdują się w siedzibie zakładu oraz w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły  Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 , Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3. Dochody zakładu to dotacja z budżetu Miasta oraz wpływy za sprzedaż posiłków. Przychody własne wyniosły 444 764,34 zł . w zakładzie zatrudnionych jest 14 osób na 13,13 etatu. 

   

4)       Ponadto  w 2006 roku :

 

·         5 nauczycieli zdało pozytywnie egzamin na nauczyciela mianowanego.

·         17 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego.

·         Wydatkowano kwotę 247 020,00 zł na stypendia szkolne.

 

VIII.    Ponadto Burmistrz w 2006 roku :

 

·         zorganizował wspólnie ze Starostą Lubańskim spotkanie noworoczne dla dyrektorów , kierowników zakładów pracy funkcjonujących na terenie miasta i powiatu;

·         kontynuował wdrażanie w Urzędzie Miasta Lubań systemu  zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 (  w lutym 2006 roku został przeprowadzony audyt sprawdzający Urząd Miasta) ;

·         uczestniczył w posiedzeniach Związku Gmin „Kwisa” , Związku Miast Polskich, Konwentach Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów oraz w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości ;

·         brał udział w licznych spotkaniach i uroczystościach , jubileuszach organizowanych przez zakłady, organizacje, instytucje i jednostki funkcjonujące na terenie Miasta.

 

 

 

Lubań , 16  kwietnia 2006 roku

 

Sporządziła: Anna Krawiec

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-05-17 11:41:59, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-05-17 11:42:38, Ostatnia zmiana: 2007-05-17 13:09:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2000