Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6086559
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Uchwały Rady Miasta Lubań dotyczące zmian budżetu obrazek Wersja do druku

                      

Uchwała nr    XLVI  /355  / 2006
Rady Miasta Lubań

z dnia 30 maja 2006 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,  art. 54 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 2 i  6  ,art. 57 ,art.58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165 ust.1 art. 166 ust. 1 i 3 , art. 167 ust.2 pkt 1, 3 i 4  art.173 ust. 1 i 4, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,5,7 i 12, 14, 15    ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104) , Rada Miasta Lubań uchwala , co następuje:

 

§ 1

 

1.     Zwiększa się dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa  i ochrona wód w § 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 327.392 zł ( dotacja PHARE ).

2.     Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

·        w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 500 zł z tego:

§ 0910 odsetki  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500 zł

·        w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę  396.700.zł z tego:

§ 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 386.600 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 100 zł

§ 0910 odsetki  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  o kwotę  10.000 zł

·        w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 5.000 zł z tego :

§ 0910 odsetki  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę  5.000 zł

·        w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę  7.000 zł. z tego:

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 7.000 zł

·        w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę  180.000  zł z tego:

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 180.000 zł

 

3.     Zwiększa się dochody w dziale 801  Oświata i wychowanie  o kwotę 1.500 zł z tego:

·        w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 300 zł z tego:

§ 0920 pozostałe odsetki o kwotę 200 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę  100 zł

·        w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę  1.000 zł z tego:

§ 0920 odsetki pozostałe o kwotę 1.000 zł.

·        w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 200 zł z tego:

§ 0920 odsetki pozostałe o kwotę 200 zł.

4.     Zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia  w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe  o kwotę 330 zł z tego § 0920 odsetki pozostałe o kwotę 330 zł .

5.     Zwiększa się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3.100 z tego:

·        w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej  o kwotę 2.800 zł z tego:

§ 0920 odsetki pozostałe o kwotę 2.800 zł

·        w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 300 zł z tego:

§ 0970 wpływy z różnych opłat o kwotę 300 zł.

6.     Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.016 zł z tego:

§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 3.416 zł

§ 0910 odsetki  od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  o kwotę 

400 zł

§ 0920 odsetki pozostałe o kwotę 200 zł

7.     Zwiększa się dochody w dziale 750 Administracja publiczna  o kwotę 3.000 zł z tego:

·        w rozdziale 75023 Urząd Miasta  o kwotę  2.000 zł z tego:

§ 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 2.000 zł

·        w rozdziale 75097 gospodarstwa pomocnicze o kwotę  1.000 zł z tego:

§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego o kwotę 1.000 zł

8.     Zwiększa się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność w §  2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 5.000 zł.

 

§ 2

 

1.     Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska  o kwotę  847.392 zł z tego:

·        w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   o kwotę  899.692 zł

         § 6051 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę 327.392 zł.

         § 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę  572.300 zł

2.     Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 zakłady  gospodarki mieszkaniowej w § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 92.000 zł z tego:

·        ABK nr 2  kwota 11.000 zł ( przybudówka)

·        ABK nr 3  kwota 30.000 zł ( Rybacka 4, Rynek 1,2,3,18)

·        ABK nr 4 kwota  51.000 zł ( Torowa kwota 11.000 zł , Hutnicza nr 13 kwota 10.000 zł , 7 Dywizji 1 kwota 30.000 zł).

3.     Zwiększa się wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego w rozdziale 92118 Muzea w § 2480 dotacje z budżetu dla samorządowej  instytucji kultury o kwotę 19.150 zł ( zakup  eksponatów).

4.     Zmniejsza się wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwy ( ogólna) o kwotę  111.150 zł.

5.     Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 5.000 zł.

6.     Zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 28.846 zł

7.     Zmniejsza się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4270  zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł

8.     Zwiększenie wydatków dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł.

 

§ 3

 

Dochody Miasta Lubań po zmianach wynoszą  42.818.290 zł

Wydatki  Miasta Lubań po zmianach  wynoszą 45.798.663 zł

 

§4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Marian Kwolik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Uzasadnienie do uchwały nr XLVI_355_2006 (24.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-12-18 13:35:53, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-12-18 13:41:13, Ostatnia zmiana: 2006-12-18 13:41:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1490