Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6086508
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Uchwały Rady Miasta Lubań dotyczące zmian budżetu obrazek Wersja do druku

Uchwała nr  IV / 18 / 2006       
Rady Miasta Lubań

z dnia  19 grudnia   2006 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok.

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,  art. 54 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i  6  ,art. 57 ,art.58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165 ust.1 art. 166 ust. 1,3  i 6 , art. 167 ust.2 pkt 1, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,5,7,12 i  14     ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) , Rada Miasta Lubań uchwala , co następuje:

§ 1

 

1.       Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 133.313 zł z tego:

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 62.913 zł

§ 0920 pozostałe odsetki o kwotę 400 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 70.000 zł

2.       Zmniejsza się dochody w dziale 700 Gospodarka komunalna w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 41.900 zł z tego:

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 40.000 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.900 zł.

3.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 700  Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 14.500 zł z tego:

§ 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 6.000 zł

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 5.000 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.500 zł

4.       Zwiększa się dochody w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 32.184 zł z tego:

§ 0570 grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności o kwotę 4.000 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 9.184 zł

§ 0920 pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 18.000 zł

5.       Zmniejsza się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 0830 wpływy z usług o kwotę 30.000 zł.

6.       Zwiększa się dochody w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność w § 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 21.600 zł

7.       Zmniejsza się dochody w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność w § 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 21.600 zł

8.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500 zł.

9.       Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 21.781 zł z tego:

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.300 zł

§ 2440 dotacje celowe z Funduszów celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 18.481 zł.

10.    Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków  i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 10.100 zł z tego:

§ 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 100 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10.000 zł

11.    Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  o kwotę 232.540 zł z tego:

w rozdziale  75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę  10.000 zł

w rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 222.540 zł

12.    Zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 36.132 zł.

13.    Zmniejsza się dochody  w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  w § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 88.381 zł.

14.    Zwiększa się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł z tego:

w rozdziale  85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 0920 odsetki pozostałe o kwotę 1.500 zł

w rozdziale  85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 0830 wpływy z usług o kwotę 1.500 zł

15.    Zwiększa się dochody w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 pozostałe wydatki w zakresie kultury w § 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 60.896 zł

16.    Zmniejsza się dochody w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 pozostałe wydatki w zakresie kultury w § 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 60.896 zł

17.    Zmniejsza się dochody  w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6291 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 444.898 zł.

18.    Zwiększa się dochody  w dziale 710 działalność usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze w § 2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 6.000 zł.

 

§ 2

 

1.       Zwiększa się wydatki w  dziale 600 Transport i Łączność ogółem o kwotę 84.022 zł, z tego w:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 70.000 zł,

w rozdziale  60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6.022 zł.

w  rozdziale 60095 Pozostała działalność w §  4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł.

2.       Zmniejsza się wydatki  dziale 600 Transport i  Łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6050 wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł.

3.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ogółem o kwotę 197.425 zł z tego w:

w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 170.000 zł (ABK nr 4),

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł,

w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.425 zł.

 

4.        Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność   usługowa ogółem o kwotę

10.900 zł z tego :

w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w § 4170   wynagrodzenia bezosobowe o kwotę

900 zł,

w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w § 4300 zakup  usług pozostałych o kwotę

10.000 zł,

5.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale  75023   Urzędy miast ogółem o kwotę 119.854 zł z tego w:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 56.000 zł,

 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł,

 § 4440 odpis na ZFŚS o kwotę 11.854 zł,

 § 4530 podatek VAT o kwotę 28.000 zł,

 § 4590 kary i odszkodowania o kwotę 14.000 zł.

6.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy miast w § 6050 wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 89.800 zł (ratusz)

7.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż w rozdziale 75416 Straż miejska w § 4210 zakup usług i wyposażenia o kwotę 2.184 zł.

8.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  j.s.t w § 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych  papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 30.000 zł.

9.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 28.500 zł z tego w:

        w rozdziale 80104 Przedszkola w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki     

        systemu oświaty o kwotę 16.000 zł,

        w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 zakup usług pozostałych o

        kwotę 3.500 zł,  

        w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o  

        kwotę 9.000 zł.

10.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem o

        kwotę 6.984 zł z tego w:

        w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w  § 4240 zakup pomocy naukowych,  dydaktycznych i

        książek o kwotę 3.484 zł (SP2)

        w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 6060  Wydatki na zakupy    

        inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.500 zł.

11.    Zmniejsza się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 852 Opieka społeczna ogółem o

        kwotę 107.087 zł z tego w:

        w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 70.000 zł,

        w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4260 zakup energii o kwotę 3.087 zł,

        w rozdziale 85295 Pozostała działalność w  §  3110 Świadczenia społeczne o kwotę 34.000 zł.

12.    Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka  komunalna i ochrona      

        środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6051 wydatki inwestycyjne  

        jednostek budżetowych o    kwotę 444.898 zł.

13.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka   komunalna i ochrona

        środowiska ogółem o kwotę 187.487 zł z tego w:

        w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostki  

        budżetowej o kwotę 48.670 zł (IV etap kanalizacji  Kamienna Góra dokumentacja)

        w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg :

        § 4260 zakup energii  50.000 zł,

        § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 40.000 zł.

        w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 4300 zakup  usług pozostałych o

        kwotę   24.817 zł,

        w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 24.000 zł.

14.    Zwiększa się wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale   92601 Obiekty sportowe w          

        § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych o kwotę 300 zł.

15.    Zwiększa się wydatki  w dziale  710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze w § 4300

        zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł.

 

                                                                                               § 3

 

Ustala się plan finansowy zakładu budżetowego  Stołówki szkolne i tak:

1.       Stan środków obrotowych na początek roku 2006 wynosi 5.146 zł.

2.       Przychody po zmianach  wynoszą 726.184 zł z tego :

 § 0830 kwota 456.184 zł,

 § 2650 kwota 270.000zł.

3.       Ustala się koszty w wysokości   731.230 zł,

        W tym § 4010 w kwocie 232.363 zł,

4.       Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku ustala się w wysokości 100 zł.

 

                                                                                              § 4

 

Ustala się plan finansowy Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Lubania „Hotel Pokoje Gościnne” i tak:

1.       Stan środków obrotowych na początek 2006 roku wynosi 100 zł.

2.       Przychody po zmianach wynoszą 126.100 zł.

3.       Koszty w 2006 roku wynoszą 126.100 zł

W tym § 4010 wynosi 57.649 zł.

4.       Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku ustala się w wysokości 100 zł.

 

§ 5

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą  45.770.261 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą   49.255.525 zł

 

                                                                                              § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                                Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                Małgorzata Grzesiak

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Uzasadnienie do Uchwały nr IV_18_2006 (34.8kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-12-28 10:01:36, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-12-28 10:04:18, Ostatnia zmiana: 2006-12-28 10:04:18, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1473