Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6084356
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Władze Miasta Lubań » Burmistrz Miasta Lubań » Sprawozdania Burmistrza Miasta Lubań » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Sprawozdanie z pracy

Burmistrza Miasta Lubań

za m-c  luty 2007 roku

 

W omawianym okresie:

 

I.      w zakresie spraw organizacyjno –prawnych Burmistrz :

 

1.      Burmistrz wydał  10 Zarządzeń , które dotyczyły między innymi :

·       powołania zespołu opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków złożonego przez LPWiK Sp. z o.o.

·       zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Miasta Lubań na 2007 rok;

·       wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego;

·       wyrażenia zgody na komercyjne wykorzystanie nazwy „Lubań”;

·       obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Lubaniu przy ul. Gazowej, K.Wielkiego, Rzemieślniczej;

·       wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej ;

·       ustalenia składu komisji do przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Oś. Fabryczne.

 

 

2.      Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań 5 projektów uchwał.

3.      Burmistrz odbył Zwyczajne Posiedzenie Zgromadzenia Wspólników TBS – Sp. z o.o. na którym podjął uchwały : 

·        w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za okres 01.01.2006 do 31.12.2006 r. i udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki ;

·        w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

·        w sprawie podziału zysku za 2006 rok;

·        w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium  za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

·        w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa LTBS Sp. z o.o. za 2006 rok.

 

4.      Burmistrz ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ( oferty są przyjmowane do 5 marca br. )

 

II.      w zakresie spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

 

1.     W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego :

 

·        W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie miasta wskazano i naprawiono łącznie 42 punkty świetlne .

            ( Osiedle „PIAST”- 6 , „Księginki” – 4 „Kamienna Góra” – 8 , „ Śródmieście” –

            10, w innych miejscach – 14 ) .

·       Usunięto awarie obwodów oświetlenia drogowego wynikających z aktu wandalizmu:

-       uszkodzenia szafki , uszkodzenia zegara sterującego – szafka przy ul.Skalniczej ( nastąpiło wyłączenie oświetlenia na Księginkach) ,

-       uszkodzenie szafki, zbita tablica podlicznikowa – szafka na ul.Dolnej  ( nastąpiło wyłączenie oświetlenia na ul.Dolnej).

-       uszkodzenie szafki, wybite zabezpieczenia – szafka przy ul. Szymanowskiego ( wyłączono świecenie części targowiska miejskiego) 

·        Uruchomiono obwód oświetlenia na ul.Łukasiewicza , gdzie podczas wichur została zerwana linia napowietrzna oraz uszkodzony został słup oświetleniowy drewniany.

W ramach zadania zamontowano linię napowietrzną przewodem izolowanym oraz ustawiono w słup stalowy.

Koszt zadania 6.755,31 złotych . Prace realizował miejski konserwator oświetlenia drogowego.

·        Uruchomiono obwód oświetlenia na Al.,Kombatantów , gdzie podczas wichur została zerwana linia napowietrzna ( powalone drzewa) .

W ramach zadania zamontowano linię napowietrzną przewodem izolowanym .

Koszt zadania 6.347,39 złotych . Prace realizował miejski konserwator oświetlenia drogowego.

·        Miejskiemu konserwatorowi oświetlenia drogowego zlecono doświetlenie placu zabaw przy Pl.Strażackim poprzez ułożenie linii kablowej i ustawienie słupa stalowego z dwoma punktami lampami. Koszt zadania wyniesie 9.555,61 złotych.

 

2.      W ramach zadania – utrzymanie czystości

  • Naprawiono i zamontowano kosze uliczne w ilości 34 szt..

    Naprawy dokonał pracownik gospodarczy Urzędu Miasta. 

  • W dniu 14.02.2007 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z Kierownictwem ZGiUK Sp. z o.o. w sprawie wypracowania procedury usuwania padłych zwierząt z terenu miasta, wywózki zbędnego sprzętu domowego( planowana w ostatnim tygodniu marca br.).
  • Naprawiono i uzupełniono 29mb łańcuchów zabezpieczających przy Pl. 3-go Maja, Bankowej.  Naprawy dokonał pracownik gospodarczy Urzędu Miasta. 

