Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5349942
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2007 rok Wersja do druku

                        Lubań, dnia 18 stycznia 2007 r.

 

Nr GGNiR 0151-52/06/07

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 ust.1,2, art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami), § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku, w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 884 z późn. zm.);

 

 

BURMISTRZ   MIASTA  LUBAŃ

 

o g ł a s z a

 

I (pierwszy)  przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych pod budowę garaży położonych w Lubaniu przy ulicy Polnej, w szeregu już istniejących garaży

 (Obręb V, AM 4):

 

* działka  Nr 25/8    o powierzchni  26 m2

 

* działka  Nr 25/9    o powierzchni  26 m2

 

 

Cena wywoławcza wynosi 3.500,-zł  (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

 

Wadium: po 500,-zł  (słownie: pięćset złotych) na wskazaną działkę

 

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w śródmieściu Miasta Lubań, oznaczona jest symbolem planu 1 KSI-tereny obsługi komunikacji samochodowej, przeznaczenie jest zgodne z funkcją zapisaną w planie.

 

Zgodnie z § 14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny działek Nr 25/8 i Nr 25/9 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2007 r. o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Miasta Lubań ul. 7-mej Dywizji 14, sala nr 11.

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce na wskazaną działkę  do dnia 16 lutego  2007 roku włącznie,   

 na konto Urzędu Miasta Lubań – Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Lubań                Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550.

 

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 

100% ceny uzyskanej w przetargu, koszty za przygotowanie do sprzedaży należy uiścić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przed jego podpisaniem. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, które wynoszą 550,70 (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy).

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie oznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

 

Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Lubań może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego.

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-mej Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 5, tel. (075) 646 4422.

 

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-22 08:07:06, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-22 08:08:20, Ostatnia zmiana: 2008-02-28 12:43:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 969