Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5512915
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2006 rok Wersja do druku

GKM 5550- 01/2007                                                                                                                              Lubań, 2006.12.05

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usług komunalnych w postaci przewozu osób środkami komunikacji zbiorowej w obrębie miasta Lubań w latach 2007- 2008.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ  

Ulica 7-mej Dywizji 14     

59-800 Lubań

www.luban.pl

E-mail umluban@post.pl

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - 8.00-16.00

Wtorek-piątek - 7:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:

    przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Lubań przy ul. Plac Lompy 1 – pokój nr 5 lub na stronie internetowej: www.bip.luban.pl

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przewóz pasażerów w sieci obejmującej trasy i przystanki istniejące na terenie miasta Lubań w zakresie określonym w przekazanych oferentom rozkładów jazdy na poszczególnych trasach

kod CPV: 60 11 2200-8 Usługi autobusowego transportu publicznego

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1/ posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

  1. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych

- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków

- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

 

3.        Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 

8) Informacja na temat wadium:

Ustala się wadium w wysokości: 2.250 zł, słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|Nazwa kryterium                                                 |100     |

---------------------------------------------------------------------------

 10) Miejsce i termin składania ofert:

        w siedzibie Zamawiającego

        Urząd Miasta Lubań

        Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

        ulica Plac Lompy 1

        59-800 Lubań

Pokój nr 5

do dnia 2006-12-20 do godz. 11:00

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

        w siedzibie Zamawiającego

Urząd Miasta Lubań

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ulica Plac Lompy 1

59-800 Lubań

Pokój nr 5

dnia 2006-12-20 godz.12:00

12) Termin związania z ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania oferty.

                         

                          

                                                    

____________________________________

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

Załączone dokumenty
  druk oferty (28.5kB) pobierz pokaż
  SIWZ komunikacja (88.4kB) pobierz pokaż
  uchwała w sprawie opaty (39.4kB) pobierz pokaż
  Umowa komunikacja (34kB) pobierz pokaż
  wykaz ważniejszych robót (25.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-12-06 11:16:12, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-12-06 11:22:45, Ostatnia zmiana: 2008-08-22 14:20:32, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1050