Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078594
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 43/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

 

W sprawie

zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2, art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 167 ust. 2 pkt 1, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), § 13 Uchwały Nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2006 rok, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje.

 

§ 1

 

1.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 27 000 zł.

2.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5 000 zł.

 

§ 2

 

1.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa (rezerwa ogólna) o kwotę 6 216 zł

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 406 zł (kosze uliczne).

3.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 27 000 zł

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 5 000 zł

5.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 272 zł.

6.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 272 zł.

7.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 810 zł (Dni Lubania).

8.       Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 000 zł.

9.       Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4170 wynagrodzenie bezosobowe pracowników o kwotę 6 000 zł.

10.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4260 zakup energii o kwotę 1 708 zł.

11.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 708 zł.

12.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 50 810 zł.

13.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 50 810 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 550 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 42 300 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 60 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 900 zł

14.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 110 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 910 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł

15.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 110 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 2 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł.

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 41 884 752 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 44 865 125 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

1.       W § 1 pkt 1 i 2 oraz w § 2 pkt 3 i 4 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o Decyzje Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050/75/06 z dnia 03 kwietnia 2006 kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin ofiar oraz dla poszkodowanych w katastrofie na Śląsku, oraz nr PS-III-3050-81/06 z dni a 18 kwietnia 2006 roku kwoty 27.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej na wypłatę od 01 stycznia 2006 kwoty 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pełniącemu pracę socjalną w środowisku.

2.       W § 2 pkt 1 zmniejszenia rezerwy dokonano w celu sfinansowania wydatków określonych w § 2 pkt 2 i 7 niniejszego Zarządzenia z przeznaczeniem kwoty 4.406 zł na zakup koszy ulicznych ( na wniosek Naczelnika wydziału GKM, oraz kwoty 1.810 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z organizacją Dni Lubania.

3.       W § 2 pkt 5,6 i 8- 11 zmniejszenie i zwiększenie wydatków ma charakter porządkowy w wyniku przeprowadzonych analiz.

4.       W § 2 pkt 12 – 15 zwiększenie i zmniejszenie wydatków nastąpiło na wnioski kierowników jednostek budżetowych MOPS i Łużyckiego Centrum Rozwoju.

5.       Zestawienie zmian dokonanych niniejszym zarządzeniem

 

A. Dochody

 

Dział

Rozdział

§

Stan przed zmianą

Zmiana dokonana zarządzeniem

Stan po zmianie

Zadania

852

85219

2030

326.000

+ 27.000

353.000

Własne

852

85214

2030

219.000

+ 5.000

224.000

Własne

 

 

 

545.000

+ 32.000

577.000

 

 

B. Wydatki

 

Dział

Rozdział

§

Stan przed zmianą

Zmiana dokonana zarządzeniem

Stan po zmianie

Zadania

758

75818

4810

192.409

- 6.216

186.193

Własne

900

90003

4300

257.050

+ 4.406

261.456

Własne

852

85219

4010

567.529

+ 27.000

594.529

Własne

852

85214

3110

527.990

+ 5.000

532.990

Własne

700

70001

4300

0

+ 5.272

5.272

Własne

700

70005

4300

45.000

-5.272

39.728

Własne

750

75095

4300

30.000

+ 1.810

31.810

Własne

801

80146

4300

26.900

- 6.000

20.900

Własne

801

80146

4170

1.500

+ 6.000

7.500

Własne

900

90015

4260

285.000

- 1.708

283.292

Własne

900

90015

4270

0

+ 1.708

1.708

Własne

852

85219

4300

61.369

- 50.810

10.559

Własne

852

85219

3020

4.100

+ 550

4.650

Własne

852

85219

4120

14.451

+ 4.000

18.451

Własne

852

85219

4260

0

+ 42.300

42.300

Własne

852

85219

4270

0

+ 3.000

3.000

Własne

852

85219

4280

517

+ 60

577

Własne

852

85219

4430

609

+ 900

1.509

Własne

750

75075

4040

10.500

+ 10

10.510

Własne

750

75075

4210

23.500

+ 500

24.000

Własne

750

75075

4260

25.000

+ 2.000

27.000

Własne

750

75075

4300

35.400

+ 600

36.000

Własne

750

75075

4110

16.250

- 2.910

13.340

Własne

750

75075

4410

700

- 200

500

Własne

 

 

 

2.125.774

+ 32.000

2.157.774

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-12-13 14:02:44, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-12-13 14:04:03, Ostatnia zmiana: 2006-12-13 14:04:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1584