Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078637
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr  9 / 2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia   29 grudnia  2006 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2  art. 58 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 i 2 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 pkt 13 i 14 , art. 188 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 Uchwały nr XLI / 311 / 2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2006 rok. Burmistrz Miasta Lubań  zarządza co następuje.

 

§ 1

 

1.     Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 19.516 zł.

§ 2

1.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie  w  rozdziale 80195 Pozostała działalność  w §  4300 zakup usług pozostałych  o kwotę  65.934 zł.

2.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.621 zł z tego:

      § 3110 świadczenia społeczne o kwotę  2.531 zł

      § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 90 zł

3.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.621 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  2.532 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 89 zł.

4.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202  Domy pomocy społecznej o kwotę 6.640 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  o kwotę 3.091 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 425 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 198 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  964 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 788 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 95 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.020 zł

§ 4430 różne opłaty i składki  o kwotę 59 zł

5.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna  w rozdziale 85202  Domy pomocy społecznej w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6.640 zł

6.     Zmniejsza się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.701 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 95 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 893 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3.649 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 202 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.303 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 559 zł.

7.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.701 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.759 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 150 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.527 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 4.265 zł

8.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę   65.795 zł  z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 590 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.140 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.960 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 80 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.600 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.230 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 29.820 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 550 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 6.735 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę  90 zł

W tym:

Szkoła podstawowa nr 1

§ 3020 wydatki niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 970 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę  2.340 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 80 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.530 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 40.650 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 690 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę  215 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 55 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 90 zł

Razem o kwotę 46.620 zł

Szkoła podstawowa nr 2

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 5.569 zł

Razem  o kwotę           8.569 zł

Szkoła podstawowa nr 3

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.620 zł

Razem o kwotę         5.620 zł

Szkoła podstawowa nr 4

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę  16.140 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 6.680 zł

Razem o kwotę       22.820 zł

9.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę  65.795 zł      z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.600 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.239 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 10.181 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 34.250 zł

§ 4430 różne opłaty  i składki o kwotę 525 zł

W tym:

Szkoła podstawowa nr 1

§ 4210  zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  820 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę  11.550 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę  34.250 zł

Razem o kwotę    46.620 zł

Szkoła podstawowa nr 2

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.419 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 120 zł

Razem o kwotę             8.569 zł

Szkoła podstawowa nr 3

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 300 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 400 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.800 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 120 zł

Razem o kwotę       5.620 zł

Szkoła podstawowa nr 4

§ 3020 wydatki niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 380 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę  7.300 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę    4.200 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 300 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę  140 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 500 zł

Razem  o kwotę    22.820 zł

10.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę   22.584 zł  z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę  2.575 zł

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 607 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.601 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.229 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.463 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.442 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 580 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  54 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 80 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 180 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 773 zł

W tym:

Gimnazjum nr 1

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.600 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł

§ 4240 od nieterminowych  wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę  900 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę  290 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 280 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 180 zł

Razem o kwotę   7.750 zł

Gimnazjum nr 2

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę  21.840 zł

§ 4240 zakup pomocy  naukowych dydaktycznych i książek o kwotę 953 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę  350 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 267 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 680 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 490 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 593 zł

Razem o kwotę                 25.173 zł

Gimnazjum nr 3

§ 3240  Stypendia dla uczniów o kwotę 607 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.405 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę  6.446 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.387 zł

Razem o kwotę    26.845 zł

11.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja  o kwotę  22.584 zł    z tego:

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 666 zł

§ 4170 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę  600 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 15.436 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.202 zł

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 150 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.520 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 1.010 zł

W tym

Gimnazjum nr 1

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę  600 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę  700 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 1.500 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.100 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.600 zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet  o kwotę  150 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 600 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 1.500 zł

Razem o kwotę   7.750 zł  

Gimnazjum nr 2

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę  5 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  771 zł

§ 4120 składki  na Fundusz Pracy o kwotę  666 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  6.242 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę  7.321 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 7.548 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 100 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.520 zł

Razem o kwotę    25.173 zł

Gimnazjum nr 3

§ 3020 wydatki niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 20 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę  19.739 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 411 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę  6.615 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 60 zł

Razem o kwotę       26.845 zł

12.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę   39.279 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.853 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11.134 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.274 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.481 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3.660 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.605 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 609 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 813 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 850 zł.

