Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5442143
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2007 rok Wersja do druku

Lubań dnia 15 lutego  2007r.

GGNiR 0151- 47/06/07

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

                                 Na podstawie art.37 ust.1 ,art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity – Dz. U. Nr 261 z 2004 roku,poz.2603 z późn. zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr  207 z 2004 roku , poz. 2108) oraz Uchwały Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku Nr VI /84/ 2003 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln .Nr 34, poz. 884 z późn. zm.):

 

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

 

o g ł a s z a

 

II   p r z e t a r g  u s t n y  n i e o g r a n i c z o n y

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Lubaniu przy ulicy Gazowej  (Obręb IV, AM 8) stanowiących:

-  działkę nr 6/18 o powierzchni 714 m2,dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr  KW 29103;

-  działkę nr 6/20 o powierzchni 215 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr  KW 29103;

 

Przedmiotem sprzedaży są łącznie:  działka nr  6/18 i działka  nr 6/20.

 

cena wywoławcza nieruchomości – 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

wadium                                            5.000,00  zł ( słownie: pięć tysięcy złotych)

 

Zgodnie z § 14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 z 2004 roku poz. 2108), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu.

 

·        Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz.535) do wylicytowanej ceny za działki niezabudowane nr 6/18 i nr 6/20 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 % .

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 4AG/G, przeznaczonym na tereny aktywności gospodarczej z urządzeniami zaopatrzenia w gaz .

Nieruchomości nie posiadają wykonanych przyłączeń uzbrojenia technicznego, ale są położone w obszarze uzbrojonym w sieć energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2007 roku o godzinie 11.30 w budynku Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14 ,sala nr 11.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem wniesienia wadium gotówce w wysokości 5.000,00 zł ( słownie :pięć tysięcy złotych) na konto Urzędu Miasta Lubań  Bank Gospodarki Żywnościowej Filia Lubań ul.7-ej Dywizji 14

nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 do dnia 15 marca 2007 roku .

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 15 marca 2007 roku wadium znajdowało się na rachunku Urzędu Miasta Lubań . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.

Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „ Przetarg ul. Gazowa”.

 

Wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

 

100 % ceny uzyskanej w przetargu, należy wpłacić najpóźniej w dniu  zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem .Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży , najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, okazanie komisji przed przetargiem dowodu wniesienia wadium oraz w przypadku osób fizycznych – dowodu osobistego, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualnego zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. Nr 167 z 2004 roku poz.1758).

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14, I piętro ,pokój nr 5, tel.(075) 6464422.

 

 Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży .

Przetarg może zostać odwołany , po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-16 07:45:32, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-16 07:47:07, Ostatnia zmiana: 2008-02-28 12:43:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1077