Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5442091
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2007 rok Wersja do druku

                                                                                  Lubań, dnia 05 grudnia 2006 r.

 

 

Nr GGNiR.71445-6/06

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.),

 

 

B U R M I S T R Z   M I A S T A   L U B A Ń

 

o g ł a s z a

 

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

 

na sprzedaż lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne o powierzchni ogólnej 46,9 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnica (Nr 0/9) o powierzchni 10,7 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Robotniczej 11 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego tym budynkiem (obręb III, AM 9, działka nr 4/15 o powierzchni ogólnej 198 m2, działka Nr 4/12 powierzchni ogólnej 117 m2)

 

 

Lokal znajduje się na parterze budynku. Po zmianie sposobu użytkowania może być wykorzystany na cele mieszkalne.

 

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi 26.166,- zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych), na którą składa się cena:

·        gruntu        -      535,- zł, stanowiąca   2,04% ceny wywoławczej

·        lokalu         - 25.631,- zł, stanowiąca  97,96% ceny wywoławczej

 

Wadium 3.000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

Zgodnie z § 14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2.108), postąpienie zostanie ustalone z uczestnikami przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Pomieszczenia można oglądać w godzinach od 10.00 do 14.00. Klucze znajdują się w ABK Nr 4, ul. Łączna 5.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2007 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, sala nr 11.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej na siedem dni przed przetargiem, tj. do dnia 04 stycznia 2007 roku, na konto Banku Gospodarki Żywnościowej 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550, z dopiskiem na dowodzie wpłaty lub przelewie „lokal użytkowy ul. Robotnicza 11.

 

Wadium może być wnoszone w gotówce, obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach.

 

Wadium zostanie zwrócone w dniu następnym po przeprowadzeniu przetargu. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Wadium przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 

100% ceny uzyskanej w przetargu za lokal, ułamkową wartość gruntu oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie oznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1933 r. Nr 24, poz. 202, z późn. zm.).

 

Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Lubań może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego.

 

 

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 4, tel. 6464-421.

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-12-12 12:24:57, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-12-12 12:26:39, Ostatnia zmiana: 2008-02-28 12:42:05, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1004