 

3.      W ramach zadania – utrzymanie zieleni

Zlecono ZGiUK Sp z o.o. usunięcie powalonych drzew z terenu parku Kamienna Góra w ilości 40 szt.

Zadanie realizowano w ramach obowiązującej umowy na utrzymanie terenów zielonych.

 

4.      W ramach zadania : zaopatrzenie ludności w wodę 


Powołany przez Burmistrza Miasta Zespół Opiniodawczy ds. weryfikacji wniosku o  
zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. dokonał sprawdzenia czy przedstawione taryfy zostały opracowane zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków . W wyniku podjętych działań przedłożono projekt uchwały na sesję Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia taryf na okres 01.04.2007

     do 31.03.2008 r.

 

5.      W ramach zadania – cmentarze wojenne 

Przygotowano projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Burmistrza Miasta porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dot. bieżącego utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych.

W ramach porozumienia Wojewoda przekaże dotację na bieżące utrzymywanie cmentarza żołnierzy sowieckich na Kamiennej Górze.

 

6.      W ramach zadania – gospodarka mieszkaniowa 

 

·        Uzyskano                            : 2 lokale mieszkalne

·        rozdzielono                         : 1  lokal mieszkalny

 

7.      W ramach zadania : Dodatki mieszkaniowe

 

·        liczba wydanych decyzji:

w styczniu          - 93

·        kwota przyznanych dodatków:

w styczniu           - 13.807,98 zł

 

III.      w zakresie spraw remontowo- inwestycyjnych :

 

1.      W zakresie dotyczących robót inwestycyjnych:

1)    Budowa drogi – ul.Wł. Łokietka na terenie Osiedla Piast II w Lubaniu. Otrzymano od Starostwa Powiatowego w Lubaniu decyzję pozwolenia na budowę. Jest to zakończenia etapu związanego ze zgromadzeniem wszystkich dokumentów niezbędnych do opracowania i złożenia wniosku na wsparcie finansowe inwestycji z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

2)    Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na „Kanalizację sanitarną dla dzielnicy „Uniegoszcz” w Lubaniu” obejmującej wszystkie ulice tej dzielnicy miasta. 

3)    Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę „Obwodnicy zachodniej miasta”.

4)    Wytypowano obszar placów i dróg do objęcia zakresem projektu związanego z poprawą stanu nawierzchni dróg i placów w rejonie „Starego Miasta w Lubaniu” i przygotowaniem dokumentacji na ogłoszenie przetargu na wyłonienie projektanta.

 

2.     Roboty związane z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań:

1)     Prowadzono prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego ulic – dróg zarządzanych przez Burmistrza Miasta Lubań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu poprzez utrzymanie oznakowania pionowego tylko w trybie awaryjnym.

2)     Dokonano przeglądu ulic w mieście i zlecono wykonanie prac naprawczych nawierzchni w wytypowanych miejscach. Remont z uwagi na panujące warunki i fakt remontu okolicznych wytworni mas bitumicznych wykonano masą na zimno. Wyremontowano jedynie głębokie wyrwy w nawierzchniach ulic: Spółdzielczej, Rynku, Wrocławskiej, Placu Strażackim, ulicy Kazimierza Wielkiego oraz Pastelowej.

3)    Złożono celem zatwierdzenia stosowna decyzją Starosty Powiatu projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Szkolnej i Placu Lompy.

 

3.     Zadania związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej:

 

1)     W trybie awaryjnym dokonano czyszczenia studni połączeniowo – rewizyjnej w ul. Polnej będącą przyczyną zalewania budynków w ul. Polnej. Dodatkowo dokonano remontu przedmiotowej studni i czyszczenia kanałów głównych.

2)     W trybie awaryjnym dokonano oczyszczenia rowu odbierającego wody opadowe z wpustów deszczowych zlokalizowanych w ul. Dworcowej wraz z czyszczeniem wpustów i przykanalików.

