Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6065166
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Uchwały Rady Miasta dotyczące zmian budżetu obrazek Wersja do druku

Uchwała nr  VIII /  45 /  2007
Rady Miasta Lubań

z dnia  24 kwietnia  2007 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok.

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,  art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ,ust. 2 pkt 2  ,art. 57 ,art.58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165 ust.1,art. 166 ust.4 , art. 167 ust.2 pkt 1, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,5,6i 14  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) , Rada Miasta Lubań uchwala , co następuje:

 

§ 1

1.       Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 141.500 zł

2.       Zmniejsza się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  w § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 14.713 zł

3.       Zwiększa się dochody w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 28.446 zł .

4.       Zwiększa się dochody w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.084 zł.

 

§ 2

1.       Zwiększa się wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 69.000 zł

2.       Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły  podstawowe (Szkoła nr 4) w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę  7.787 zł.

3.       Zmniejsza się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł.

4.       Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  w § 6010  Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 65.000 zł

5.       Zwiększa się wydatki w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność w § 4309 pozostała działalność o kwotę 31.530 zł.

6.       Zwiększa się wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę  30.000 zł

7.       Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola (Przedszkole nr 3)  w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.000 zł

8.       Zwiększa  się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły  podstawowe (Szkoła nr 1)  o kwotę 50.000 zł z tego:

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  40.000 zł

 

 

 

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą  43.783.589 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą   43.062.671 zł

 

§ 4  

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                          Przewodnicząca Rady

                                                                                                          Małgorzata Grzesiak

 

 

 Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Lubań

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

 

1.       W § 1 pkt 1 zwiększenia dochodów dokonano w związku ze sprzedażą budynku przy ulicy Lwóweckiej.

2.       W § 1 pkt 2 zmniejszenia  dochodów dokonano w oparciu o decyzję Ministra Finansów nr ST3-4820-6/2007/507 z dnia 15 marca 2007.

3.       W § 1 pkt 3  i 4 zwiększenia  dochodów dokonano w związku z rozliczeniem projektu współfinansowanego ze środków unijnych z roku ubiegłego.

4.       W § 2 pkt 1 Zwiększenia wydatków dokonano w związku z realizacją zadania inwestycyjnego basen na Kamiennej Górze.

5.       W § 2 pkt 2 zwiększenia wydatków dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu w Szkole nr 4.

6.       W § 2 pkt 3 zmniejszenia wydatków dokonano w związku ze zmniejszeniem zakresu zadania inwestycyjnego pn. remont elewacji budynku Urzędu Miasta ul. 7 Dywizji 14

7.       W § 2 pkt 4 zwiększenia wydatków obejmuje wniesienie udziałów do spółki LPWiK w Lubaniu poprzez dofinansowanie inwestycji – budowa kanału sanitarnego i części wodociągu osiedla Fabryczna.

8.       W § 2 pkt 5 zwiększenie wydatków obejmuje realizacje programu współfinansowanego z funduszy unijnych  pn. „Problemy rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń niemieckich”

9.       W § 2 pkt 6 zwiększenia wydatków dokonano w celu realizacji umowy nr TI 2232/01/2007/ 42 obejmującej  „Awaryjne zabezpieczenie dachu i terenu przy budynku  „Domu Solnego w Lubaniu”

10.   W § 2 pkt 7 zmniejszenia wydatków dokonano w Przedszkolu nr 3 ( termomodernizacja).

11.   W § 2 pkt 8 zwiększenia wydatków dokonano na wniosek Szkoły nr 1 z przeznaczeniem na remont dachu  i uzupełnienie środków finansowych na 2007 rok.

12.   Zestawienie zmian w uchwale

a/ dochody

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

700

70005

O770

       750 000   

     +   141 500   

  891 500,00   

własne

758

75831

2920

       471 178   

       -   14 713   

  456 465,00   

własne

921

92105

2708

                -     

       +   28 446   

    28 446,00   

własne

921

92105

2030

                -     

          +  3 084   

     3 084,00   

własne

x

x

x

     1 221 178   

        + 158 317   

    1 379 495   

x

wydatki

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

926

92601

6050

         20 000   

          + 69 000   

        89 000   

własne

801

80101

4270

         16 000   

            + 7 787   

        23 787   

własne

750

75023

6050

       311 760   

          -  50 000   

      261 760   

własne

900

90001

6010

                -     

          + 65 000   

        65 000   

własne

710

71095

4309

                -     

          + 31 530   

        31 530   

własne

921

92120

6050

                -     

          + 30 000   

        30 000   

własne

801

80104

6050

       240 000   

          -  45 000   

      195 000   

własne

801

80101

4270

         23 787    

          + 10 000   

        33 787   

własne

801

80101

4300

         85 770   

          + 40 000   

      125 770   

własne

x

x

x

       697 317   

        +  158 317   

      855 634   

x

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-04-30 08:32:30, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-04-30 08:34:11, Ostatnia zmiana: 2007-04-30 08:34:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1298