Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5954055
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » luty nr 13 - 26 obrazek Wersja do druku

 

Zarządzenie nr 26/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 28.02.2003 r.

 

 

w sprawie : ustalania stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań

 

 

Na podstawie art.8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego /Dz. U. Nr 71 poz.733 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Nr XLI/358/2001 Rady Miasta Lubania z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Burmistrz Miasta Lubań zarządza,

co następuje:

 

§1

 

Przy ustaleniu stawek czynszów za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań stosowane będą poniższe kryteria i zasady:

1     Na miesięczny czynsz najmu za 1 m2 lokalu mieszkalnego składają się dwa elementy: stały - zwany stawką bazową i zmienny - zwany stawką jakościową·

2     Stawka bazowa stanowi 20% stawki wyjściowej.

3     Stawka wyjściowa nie może przekroczyć 1/12 części wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ,którego wartość ustala, co 6 miesięcy Wojewoda Dolnośląski.

4     Stawka jakościowa dla każdego lokalu jest obliczana indywidualnie wg metryki lokalu, która uwzględnia następujące składniki:

a)     Położenie budynku, w którym znajduje się lokal, w stosunku do centrum:

-   Centrum                                                          5 %

-   Poza centrum                                                 0 %

b)     Położenie lokalu w budynku:

-   Parter oraz 3 i wyższe piętro                        0 %

-   Piętra1 i 2 z wyjątkiem poddaszy                5 %

c)      Stan techniczny budynku i lokali:

-   W złym stanie                                                 0 %

-   W średnim stanie                                          5 %

-   W dobrym stanie                                         10 %

-   W bardzo dobrym stanie                            15 %

d)     Inne elementy: taras, balkon, strych,

      Piwnica, nasłonecznienie itp.                         5 %

e)     Typ ogrzewania:

-   c.o sieciowe lub etażowe bezobsługowe 20 %

-   c.o etażowe inne                                          10 %

-   piece                                                               5 %

f)        gaz:

-   dwa odbiorniki lub więcej                           15 %

-   jeden odbiornik                                            10 %

-   brak instalacji                                                 0 %

g)     woda:

-   w dwóch pomieszczeniach, w tym

    w łazience                                                    15 %

-   w jednym pomieszczeniu                            10 %

-   brak wody                                                       0 %

h)      WC:

-   W mieszkaniu                                              15 %

-   Poza – dla 1 rodziny                                    10 %

-   Poza – dla wielu rodzin                                 5 %

-   Poza budynkiem                                            0 %

i)        Kuchnia:

-   Samodzielna jasna                                        5 %

-   Wspólna lub ciemna                                      0 %

5     Suma procentów metryki lokalu mnożona jest przez różnicę stawki wyjściowej, a stawki bazowej i wynik ten jest stawką jakościową.

6     Suma stawki bazowej i stawki jakościowej, obliczanej indywidualnie dla każdego lokalu, pomnożona przez powierzchnię użytkową lokalu liczoną w metrach kwadratowych daje wysokość miesięcznego czynszu za dany lokal.

7     Obliczeń stawki za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dokonuje zarządca.

 

§ 2

 

1     Wysokość czynszu za najem lokalu mieszkalnego strony określają w umowie najmu..

2      Zarządca zobowiązany jest przedstawić najemcy pełne rozliczenie czynników wpływających na wzrost lub zmniejszenie stawki czynszowej w postaci metryki lokalu, o której mowa w § 1 pkt 5.

3     Opis i stwierdzenie faktu istnienia czynników wpływających na wzrost lub zmniejszenie stawki czynszu wynajmujący zamieści w stosownym protokole podpisanym przez obie strony.

 

§ 3

 

Jeżeli w czasie trwania najmu najemca dokonał ulepszeń w lokalu mieszkalnym wynajmujący nalicza mu nową stawkę czynszową wg powyższych zasad pod warunkiem zawarcia z najemcą umowy określającej sposób rozliczenia wykonanych ulepszeń.

 

§ 4

 

1     Czynsz jest płatny miesięcznie z góry do 15 każdego miesiąca.

     Najemca może wpłacać czynsz do rąk wynajmującego lub na wskazany przez

     niego rachunek.

2     Najemca oprócz czynszu jest obowiązany uiszczać opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę oraz inne świadczenia, w szczególności za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

3     Jeżeli opłaty, o których mowa w ust. 2 mają być płatne za pośrednictwem wynajmującego, termin płatności strony określają w umowie najmu.

4     Za zapłatę czynszu i opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale mieszkające z nim osoby pełnoletnie.

 

§ 5

 

1     Wynajmujący może podwyższyć czynsz wypowiadając wysokość czynszu dotychczasowego z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

2     Okres wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 1 miesiąc.

3     Wypowiedzenie czynszu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

 

§ 6

 

Jeżeli najemca opóźnia się z uiszczaniem czynszu i opłat wynajmujący może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

 

§ 7

 

1     W przypadku oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę zarządca jest zobowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia.

2     W razie braku środków zarządca ze wskazaną przez Burmistrza osobą może zawrzeć odrębną umowę na mocy, której najemca dokona stosownych napraw i wymiany urządzeń.

3     Remont winien być wykonany wg kosztorysu sporządzonego przez zarządcę i wykonany pod jego nadzorem.

4      Zarządca wyznacza najemcy termin zakończenia remontu.

5     Zmiana umowy najmu następuje po zakończeniu remontu stwierdzonego protokołem odbioru. Koszty remontu stanowią podstawę do 50% zwolnienia z czynszu aż do wyczerpania kwoty poniesionych nakładów.

 

§ 8

 

1     Ulepszenia wprowadzone przez najemcę w lokalu mieszkalnym mogą być rozliczane:

1)       gdy poniesione nakłady podwyższają stawkę jakościową, różnica pomiędzy czynszem dotychczasowym a nowym stanowi zwrot kosztów poniesionych przez najemcę i winna być w umowie ujęta jako częściowe zwolnienie z opłacania czynszu w okresie trwania najmu, aż do całkowitego zwrotu poniesionych nakładów,

2)       gdy poniesione nakłady nie podwyższają stawki jakościowej, a są nakładami, które obciążają wynajmującego po zakończeniu trwania najmu.

 

§ 9

 

Centrum obejmuje obszar zamknięty ulicami: ul. Zgorzelecka - ul. Rybacka / z wyłączeniem ul. Lwóweckiej i ul. Robotniczej od ul. Lwóweckiej do  skrzyżowania z ul. Hutniczą i ul. Hutniczej/- ul. Warszawska do ul. Dworcowej i do ul. Izerskiej - w prawo ulicą 7-mej Dywizji do Alei Kombatantów i nią do ul. Mickiewicza do Armii Krajowej - w lewo do ul. Łużyckiej i do ul. Worcella i w prawo ulicą Wojska Polskiego do ul. Słowackiego i ul. Kopernika do ul. Zgorzeleckiej /obwodnicy/. Nieruchomości położone przy wymienionych ulicach wlicza się do centrum.

 

§ 10

 

Przedłuża się, począwszy od dnia 01 marca 2003 r. obowiązywanie stawki wyjściowej w wysokości 2,35 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustalonej Uchwałą Nr 28/2002 Zarządu Miasta Lubania z 14 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań, do dnia 31 marca 2003 roku.

 

§11

 

Czynsz za lokal socjalny jest iloczynem dwukrotności stawki bazowej i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lokalu socjalnego.

 

§ 12

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 

§ 13

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2003 roku.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                          Konrad Rowiński

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-22 13:12:16, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-22 13:13:07, Ostatnia zmiana: 2007-01-22 13:13:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1526