Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6064830
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Zarządzenia Burmistrza dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

 

Zarządzenie nr 46 / 2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 kwietnia 2007 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2 art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 i 2 ,art. 173 ust. 1 i 4 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 13, pkt 14 , art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 Uchwały nr V / 23 / 2007 Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2007 rok. Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje.

 

§ 1

 

1.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 142.448 zł.

2.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 90.000 zł

3.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 18.000 zł

4.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 921 Ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 8.450 zł.

5.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.010 zł

 

§ 2

 

 1. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 142.448 zł.
 2. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 90.000 zł.
 3. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 18.000 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.232 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.363 zł

§ 4300 zakup pozostałych o kwotę 7.405 zł

 1. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 921 Ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.450 zł.
 2. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa ( rezerwa ogólna) o kwotę 17.200 zł
 3. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 gospodarka komunalna w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 17.200 zł z tego:

       § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł ( ABK -3)

       § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 7.200 zł ( ABK-2)

 1. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 20.000 zł
 2. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł.
 3. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.010 zł (Szkoła Podstawowa nr 2).

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2007 wynoszą 44.045.497 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2007 wynoszą 43.324.579 zł

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                            Burmistrz Miasta

                                                                                                            Konrad Rowiński

 

 

 Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza  Miasta Lubań

z dnia 30 kwietnia  2007 roku

 

 1. W § 1 pkt 1 i w § 2 pkt 1 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/3B/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
 2. W § 1 pkt 2-4 oraz w § 2 pkt 2-4 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o decyzje Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3011-69/07 z dnia 17 kwietnia 2007 roku z przeznaczeniem na realizacje zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.
 3. W § 2 pkt 5 zmniejszenia rezerwy dokonano w kwocie 17.200 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków § 2 pkt 6 z przeznaczeniem dla ABK-2 kwota 7.200 zł  refundacja wypłaconej kwoty dla p. Czaplińskiej , oraz dla ABK-3 kwota 10.000 zł  sfinansowanie postawienia 7 szt. pieców kaflowych w lokalach komunalnych.
 4. W § 2 pkt 7 i 8  zmniejszenia  i zwiększenia wydatków dokonano w oparciu o wniosek MOPS
 5. W § 1 pkt 5 i w § 2 pkt 9 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o Decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/4B/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2007 roku.
 6. Zestawienie zmian objętych zarządzeniem

a/ dochody

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

854

85415

2030

0

+ 142.448

142.448

własne

700

70095

2010

0

+ 90.000

90.000

zlecone

854

85412

2010

0

+ 18.000

18.000

zlecone

921

92195

2010

0

+ 8.450

8.450

zlecone

801

80101

2030

0

+ 3.010

3.010

własne

x

x

x

0

+ 261.908

258.898

x

 

 

 

 

 

 

 

b/ wydatki

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

854

85415

3260

0

+ 142.448

142.448

własne

700

70095

4300

0

+ 90.000

90.000

zlecone

854

85412

4170

0

+ 1.232

1.232

zlecone

854

85412

4210

0

+ 9.363

9.363

zlecone

854

85412

4300

0

+ 7.405

7.405

zlecone

921

92195

4300

0

+ 8.450

8.450

zlecone

758

75818

4810

49.205

-17.200

32.005

własne

700

70004

4300

1.995.242

+ 10.000

2.005.242

własne

700

70004

4610

23.000

+ 7.200

30.200

własne

852

85215

3110

1.455.500

-20.000

1.435.500

własne

852

85202

4330

150.000

+ 20.000

170.000

własne

801

80101

4010

3.903.023

+ 3.010

3.906.033

Własne

x

x

x

7.575.970

+ 261.908

7.837.878

x

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-05-14 13:35:04, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-05-14 13:36:19, Ostatnia zmiana: 2007-05-14 13:36:19, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1576