Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6086548
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Uchwały Rady Miasta Lubań dotyczące zmian budżetu obrazek Wersja do druku

Uchwała nr XLIV/328/2006
Rady Miasta Lubań

z dnia 28 marca 2006 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,  art. 54 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 2 i  6  ,art. 57 ,art.58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165 ust.1 art. 166 ust. 1 i 3 , art. 167 ust.2 pkt 1 i 3  art.168 ust. 1 i 2 pkt 6 , art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3 5  i 12, 15    ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104) , Rada Miasta Lubań uchwala , co następuje:

 

§ 1

 

1.     Zwiększa się dochody w dziale 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 69.254 zł.

2.     Zwiększa się dochody w dziale 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w

      § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 100.000 zł.

3.     Zwiększa się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 5.000 zł.

4.     Zwiększa się dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w  rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 3.300.733 zł z tego:

     § 6262 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

     dofinansowanie  kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

     sektora finansów publicznych o kwotę 42.267 zł .

     § 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),

     powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych

     źródeł o kwotę  3.258.466 zł.

 

§ 2

 

1.     Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4010  wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 56.000 zł.

2.     Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 197.000 zł  z tego:

w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe ( SP-1)  w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę   43.000 zł.

w rozdziale 80110 Gimnazja  w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 124.000 zł z tego:

Gimnazjum nr 1 w kwocie 42.000 zł i Gimnazjum nr 2 w kwocie 82.000 zł.

w rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł.

3.           Zwiększa się wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 obiekty sportowe w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł.

4.           Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej w § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 10.000 zł.

5.           Zwiększa się wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 Muzea w § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę  15.000 zł.

6.           Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 59.990 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.500 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o  kwotę  2.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne 2.000 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 9.810 zł.

7.           Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 4.556.445 zł z tego:  w rozdziale  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę  4.463.445 zł z   tego:

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 982.147 zł

§ 6051 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.258.466 zł 

§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę    222.832 zł

       w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi  w § 4300 zakup usług pozostałych

       o kwotę   93.000 zł

8.           Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki  pomocy społecznej o kwotę 72.209 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.840 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 56.369 zł

9.           Zmniejsza się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale  75023 Urząd Miasta w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 72.209 zł.

10.       Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 5.000 zł.

 

 

 

§ 3

 

Zwiększa się deficyt budżetowy  o kwotę  1.514.458 zł , który zostanie pokryty

wolnymi środkami obrotowymi z roku 2005 w kwocie 351.746 zł

pożyczką z WFOŚriGW    w kwocie  180.565 zł

pożyczką z NFOŚiGW      w kwocie  982.147 zł

 

§ 4

 

Dochody budżetu Miasta Lubań  po zmianach wynoszą 41.707.946 

Wydatki  budżetu Miasta Lubań  po zmianach wynoszą 44.688.319  zł.

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                     Marian Kwolik

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Uzasadnienie do Uchwały nr XLIV3282006 (27.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-12-18 13:44:49, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-12-18 13:46:34, Ostatnia zmiana: 2006-12-18 13:50:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1385