Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954093
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » grudzień nr 157 - 175 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 172 /2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz.U. Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) art. 109 ust.2 pkt 1 , art. 111 ust.2 pkt 1 i 2 , art. 124 ust.1 pkt 2 litera "a" ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami ). Burmistrz Miasta Lubań zarządza ,co następuje:

 

§ 1

 

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale   700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.400 zł.
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.400 zł.
 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 7510 1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 141 zł.
 4. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 141 zł.
 5. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 828 zł z tego:
  § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 478 zł. § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 220 zł
  § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 130 zł
 6. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 828 zł.
 7. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 441 zł z tego:

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25 zł.

            § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 26 zł

            § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 390 zł

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 441 zł.
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.
 3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł.

 

§2

 

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja (Gimnazjum nr 2) o kwotę 5.353 zł z tego:

            § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o
            kwotę 66 zł

            § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.171 zł

            § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 451 zł

            § 4260 zakup energii o kwotę 1.665 zł

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja (Gimnazjum nr 2) o kwotę 5.353 zł z tego:

            § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.131 zł

            § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 69 zł

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 208 zł

            § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 148 zł

            § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 55 zł

            § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 290 zł

            § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 382 zł

            § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.047 zł.

            § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 23 zł

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł .
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł.
 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 51.900 zł z tego:

            § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 51.500 zł

            § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
            o kwotę 200 zł

            § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych   jednostek organizacyjnych o kwotę 200 zł

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 49.600 zł z tego:

            § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł

            § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł

            § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 38.000 zł

            § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3.200 zł

            § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 200 zł

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75058 działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą w § 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 2.000 zł.
 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75058 działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł.
 3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 pozostała działalność o kwotę 2.300 zł z tego: § 4212 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.100 zł

            § 4302 zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł

            § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1.000 zł.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 2320 dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 80 l Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
  o kwotę 1.191 zł.
 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 3030 różne opłaty na rzecz osób Fizycznych
   o kwotę 1.000 zł.
 4. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł.
 5. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 24.500 zł z tego:

            § 4260 zakup energii o kwotę 16.500 zł

            § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500 zł.
 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł.

 

§3

 Dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 32.790.065 zł
Wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2004 wynoszą 34.948.333 zł

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-15 14:55:57, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-15 14:57:46, Ostatnia zmiana: 2007-02-15 14:57:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1110