3)     Zabezpieczono zapadlisko w ul. Starej. Trwają prace nad ustaleniem przyczyn powstania zapadlisk.

4)     Wydano dwie sztuki technicznych warunków przyłączenia do kanalizacji deszczowej, jedną opinię dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa w zakresie możliwości podłączenia i korzystania z infrastruktury technicznej dla projektowanej zabudowy, trzy opinie pod projekty.

5)     Uzgodniono 3 projekty w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji w Starostwie Powiatowym.

 

4.      Inne zadania :

 

W powyższym okresie wydano:

 

·       1 sztukę decyzji awaryjnego zajęcia pasa drogowego dla Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu  na usunięcie awarii przyłącza wodociągowego do bud mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej ( na wys. bud. Nr 6) w Lubaniu;

·       1 sztukę decyzji zajęcia pasa drogowego   drogi gminnej – ul. Bracka (na wys. bud. Nr 10) w Lubaniu pod wykonanie naprawy rury spustowej na ścianie budynku;

·       Wydano 2 sztuki opinii dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej pod ustalenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla prowadzonych inwestycji;

·       W dniu 14.02.2007 dokonano przeglądów przywrócenia pasów drogowych do stanu pierwotnego dróg gminnych na terenie miasta Lubania, zajmowanych w roku 2006 i 2007 przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w celu wykonania robót awaryjnych. Spisano protokoły odbioru zajmowanych pasów w których uwzględniono usterki, terminy ich usunięcia oraz okres gwarancji na wykonane roboty odtworzeniowe.

 

IV.      w zakresie spraw gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa:

 

1.     Wydano 3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości położone  przy ul. Izerskiej, Kolejowej i Kościuszki.

2.     Wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej - nieruchomość przy ul. Głównej.

3.      Nadano numerację porządkową dla budynku położonego przy ul. Skalniczej.

4.     Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych pod budowę garaży przy ul. Fabrycznej Osiedle:

- działka Nr 11/10 o pow. 22 m2

- działka Nr 11/11 – 11/15 o pow. 21 m2

Obręb I, AM 10

Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

5.     Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych pod budowę garaży przy ul. Polnej:

- działka Nr 25/8  o pow. 26 m2 Obręb V, AM 4

- działka Nr 25/9 o pow. 26 m2 Obręb V, AM 4

Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

6.     Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lubaniu przy ul. Gazowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań oznaczonych geodezyjnie jako

- działka Nr 6/18, Obręb IV, AM 8 o pow. 714 m2

- działka Nr 6/20, Obręb IV, AM 8 o pow. 215 m2

z przeznaczeniem na tereny aktywności gospodarczej.

7.      \Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Rzemieślniczej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań oznaczonej geodezyjnie jako
- działka Nr 18/7, Obręb I, AM 18 o pow. 11.332 m2 położonej na terenach przemysłu, usług komercyjnych i produkcji rolnej.

8.     Wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

9.     Ogłoszono kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych przy ul. Leśnej, stanowiących działkę Nr 93/4, Obręb V, AM 17 o pow. 1.478m2 oraz 1 udziału w działce Nr 93/3, Obręb V, AM 17 o pow. 136 m2.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

10.Przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego (Obręb II, AM 13, działka Nr 3/11 o pow. 5.524 m2). Przeznaczenie – zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

11.Ogłoszono II przetarg na zbycie  nieruchomości .położonej w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego (Obręb II, AM 13, działka Nr 3/11 o pow. 5.524 m2

12. Sprzedano 22 lokale mieszkalne na rzecz najemców.

13.Sprzedano 1 lokal wykorzystywany na cele inne niż mieszkalne przy ul. Robotniczej 11

14.Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem,  położonej przy ul. Staszica 1a.

Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

15. Wytypowano do sprzedaży 26 lokali mieszkalnych  na rzecz najemców.

16. Zmieniono udziały w częściach wspólnych budynków wielolokalowych i w prawie

współużytkowania wieczystego działek, położonych w Lubaniu przy

- ul. Kazimierza Wielkiego 9E

- ul. Kazimierza wielkiego 9C

17.Przeprowadzono przetarg na dzierżawę nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Esperantystów z przeznaczeniem na usługi komercyjne, oznaczoną jako działka Nr 40/2, Obręb II, AM 17 o pow. 2.976 m2.

