Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6084372
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Władze Miasta Lubań » Burmistrz Miasta Lubań » Sprawozdania Burmistrza Miasta Lubań » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Sprawozdanie z pracy

Burmistrza Miasta Lubań

za m-c  marzec 2007 roku

 

W omawianym okresie:

 

   I.      w zakresie spraw organizacyjno – prawnych Burmistrz :

 

1.       Burmistrz wydał 8 Zarządzeń , które dotyczyły między innymi :

·         Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

·         Zmiany Zarządzenia nr 38/06 z 19.03.2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu;

·         Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubań;

·         Wniesienia aportu na rzecz LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu ;

·         Darowizny na rzecz Instytucji Kultura „Odra-Film” ;

 

2.       Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań 3 projekty uchwał.

 

3.       Burmistrz odbył Zwyczajne Posiedzenie Zgromadzenia Wspólników :

      ZGiUK  – Sp. z o.o. w Lubaniu,  na którym  podjął uchwały : 

·         w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za okres 01.01.2006 do 31.12.2006 r. i udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki ;

·         w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

·         w sprawie podziału zysku za 2006 rok / zysk w kwocie : 301.519,09  zł podzielono na : kapitał zapasowy 181.780,96 zł , fundusz nagród dla pracowników wraz z pochodnymi 119.785,77 zł /

·         w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium  za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

·         w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Spółki za 2006 rok.

 

PEC Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu , na którym podjął uchwały :

·         w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za okres 01.01.2006 do 31.12.2006 r. i udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki ;

·         w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

·         w sprawie podziału zysku za 2006 rok / zysk w kwocie : 325.297,42  zł podzielono na : kapitał zapasowy 163.168,44 zł , fundusz nagród dla pracowników wraz z pochodnymi 162.128,98 zł /

·         w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium  za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

·         w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Spółki za 2006 rok.

 

 

 

II.      w zakresie spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

 

       1.      W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego :

·         W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie miasta wskazano i naprawiono łącznie 40 punkty świetlne .( Osiedle „PIAST”- 4 , „Księginki” – 5 „Kamienna Góra” – 6 , „ Śródmieście” –12, w innych miejscach – 13 ) .

·         Usunięto awarie obwodów oświetlenia drogowego wynikających z aktu wandalizmu:

-         uszkodzenia szafki - szafka przy ul. Szymanowskiego (nastąpiło wyłączenie oświetlenia na Placu Lompy, Szkolnej, Piramowicza,   Granicznej) ,

-         uszkodzenie wszystkich lamp na ulicy Piramowicza ( powyrywane przewody ze słupów, uszkodzone stateczniki lamp –  ( nastąpiło wyłączenie oświetlenia na ul. Piramowicza ).

·         Wykonano punkt świetlny na ulicy Papieża Jana Pawła II w rejonie zajezdni PKS. Zadanie obejmowało ustawienie słupa stalowego z dwoma lampami. Koszt zadania wyniósł  5.993,64 złotych.

 

       2.      W ramach zadania – utrzymanie czystości

·         Zlecono ZGiUK sp. z o.o. mechaniczne oczyszczanie ulic w obrębie Śródmieścia - Koszt zadania – 2.010 złotych.

·         Naprawiono i zamontowano kosze uliczne w ilości 4 szt.. Naprawy dokonał pracownik gospodarczy Urzędu Miasta.

·         Zlecono ZGiUK sp. z o.o. w dniach 26-31.03.2007 r. przeprowadzenie akcji wywozu na składowisko miejskie zbędnych przedmiotów i sprzętu .Koszt zadania – 16.000 złotych.

·         Oczyszczano ulice Śródmieścia z odpadów komunalnych przez pracownika gospodarczego Urzędu.

 

       3.      W ramach zadania – utrzymanie zieleni

·         Powierzono Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta Lubań od 15 kwietnia do 31 grudnia 2007 r. W ramach zadania powierzono utrzymanie 9 parków ,13 skwerów i 11 innych ciągów zieleni jak również utrzymanie żywopłotów, gazonów , rabatów, placów i placów zabaw oraz utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej bez terenów zarządzanych przez innych zarządców. Koszt zadania wyniesie 180.000 złotych.