W tym:

Przedszkole nr 1

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.703 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  1.286 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.980 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 370 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 295 zł

§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 1.472 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 97 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 359 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 164 zł

Razem o kwotę     8.226 zł

Przedszkole nr 3

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.150 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.828 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.185 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 256 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 381 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 210 zł

Razem o kwotę           12.010 zł

Przedszkole nr 5

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  4.020 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.294 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.111 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.660 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 920 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 256 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 73 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 476 zł

Razem o kwotę     20.810 zł

13.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę   39.279  zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 215 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.550 zł

§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 8.456 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 20.308 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.750 zł

W tym:

Przedszkole nr 1

§ 4260 zakup energii o kwotę  7.826 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł

Razem o kwotę    8.226 zł

Przedszkole nr 3

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 210 zł

§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 2.700 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 5.200 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.900 zł

Razem o kwotę       12.010 zł

Przedszkole nr 5

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę  300 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.550 zł

§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 7.228 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę  7.282 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.450 zł

Razem o kwotę     20.810 zł

14.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych `w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( Łużyckie Centrum Rozwoju ) w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.990 zł

15.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.990 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 330 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.630 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę  160 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  1.660 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę  10 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę  600 zł 

Razem o kwotę   4.990 zł

16.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.330 zł.

17.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 1.330 zł z tego:

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 20 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 800 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 500 zł

§ 4570 od nieterminowych  wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 10 zł.

18.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę  311.236 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.636 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.165 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.389 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę  75.332 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 141.207 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę  605 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 898 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 25.000 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 31.452 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 4.300 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 8.252 zł

W tym:

Administracja Budynków Komunalnych nr 2

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę  5.000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  5.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 55.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 25.000 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.500 zł

Razem o kwotę                111.500 zł

Administracja Budynków Komunalnych nr 3

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.376 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę  102.829 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 49.180 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 352 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 31.452 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1.300 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 7.592 zł

Razem o kwotę       194.081 zł

Administracja Budynków Komunalnych nr 4

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.371 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 2.503 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę  37.027 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 605 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 546 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT  2.475 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 3.000 zł

Razem o kwotę                  50.527 zł

19.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę  311.236 zł z tego:

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę  222 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.829 zł

§ 4210 zakup  materiałów i wyposażenia o kwotę 14.707 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 270.994 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.500 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 10.984 zł

W tym:

Administracja Budynków Komunalnych nr 2

§ 4170  wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 30.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  47.000 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Ochrony Środowiska o kwotę 1.500 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT  o kwotę 3.000 zł

Razem o kwotę      111.500 zł.

Administracja Budynków Komunalnych nr 3

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 835 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.108 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 87 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.200 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 179.392 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 10.459 zł

Razem o kwotę    194.081 zł

Administracja Budynków Komunalnych nr 4

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.364 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  503 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 135 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.083 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 44.602 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 840 zł

Razem o kwotę            50.527 zł.

20.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o  kwotę 159 zł .

21.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 159 zł.

22.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 2.870 zł tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 462 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę  52 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.356 zł

23.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 2.870 zł tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.357 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 513 zł

24.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.595 zł

25.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  o kwotę 10.595  zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.232 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.363 zł

26.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

27.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60095 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł.

28.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta w § 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 160 zł

29.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 160 zł

30.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja pub liczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 31.910 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 8.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 500 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 15.410 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 1.500 zł

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000 zł

31.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja pub liczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę  31.910  zł z tego:

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22.410 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 500 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 1.000 zł

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.500 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 6.000 zł

32.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie  w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł

33.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie  w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 zł

34.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwote 46.418 zł

35.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.800 zł.

36.Zwiększa wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.800 zł.

37.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 38.608 zł.

38.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach o kwotę 45.608 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.700 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 27.908 zł

39.Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność  w § 4300 zakup usług pozostałych  o kwotę  7.000 zł.

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą  45.789.777 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą    49.275.041 zł

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                                      Konrad Rowiński

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29 grudnia 2006 roku.

