Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078650
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr  137 / 2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  30  listopada  2006 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2  art. 58 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 i 2 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 pkt  14 , art. 188 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 Uchwały nr XLI / 311 / 2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2006 rok. Burmistrz Miasta Lubań  zarządza co następuje.

 

§ 1

 

1.       Zwiększa  się dochody w zakresie zadań zleconych  w dziale 852 Pomoc społeczna  w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 4.892 zł.

2.       Zmniejsza   się dochody w zakresie zadań zleconych  w dziale 852 Pomoc społeczna  w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 800 zł.

3.       Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 20.000 zł

4.       Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 350.000 zł.

5.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 400 zł.

6.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 13.304 zł.

7.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 125 zł

8.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 136.341 zł.

9.       Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 4.600 zł

10.   Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 8.755 zł.

11.   Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w §  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę  o kwotę 49.000 zł

 

§ 2

 

1.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 4.892 zł

2.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 800 zł.

3.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę  20.000 zł.

4.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę  341.361zł z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 328.326 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 391 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4

§ 4110 świadczenia społeczne o kwotę 1.949 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 17 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  9.873 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 94

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 7

5.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę  116 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 15 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 101 zł

6.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400 zł.

7.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 13.304 zł

8.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 125 zł ( Szkoła Podstawowa nr 4).

9.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415  Pomoc materialna dla uczniów w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 136.341 zł.

10.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola  o kwotę 20.807 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.500 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.907 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.400 zł

Z tego:

Przedszkole nr 1

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.907 zł

Przedszkole nr 3

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  700 zł

Przedszkole nr 5

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.500 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  11.700 zł

11.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata  i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola  o kwotę 20.807 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.600 zł

§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 7.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5.907 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.800 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 200 zł.

Z tego:

Przedszkole nr 1

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5.907 zł

Przedszkole nr 3

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł

Przedszkole nr 5

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.600 zł

§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 7.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.400 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat  z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 200 zł.

12.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe ( Szkoła nr 2)  w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.000 zł.

13.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe  (Szkoła nr 2) o kwotę 14.000 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł.

13.  Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale     

       85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110

        świadczenia społeczne o kwotę   4.600 zł.

14.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę  49.000 zł

15.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  ( ABK – 4) o kwotę 188.000 zł z tego:

§ 4260 zakup energii o kwotę 45.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 143.000 zł

16.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ( ABK – 4) o kwotę 188.000 zł z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 148.297 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 24.703 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 15.000 zł.

17.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 13.380 zł

18.   Zwiększa się wydatki w za zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 13.380 zł

19.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę  81.195 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000 zł

§ 4171 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.137 zł

§ 4211 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.408 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.162 zł

§ 4301 zakup usług pozostałych o kwotę 45.488 zł

20.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę  81.195 zł z tego:

§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000 zł

§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.408 zł

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.137 zł

§ 4308 zakup usług pozostałych o kwotę  45.488 zł

§ 4309 zakup usług pozostałych i kwotę  7.162 zł.

21.   Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 28.800 zł  z tego:

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.678 zł

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 598 zł

§ 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 21.600 zł

§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę  924 zł

22.   Zmniejsza się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 28.800 zł  z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  7.200 zł

§ 4301 zakup usług pozostałych o kwotę  21.600 zł

23.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  o kwotę  4.796 zł z tego:

§ 4120 odpis na Fundusz Pracy o kwotę 300 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę  3.000 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.496 zł

24.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale

       75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  o kwotę  4.796 zł z tego:

       § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300 zł

       § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.296 zł

       § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł

25.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 80.352 zł z tego:

§ 3020 wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 28.498 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 11.854 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę  21.000 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 3.000 zł

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.000 zł

26.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 80.352 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12.311 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 30.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 18.041 zł

27.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.500 zł

28.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł.

29.   Zwiększa  się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł.

30.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 300 zł.

31.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4260 zakup energii o kwotę 300 zł.

32.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 25.707 zł z tego:

§ 3020 wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń  o kwotę 707 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

             terytorialnego o kwotę 25.000 zł.

33.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 25.145 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  20.707 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.300 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 121 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 17 zł

34.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę  22.084 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  o kwotę 2.500 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 371 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 19.213 zł

35.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 35.646 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19.800 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  15.000 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 846 zł

36.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 zł

 

37.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 3)  o kwotę 88.182 zł:

§ 3020  wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  o kwotę 1.802 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 69.863 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.297 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.815 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 345 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 390 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 155 zł

§ 4580 odsetki  pozostałe  o kwotę  515 zł

38.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 3)  o kwotę 88.182 zł:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 55.042 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  i książek o kwotę 15.500 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 7.590 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.400 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 650 zł.

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą   45.885.390 zł.

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą   49.370.654 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                Burmistrz Miasta

                                                                                                                Konrad Rowiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Uzasadnienie do Zarządzenia nr 137/2006 (48.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-12-12 14:10:58, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-12-12 14:13:22, Ostatnia zmiana: 2006-12-12 14:13:21, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1435