·         Z udziałem przedstawicieli Ligi Ochrony Przyrody  oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta dokonano w dniu 05.03.2007 r. przeglądu drzewostanu w pasach drogowych dróg miejskich .

 

       4.      W ramach zadania : nazewnictwo ulic 

 

 Zlecono wykonanie emaliowanych 35 szt. brakujących tabliczek z nazwami ulic

 miasta. Tabliczki wykona specjalistyczna firma z Jeleniej Góry , która od 1994

 roku realizuje zlecenie dla miasta.  Koszt wykonania i montażu tabliczek

 wyniesie 11.340 złotych.

 

       5.      W ramach zadania – cmentarze wojenne 

 

        Przygotowano projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na

        podpisanie przez Burmistrza Miasta porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim

        dot. bieżącego utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych. W ramach

        porozumienia Wojewoda przekaże dotację na bieżące utrzymywanie cmentarza

        żołnierzy sowieckich na Kamiennej Górze.

 

       6.      W ramach zadania – gospodarka mieszkaniowa 

·         uzyskano 4 lokale mieszkalne

·         rozdzielono 3  lokale mieszkalne

 

       7.      W ramach zadania : Dodatki mieszkaniowe

·         liczba wydanych decyzji w styczniu - 113

·         kwota przyznanych dodatków w styczniu - 15.007,98 zł

 

III.      w zakresie spraw remontowo- inwestycyjnych :

 

       1.      W zakresie dotyczących robót inwestycyjnych:

                                                      1.

1)       Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do opracowania studium wykonalności niezbędnego załącznika na opracowanie dokumentacji przetargowej projektowej na „Kanalizację sanitarną dla dzielnicy „Uniegoszcz” w Lubaniu” obejmującej wszystkie ulice tej dzielnicy miasta. 

2)       Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę „Obwodnicy zachodniej miasta”. Przeprowadzono rozmowy w Dolnośląskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu dotyczącą ewentualnej pomocy w realizacji tego zadania oraz wystąpiono do tej Dyrekcji oraz GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sprawie wydania warunków włączenia obwodnicy w istniejące drogi krajowe i wojewódzkie. Trwają prace związane z podziałem działek gruntu pasa drogowego przyszłej obwodnicy, a następnie przejęcia bądź wykupu niezbędnych gruntów.

3)       Dokonano wizytacji na terenie Strzelina prowadzonej modernizacji basenu kąpielowego otwartego, podobnego konstrukcją i wyglądem do basenu na „Kamiennej Górze” w Lubaniu, gdzie niecki basenowe wykonano ze stali kwasoodpornej, gwarantującej wysoką  trwałość i łatwość utrzymania. Projektanci mają przedstawić kalkulacje kosztów budowy niecek z zastosowaniem materiału ze stali.

 

       2.      Roboty związane z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań:

                  2.

1)       Prowadzono prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego ulic – dróg zarządzanych przez Burmistrza Miasta Lubań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa  ruchu poprzez utrzymanie oznakowania pionowego tylko w trybie awaryjnym.

2)       Dokonano obmiarów oraz wyliczono niezbędne do zamówienia materiały, które zostaną przekazane wspólnotom na prowadzone przez nie roboty drogowe związane z drogami, chodnikami i parkingami. Przekazano niezbędne materiały na wykonanie chodnika przy ul. K. Wielkiegio. Prace powinny być zakończone do 25 marca br.

3)       Z uwagi na planowaną w br. odnowę dalszego odcinka nawierzchni ulicy K. Wielkiego rozpoczęto prace związane z wymianą zniszczonego i uzupełnieniem brakującego krawężnika stanowiącego obramowanie jezdni. Odnowa planowana jest na odcinku około 150 mb a jej wykonanie nastąpi w miesiącu maju br.

4)       Dostarczono materiał kamienny mieszkańcom ulic: Miła i Pawia na wyrównanie nierówności drogi gruntowej biegnącej wzdłuż cmentarza komunalnego.

5)       Utwardzono materiałem kamiennym odcinek terenu w okolicy ul. Łokietka w Lubaniu stanowiący dojście do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych od strony siedziby ZUS.

 

       3.      Zadania związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej:

 

1)       Wykonano uzupełnienie odwodnienia jezdni ulicy K. Wielkiego poprzez wykonanie studzienki ściekowej i jej przykanału na długości 18 mb.

