Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6086557
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » wrzesień nr 107 - 114 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 114/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29 września 2006 roku

 

W sprawie:   zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2 art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 'tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późno zmianami', art. 165 ust. 1 , art. 167 ust.2 pkt 1 i 2 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust. 1 Uchwały nr XLI , 311 , 2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2006 rok. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje.

 

§ 1

 

      1.          Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 1.565.000 zł.

      2.          Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.565.000 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 73 zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1.508.112 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.726 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.239 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 594 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę 1.874 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 382 zł

      3.          Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 16.000 zł.

      4.          Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 16.000 zł

      5.          Zwiększa się dochody zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 40.000 zł

      6.         Zwiększa się wydatki zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 40.000 zł.

      7.          Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 10.599 zł

      8.         Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.599 zł.

      9.          Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s sądownictwa w rozdziale 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w § 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 71.369 zł.

 10.           Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s sądownictwa w rozdziale 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 71.369 zł z tego:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.460 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 100 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę 8.580 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.629 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12.500 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł

 11.           Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 6.200 zł

 12.           Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.200 zł

 13.           Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych ( powierzonych) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostał działalność w § 2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 7.000 zł.

 14.           Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych ( powierzonych) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 7.000 zł

 15.           Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 3020 wynagrodzenia niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 73 zł

 16.           Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 73 zł.

 17.           Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja (Gimnazjum nr 3) o kwotę 8.300 zł z tego:

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 2.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1.300 zł

 18.           Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 3) o kwotę 8.300 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.800 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 500 zł.

 19.           Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( ŁCR) o kwotę 30.298 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.300 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 13.900 zł.

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 13.098 zł

 20.            Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.190 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 200 zł

§ 4350 zakup usług do sieci Internet o kwotę 700 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 2.890 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 2.400 zł

 21.            Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (Szkoła nr 2) o kwotę 5.521 zł z tego:

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 680 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.841 zł

 22.            Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (Szkoła nr 2)0 kwotę 5.521 zł z tego::

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.581 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 420 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 520 zł.

 23.            Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 78.308 zł z tego:

§ 3020 nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24.108 zł.

§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 8.000 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 3.000 zł

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane za rzecz osób fizycznych o kwotę 200 zł

 24.           Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta o kwotę 12.000 zł z tego:

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 5.000 zł

 25.            Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna wrozdziale 75022 Rada Miasta w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł

 26.           Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 43.200 zł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę 32.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 8.000 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 3.000 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 200 zł

 27.            Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

 28.            Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł

 29.            Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.

 30.            Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł

 31.            Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 17.000 zł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę 5.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12.000 zł

 32.            Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł

 33.            Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlanie ulic, palców i dróg w § 4260 zakup energii o kwotę 5.000 zł

 34.            Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlanie ulic, palców i dróg w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

 35.            Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł.

 36.            Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 8.000 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł.

 

 

§2

 

Dochody budżetu Miasta na rok 2005 po zmianach wynoszą 45.734.740 zł

Wydatki budżetu Miasta na rok 2005 po zmianach wynoszą 49.320.804 zł

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz

                                                                                              Konrad Rowiński

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-23 11:53:27, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-23 11:55:27, Ostatnia zmiana: 2007-02-23 11:55:27, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1142