Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5442195
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2007 rok Wersja do druku

Lubań, dnia 12 kwietnia 2007 r.

 

Nr  GGNiR.722416-3/05

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.)

 

 

B U R M I S T R Z   M I A S T A   L U B A Ń

 

o g ł a s z a

 

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków, położonej w Lubaniu przy ul. Staszica 1A.

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej strefie miasta. Kształt gruntu o regularnym kształcie wielokąta, położona jest pomiędzy ulicą Stanisława Staszica, a ulicą Bankową. Dojazd do nieruchomości od ulicy Stanisława Staszica drogą o nawierzchni utwardzonej.

Centralnie na nieruchomości zlokalizowany jest zespół budynków o funkcji usługowo – przemysłowej po byłych zakładach przemysłu lekkiego. Nieruchomość nie jest używana od kilku lat.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energii elektrycznej, sieć wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną.

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Położonego w Północno – Zachodniej Części Miasta Lubań,  przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach usług komercyjnych i publicznych.

 

Cena wywoławcza wynosi 200.000,- zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), na którą składa się wartość:

·        zespołu budynków          -   134.240,- zł,

·        gruntu                               -     65.760,- zł.

 

Wadium 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

Zgodnie z § 14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2.108), postąpienie zostanie ustalone z uczestnikami przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2007 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, sala nr 11.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej na siedem dni przed przetargiem, tj. do dnia 08 maja 2007 roku, na konto Urzędu Miasta Lubań – Bank  Gospodarki Żywnościowej Oddział Lubań 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550.

 

Wadium zostanie zwrócone w dniu następnym po przeprowadzeniu przetargu. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Wadium przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 

Nabywca zostanie obciążony kosztami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do Księgi wieczystej.

 

100% ceny uzyskanej w przetargu za nieruchomość oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie oznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1578).

 

Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Lubań może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego.

 

Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 4, tel. 646-44-21.

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-04-16 13:56:54, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-04-16 13:58:15, Ostatnia zmiana: 2008-02-28 12:44:19, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1011