2)       W najbliższych dniach, jeżeli warunki atmosferyczne nie zmienią się, wykonywane będą awaryjne naprawy powstałych w roku 2006 i br. zapadlisk jezdni – na dojeździe do budynków socjalnych przy ul. Osiedle fabryczna i ul. Starej

3)       Wydano 2 szt. technicznych warunków przyłączenia do kanalizacji deszczowej oraz dokonano 2 odbiorów przyłączy do kanalizacji deszczowej, jedną opinię dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa w zakresie możliwości sprzedaży gruntu, 4 szt. opinii pod projekty budowlane.

4)       Uzgodniono 2 projekty w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji w Starostwie Powiatowym.

 

       4.      Inne zadania:

 

1)       Przeprowadzono przegląd gwarancyjny na obiekcie oddanej do użytku w ubiegłego roku . Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

2)       W powyższym okresie :

 

·         Wydano 2 szt. decyzji awaryjnego zajęcia pasa drogowego dla Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu  na usunięcie awarii sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Lubaniu ( na wys. bud. Nr 11-136).

·         Wydano 3 sztuki decyzji zajęcia pasa drogowego dróg gminnych – ul. Wł. Jagiełły pod wymianę sieci wodociągowej, ul. Esperantystów pod wykonanie przyłącza wodociągowego do budowanego obiektu pawilonu handlowego „Biedronka” oraz ul. Żołnierskiej pod wymianę słupa energetycznego n/n.

·         Wydano jedną opinię dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa w zakresie możliwości sprzedaży gruntu,

·         Wydano 4 szt. opinii pod projekty budowlane.

·         Uzgodniono 2 projekty w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji w Starostwie Powiatowym.

·         Uzgodniono 4 projekty organizacji ruchu docelowego oraz pod prowadzenie robót w pasie dróg gminnych.

·         Wydano ponadto zgody na prowadzenie robót w pasach drogowych dróg wewnętrznych zarządzanych przez miasto: ul. B. Chrobrego pod remont sieci wodociągowej oraz na zapleczu ul. Wrocławskiej pod wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego.

 

IV.      w zakresie spraw gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa:

 

             1.      Wydano 5 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości:

-               działki Nr 4/16, 5/12, 5/13, Obręb I, AM 10 – Osiedle Fabryczne

-               działka Nr 71/6, Obręb III, AM 4 – ul. Dąbrowskiego

-               działka Nr 65/3, Obręb III, AM 4- ul. Dąbrowskiego 2c

-               działka 10, Obręb I, AM 12 – nowoplanowana obwodnica południowo – zachodnia

-               działka Nr 15/4, Obręb II, AM 19 – ul. Starolubańska

             2.      Przygotowano decyzję w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej - nieruchomość przy ul. Głównej.

             3.      Nadano numerację porządkową dla nieruchomości położonej przy ul. Rynek - Sukiennice.

             4.      Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lubaniu przy ul. Gazowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań oznaczonych geodezyjnie jako

-               działka Nr 6/18, Obręb IV, AM 8 o pow. 714 m2

-               działka Nr 6/20, Obręb IV, AM 8 o pow. 215 m2

z przeznaczeniem na tereny aktywności gospodarczej.

Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

             5.      Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Rzemieślniczej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań oznaczonej geodezyjnie jako

-               działka Nr 18/7, Obręb I, AM 18 o pow. 11.332 m2 położonej na terenach przemysłu, usług komercyjnych i produkcji rolnej.

Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

             6.      Wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy Al. Niepodległości 10.

             7.      Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych przy ul. Leśnej, stanowiących działkę Nr 93/4, Obręb V, AM 17 o pow. 1.478m2 oraz 1 udziału w działce Nr 93/3, Obręb V, AM 17 o pow. 136 m2.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

             8.      Sprzedano 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

             9.      Wytypowano do sprzedaży 24 lokali mieszkalnych  na rzecz najemców.

         10.      Zmieniono udziały w częściach wspólnych budynków wielolokalowych i w prawie współużytkowania wieczystego działek, położonych w Lubaniu przy

-         ul. Kazimierza Wielkiego 1

-         ul. Kazimierza wielkiego 9D.