 

  1. W § 1 pkt 1 i w § 2 pkt 1 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o otrzymane decyzje Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/56A/2006 z dnia 30 listopada 2006 ,oraz  KO-WO-0341/59B/2006 z dnia 27 grudnia 2006  z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  2. W § 2 pkt 2 - 7 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano w oparciu o wniosek jednostki budżetowej MOPS .
  3. W § 2 pkt  8 – 13  zwiększenia  i zmniejszenia wydatków dokonano w oparciu o wnioski  szkół   i gimnazjów.
  4. W § 2 pkt 14 – 15 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano w oparciu o wniosek Łużyckiego Centrum Rozwoju .
  5. W § 2 pkt 16  - 17 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano w oparciu o wniosek Straży Miejskiej .
  6. W § 2 pkt 18 – 19 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano w oparciu o wnioski kierowników jednostek budżetowych Administracja Budynków Komunalnych nr 2- 4.
  7. W § 2 pkt  20- 39 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano w celach porządkowych.
  8. Zmiany dokonane zarządzeniem

 dochody

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

801

80195

2030

46.818

+ 19.516

66.334

własne

x

x

x

46.818

+ 19.516

66.334

x

 

 

 

 

 

 

 

wydatki

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

801

80195

4300

2.000

+ 65.934

67.934

własne

852

85212

3110

4.700.359

+ 2.531

4.702.890

zlecone

852

85212

4300

21.584

+ 90

21.674

zlecone

852

85212

4110

77.951

-2.532

75.419

zlecone

852

85212

4210

7.900

-89

7.811

zlecone

852

85202

4110

10.903

-3.091

7.812

własne

852

85202

4120

1.506

-425

1.081

własne

852

85202

4170

2.800

-198

2.602

własne

852

85202

4210

27.318

-964

26.354

własne

852

85202

4260

3.473

-788

2.685

własne

852

85202

4280

275

-95

180

własne

852

85202

4300

4.369

-1.020

3.349

własne

852

85202

4430

406

-59

347

własne

852

85202

4270

20.030

+ 6.640

26.670

własne

852

85219

3020

4.150

-95

4.055

własne

852

85219

4170

1.543

-893

650

własne

852

85219

4270

30.356

-3.649

26.707

własne

852

85219

4280

577

-202

375

własne

852

85219

4300

45.559

-3.303

42.256

własne

852

85219

4410

3.100

-1.000

2.100

własne

852

85219

4430

1.509

-559

950

własne

852

85219

4110

109.882

+ 1.759

111.641

własne

852

85219

4120

15.277

+ 150

15.427

własne

852

85219

4210

50.343

+ 3.527

53.870

własne

852

85219

4260

20.000

+ 4.265

24.265

własne

801

80101

3020

27.689

-590

27.099

własne

801

80101

4010

3.745.018

-16.140

3.728.878

własne

801

80101

4040

301.573

-7.960

293.613

własne

801

80101

4120

106.872

-80

106.792

własne

801

80101

4240

6.573

-2.600

3.973

własne

801

80101

4280

6.145

-1.230

4.915

własne

801

80101

4300

111.801

-29.820

81.981

własne

801

80101

4410

7.500

-550

6.950

własne

801

80101

4570

7.520

-6.735

785

własne

801

80101

4580

780

-90

690

własne

801

80101

4170

500

+ 7.600

8.100

własne

801

80101

4210

109.750

+ 13.239

122.989

własne

801

80101

4260

184.934

 + 10.181

195.115

własne

801

80101

4270

68.166

+ 34.250

102.416

własne

801

80101

4430

9.320

+ 525

9.845

własne

801

80110

3020

18.108

-2.575

15.533

własne

801

80110

3240

6.837

-607

6.230

własne

801

80110

4010

2.547.419

-3.601

2.543.818

własne

801

80110

4110

488.095

-1.229

486.866

własne

801

80110

4210

139.827

-11.463

128.364

własne

801

80110

4240

23.800

-1.442

22.358

własne

801

80110

4280

3.270

-580

2.690

własne

801

80110

4300

64.495

-54

64.441

własne

801

80110

4410

9.650

-80

9.570

własne

801

80110

4430

5.781

-180

5.601

własne

801

80110

4580

1.685

-773

912

własne

801

80110

4120

67.075

+ 666

67.741

własne

801

80110

4170

4.800

+ 600

5.400

własne

801

80110

4260

240.566

+ 15.436

256.002

własne

801

80110

4270

135.635

+ 2.202

137.837

własne

801

80110

4350

2.100

 + 150

2.250

własne

801

80110

4440

209.598

+ 2.520

212.118

własne

801

80110

4570

5.166

 + 1.010