18.Przygotowano sprawozdanie o stanie mienia komunalnego za 2006 rok do Urzędu Statystycznego w jeleniej Górze.

 

V.      w zakresie promocji , kultury i sportu :

 

1.     W dniu 29.01.2007r. Wydział przekazał do Warsztatów Terapii Zajęciowej chodzik dla osób niepełnosprawnych, łóżeczko dziecinne dla Poradni Psychologiczno – Pedago-gicznej oraz dwa chodziki dla Domu Dziennego Pobytu. W/w rzeczy otrzymano z Holandii.

2.     1.02.2007r. rozpoczęła się druga część projektu pomiędzy miastami Lubań i Loebau dot. funkcjonowania handlu detalicznego w obu miastach. Obecny etap to nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Taką współpracę nawiązano pomiędzy sklepami odzieżowymi (1.02.07r.), sprzętem gospodarstwa domowego i RTV  (20.02.2007r.) oraz wydawnictwami map turystycznych (12.02.2007r.). Wszystkie spotkania odbyły się w Wydziale Rozwoju Miasta.

3.     W dniu 5.02. odbyło się w Kamenz spotkanie robocze grupy Związku Sześciu Miast Łużyckich. Przyjęto budżet i zadania do realizacji na 2007r.

4.     Ze   środków Związku Sześciu Miast wydano informator dot. muzeów w wersji językowej polskiej i niemieckiej. Informator przekazano do Punktu Informacji Turystycznej oraz PTSM.

5.     W dniach 6 - 8.02. miasto uczestniczyło w targach turystycznych w Dreźnie. 

6.     W dniu 16.02. obyło się pierwsze spotkanie ze Stowarzyszeniem z Goerlitz, którego celem jest realizacja wspólnego projektu transgranicznego  „Via Regia”.

7.     Ze zwolnienia za wpis do ewidencji działalności gospodarczej skorzystało od początku  bieżącego roku 17  osób na 26 wpisanych.

8.     Wszyscy przedsiębiorcy handlujący alkoholem złożyli do 31 stycznia  2007r.  oświadczenia o wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w 2006r. Po zsumowaniu wychodzi ogólna kwota w wysokości 17.457.013zł.  Wzrost w stosunku do 2005r. wynosi około 1.100.000 zł.

 

VI.      w zakresie spraw oświatowych :

 

Do Wydziału Oświaty do dnia 15 lutego 2007 r. wpłynęło 205 wniosków rodziców o przyznanie stypendium szkolnego. Decyzje przyznające pomoc o charakterze socjalnym - edukacyjnym zostaną wydane po otrzymaniu decyzji z Kuratorium Oświaty o wysokości dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

 

 

 

 

Ponadto Burmistrz:

 

·       26 stycznia br.  uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz w Spotkaniu Noworocznym;

Z-ca Burmistrza Henryk Rogacki uczestniczył w spotkaniu w Gimnazjum nr 1 z okazji Roku  Stanisława Wyspiańskiego ;

·       02 lutego Burmistrz spotkał się z Konserwatorem Zabytków w sprawie rewitalizacji ;

·       10 lutego  Z-ca Burmistrza Henryk Rogacki  uczestniczył w Walnym zebraniu Polskiego Związku Wędkarskiego;

·       16 lutego Burmistrz  brał udział w spotkaniu Stowarzyszenia kulturalnego Gorlitz –Zgorzelec w sprawie rewitalizacji i poparcia wniosków;

·        22 lutego uczestniczył w Zwyczajnym Posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników TBS Sp. z o.o.

·       23 lutego uczestniczył w Nadzwyczajnym Posiedzeniu Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej .

 

 

 

Lubań, 26 lutego 2007 roku

 

Sporządziła:  A. Krawiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-04-05 14:57:25, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-04-05 15:05:55, Ostatnia zmiana: 2007-04-05 15:05:55, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1263