         11.      Zawarto umowę  dzierżawy nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Esperantystów z przeznaczeniem na usługi komercyjne, oznaczoną jako działka Nr 40/2, Obręb II, AM 17 o pow. 2.976 m2.

         12.      Przygotowano informację o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za 2006 rok do Ministerstwa Skarbu Państwa .

 

      V.      w zakresie promocji , kultury i sportu :

 

  1. W tym okresie:

-         ze zwolnienia za wpis do ewidencji działalności gospodarczej   skorzystało 11 osób,

-         wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( 4 w detalu, 2 w gastronomii),     

             2.      W ramach II części wspólnego projektu dot. funkcjonowania handlu detalicznego pomiędzy miastem Loebau i Lubań kontynuowano spotkania z przedsiębiorcami z branży ”odzież robocza” oraz sprzęt AGD i elektroniczny celem nawiązania współpracy. Projekt został zakończony. Nawiązano współpracę pomiędzy 17 przedsiębiorcami różnych branż.

             3.      Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej brał udział w spotkaniu Porozumienia Bibliotek Pogranicza, na którym podjęto decyzję o uczestnicze-niu w V Konkursie Plastycznym „Krakonos – Rueberzhal – Rzepiór” : Duch Karkonoszy pod patronatem Euroregionu  „Nysa”.

             4.      Rozpoczęto prace malarskie w  szatniach i na krytej pływalni.

             5.      Pozyskano środki  finansowe w wysokości 1.000 zł z PZU we Wrocławiu na zaopatrzenie  w sprzęt udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej na krytą pływalnię.

             6.      Złożono zamówienie na zakup tablicy świetlnej do wyników na halę sportową.

             7.      Podpisane zostało porozumienie w sprawie udzielenia przez Wojewodę Dolnośląskiego Miastu Lubań dotacji celowej na dofinansowanie gminy w zakresie zadania własnego, w ramach realizacji w roku 2007 programu  wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 86.200zł. Jest to pierwsza transza. W bieżącym roku miasto otrzyma kwotę w wysokości 197.300 zł, w tym na:

-         posiłki 189.300 zł

-         utworzenie lub doposażenie punktów wydawania posiłków (Stołówki Szkolne) 8.000 zł.

             8.      MOPS podpisał aneks porozumienie z Domem Samotnych Matek z Dziećmi  MONAR  – MARKOT  w Pobiednej (wzrost kosztów pobytu). W chwili obecnej analizuje aneks do porozumienia ze Schroniskiem im. Św. Alberta „Przystań” w Leśnej.

             9.      MOPS rozpoczął prace adaptacyjne pomieszczenia na parterze budynku na pl. Lompy z przeznaczeniem na toaletę dla interesantów i  pracowników.

         10.      Przedstawiciel Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestniczył w dniu 20 marca br. We Wrocławiu w Konferencji kończącej badania ankietowe  wśród przedstawicieli samorządów gminnych oraz wśród osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Gmino, jaka jesteś? Badanie działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych”. Materiały z badań dostępne są w Wydziale Rozwoju Miasta.

 

Ponadto Burmistrz:

 

 

  • 27 lutego br. złożył gratulacje dla 100 letniej mieszkanki Lubania
  • 02 marca br. uczestniczył w Zwyczajnym Posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu ;
  • 05 marca br. brał udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego ;
  • 06 marca br. spotkał się z właścicielami budynków przy ul. Lwóweckiej , Robotniczej w sprawie dachów pokrytych azbestem ;
  • 08-09 marca br. uczestniczył w Walnym Posiedzeniu Związku Miast Polskich w Poznaniu;
  • 13 marca br. uczestniczył w Zwyczajnym Posiedzeniu PEC Lubań Sp. z o.o.w Lubaniu;
  •  15 marca br.  brał udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia;
  • 16 marca br. złożył gratulacje dla 100 letniego mieszkańca Lubania;
  • 20 marca br. Z-ca Burmistrza pan Henryk Rogacki uczestniczył w wystawie prac osób niepełnosprawnych w Trecie

 

 

 

 

 

Sporządziła:  A. Krawiec

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-04-04 11:48:29, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-04-04 12:04:56, Ostatnia zmiana: 2007-04-04 12:04:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1442