6.176

własne

801

80104

3020

9.450

-3.853

5.597

własne

801

80104

4010

1.457.098

-11.134

1.445.964

własne

801

80104

4110

247.225

-14.274

232.951

własne

801

80104

4120

36.718

-1.481

35.237

własne

801

80104

4270

5.800

-3.660

2.140

własne

801

80104

4280

4.690

-2.605

2.085

własne

801

80104

4410

1.500

-609

891

własne

801

80104

4570

3.200

-813

2.387

własne

801

80104

4580

1.500

-850

650

własne

801

80104

4170

5.800

+ 215

6.015

własne

801

80104

4210

38.280

+ 3.550

41.830

własne

801

80104

4220

151.700

+ 8.456

160.156

własne

801

80104

4260

153.105

+ 20.308

173.413

własne

801

80104

4300

42.400

+ 6.750

49.150

własne

750

75075

4010

146.600

-4.990

141.610

własne

750

75075

3020

200

+ 330

530

własne

750

75075

4170

800

+ 600

1.400

własne

750

75075

4210

8.400

+ 1.630

10.030

własne

750

75075

4270

13.900

+ 160

14.060

własne

750

75075

4300

35.644

+ 1.660

37.304

własne

750

75075

4480

73.700

+ 10

73.710

własne

750

75075

4610

1.900

+ 600

2.500

własne

754

75416

4210

16.151

-1.330

14.821

własne

754

75416

4240

292

+ 20

312

własne

754

75416

4300

4.880

+ 800

5.680

własne

754

75416

4430

1.850

+ 500

2.350

własne

754

75416

4570

116

+ 10

126

własne

700

70004

3020

29.000

-1.636

27.364

własne

700

70004

4010

465.807

-19.165

446.642

własne

700

70004

4110

94.058

-3.389

90.669

własne

700

70004

4260

398.303

-75.332

322.971

własne

700

70004

4270

608.361

-141.207

467.154

własne

700

70004

4280

1.500

-605

895

własne

700

70004

4410

13.143

-898

12.245

własne

700

70004

4430

30.000

-25.000

5.000

własne

700

70004

4480

289.538

-31.452

258.086

własne

700

70004

4580

24.300

-4.300

20.000

własne

700

70004

4610

17.200

-8.252

8.948

własne

700

70004

4120

12.174

+ 222

12.396

własne

700

70004

4170

68.273

+ 12.829

81.102

własne

700

70004

4210

41.522

+ 14.707

56.229

własne

700

70004

4300

1.990.544

+ 270.994

2.261.538

własne

700

70004

4440

1.886

+ 1.500

3.386

własne

700

70004

4530

89.067

+ 10.984

100.051

własne

751

75101

4110

714

-159

555

zlecone

751

75101

4170

3.063

+ 159

3.222

zlecone

751

75109

4110

600

+ 462

1.062

zlecone

751

75109

4120

100

+ 52

152

zlecone

751

75109

4170

8.580

+ 2.356

10.936

zlecone

751

75109

4210

8.629

-2.357

6.272

zlecone

751

75109

4300

12.500

-513

11.987

zlecone

854

85412

4300

18.000

-10.595

7.405

zlecone

854

85412

4170

0

+ 1.232

1.232

zlecone

854

85412

4210

0

+ 9.363

9.363

zlecone

600

60016

4300

33.000

-2.000

31.000

własne

600

60095

4300

58.000

+ 2.000

60.000

własne

750

75022

4420

250

-160

90

własne

750

75022

4410

0

+ 160

160

własne

750

75023

4170

22.200

-500

21.700

własne

750

75023

4260

175.600

-8.000

167.600

własne

750

75023

4430

13.409

-500

12.909

własne

750

75023

4440

78.472

-15.410

63.062

własne

750

75023

4530

101.000

-1.500

99.500

własne

750

75023

4590

28.200

-6.000

22.200

własne

750

75023

4120

60.085

+ 500

60.585

własne

750

75023

4210

171.936

+ 22.410

194.346

własne

750

75023

4420

12.000

+ 500

12.500

własne

750

75023

4480

5.177

+ 1.000

6.177

własne

750

75023

4520

642

+ 1.500

2.142

własne

750

75023

4580

12.000

+ 6.000

18.000

własne

801

80146

4210

3.500

-200

3.300

własne

801

80146

4170

7.500

+ 200

7.700

własne

801

80195

3260

46.418

-46.418

0

własne

851

85154

3030

15.800

-15.800

0

własne

851

85154

4170

31.475

+ 15.800

47.275

własne

900

90001

4300

63.100

+ 38.608

101.708

własne

900

90004

4210

17.700

-17.700

0

własne

900

90004

4300

175.350

-27.908

147.442

własne

900

90095

4300

94.000

+ 7.000

101.000

własne

x

x

x

21.747.793

+ 19.516

21.767.309

x

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-14 10:17:50, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-14 10:25:12, Ostatnia zmiana: 2007-02-14 10:25:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1491