Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078661
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr 75 / 2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 czerwca 2006 roku

 

W sprawie
zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2 art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 165 ust.l, art. 167 ust.2 pkt 1 i 2 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.l Uchwały nr XLI / 311 / 2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2006 rok. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje.

§1

1.    Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 24.000 zł.

2.        Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w
rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 24.000 zł

3.        Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w
rozdziale 85295 pozostała działalność w § 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 66.000 zł.

4.        Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w
rozdziale 85295 pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę
66.000 zł.

5.        Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.508 zł

6.        Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o
kwotę 3.508 zł z tego: ( SP-1 kwota 1.410 zł, SP-2 kwota 470 zł, SP-3 kwota 1.211
zł, SP-4 kwota 417 zł).

§2

1.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w
rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 2830 Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 53.600 zł

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w
rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 53.600 zł.

              Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i
wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 8.800 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.700 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.100 zł

Z tego:

Szkoła podstawowa nr 1

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.100 zł

Szkoła podstawowa nr 3

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 600 zł

Szkoła podstawowa nr 4

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.100 zł

        4.    Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 8.800 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 7.520 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 780 zł w tym:

Szkoła podstawowa nr 1

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 120 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 480 zł

Szkoła podstawowa nr 3

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
o kwotę 300 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 300 zł

Szkoła podstawowa nr 4

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
o kwotę 7.100 zł

5.        Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i
wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 2) w § 4040 dodatkowe
wynagrodzenie roczne o kwotę 8.505 zł.

6.        Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 2) o kwotę 8.505 zł z tego:

§ 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek o kwotę 3.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 3.705 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
o kwotę 1.500 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 300 zł

7.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w
rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 16.800 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.800 zł

8.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w
rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 16.800 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.800 zł

9.        Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja
publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4010 wynagrodzenia bezosobowe o
kwotę 22.000 zł.

10.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja
publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie
roczne o kwotę 22.000 zł.

11.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja
publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Łużyckie
Centrum Rozwoju) o kwotę 49.352 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.860 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 10.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS o kwotę 1.200 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 18.402 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 5.200 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 640 zł           

12.    Zmniejsza się wydatki zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Łużyckie Centrum
Rozwoju) o kwotę 49.352 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 47.242 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 130 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.370 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 30 zł

§ 4580 odsetki pozostałe o kwotę 80 zł

13.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w
rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 10.000 zł

14.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w
rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

15.      Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja
publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta w § 3030 różne wydatki na rzecz osób
fizycznych o kwotę 3.000 zł

16.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja
publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta o kwotę 3.000 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł.

17.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja
publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 90.000 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 87.000 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 3.000 zł

18.  Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja
publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 90.000 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 42.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 25.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000 zł

§3

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą

43.109.045 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą

46.089.418 zł


 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

 


 

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2006

1.                 W § 1 pkt 1 i 2 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji
Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-114/06 z dnia 01 czerwca 2006 roku z
przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budżetu państwa.

2.        w § 1 pkt 3 i 4 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji
Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-120/06 z dnia 06 czerwca 2006 roku z
przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania".

3.        W § 1 pkt 5 i 6 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o decyzję
Wojewody Dolnośląskiego nr KO -WO-0341/18B/2006 z dnia 23 czerwca 2006 z
przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej (podręczniki) dla
pierwszoklasistów podejmujących naukę w roku szkolnym 2006/2007.1 transza .

4.        W § 2 pkt 1 i 2 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano w związku z
koniecznością   uporządkowania      z   właściwą   klasyfikacją  budżetową      dotacji
przekazanej stowarzyszeniom w kwocie 53.600 zł z tego: z zakresu - upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci , młodzieży  i
dorosłych poprzez wsparcie imprez sportowych i rekreacyjnych
:

-   Ognisko TKKF „Osiedle" przy Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 2.000 zł

-   Polski Związek Niewidomych w kwocie 3.000 zł

-   Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w kwocie 7.000 zł

-   Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w kwocie 1.000 zł

-   Polski Komitet Pomocy Społecznej w kwocie 1.600 zł

z zakresu - wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wypoczynku letniefio dzieci niepełnosprawnych i z rodzin najuboższych połączonych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi:

-   Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w kwocie 14.000 zł

-   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w kwocie 11.000 zł

-   Związek Harcerstwa Polskiego w kwocie 14.000 zł.

5.        W § 2 pkt 3-8 zwiększenia i zmniejszenia dochodów dokonano na wnioski jednostek
budżetowych SP-1, SP-3, SP-4, Gimnazjum 2 oraz MOPS.

6.        W § 2 pkt 9 i 10   zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano w związku z
regulacją wypłat z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z 2004 roku.

7.        W § 2 pkt    11 i 12 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na wniosek
jednostki budżetowej Łużyckie Centrum Rozwoju.

8.        W § 2 pkt 13 i 14 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na wniosek MOPS
w celu sfinansowania kosztów pochówku podopiecznych.

9.        W § 2 pkt 15-18 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano w oparciu o
przeprowadzoną analizę ich realizacji za półrocze.

10.  Zestawienie zmian dokonanych zarządzeniem.


 

a/ dochody

dział

rozdział

§

pian przed  zmianą

zmiana dokonana zarządzeniem

stan po zmianie

zadania

852

85214

2030

224000

+24000

248000

własne

852

85295

2030

76000

+66000

142000

własne

901

90101

2030

0

+3508

3508

własne

 

 

 

300000,00

+93508,00

393508,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/wydatki

dział

rozdział

§

plan przed  zmianą

zmian dokonana

stan po zmianie

zadania

852

85214

3110

532990

+24000

556990

własne

852

85295

3110

261671

+66000

327671

własne

801

80101

3260

0

+3508

3508

własne

851

85154

2830

159600

-131600

28000

własne

851

85154

2820

20000

+131600

151600

własne

801

80101

4040

314114

-7700

306414

własne

801

80101

4300

78901

-1100

77801

własne

801

80101

4170

0

+500

500

własne

801

80101

4570

0

+7520

7520

własne

801

80101

4580

0

+780

780

własne

801

80110

4040

207835

-8505

199330

własne

801

80110

4240

1500

+3000

4500

własne

801

80110

4260

224271

+3705

227976

własne

801

80110

4570

2252

+1500

3752

własne

801

80110

4580

900

+300

1200

własne

852

85202

3020

2891

-2000

891

własne

852

85202

4110

28058

-14800

13258

własne

852

85219

3020

4650

+2000

6650

własne

852

85219

4110

92727

+14800

107527

własne

750

75023

4010

2396631

-22000

2374631

własne

750

75023

4040

185800

+22000

207800

własne

750

75075

4170

200

+50

250

własne

750

75075

4110

13340

+1860

15200

własne

750

75075

4210

21500

+2000

23500

własne

750

75075

4440

500

+1200

1700

własne

750

75075

4260

27000

+10000

37000

własne

750

75075

4270

5000

+1000

6000

własne

750

75075

4300

33500

+9000

42500

własne

750

75075

4480

18500

+18402

36902

własne

750

75075

4530

0

+5200

5200

własne

750

75075

4610

0

+640

640

własne

750

75075

4010

143290

-47242

96048

własne

750

75075

4120

2600

-500

2100

własne

750

75075

4280

230

-130

100

własne

750

75075

4420

7200

-1370

5830

własne

750

75075

4430

30

-30

0

własne

750

75075

4580

100

-80

20

własne

852

85214

3110

556990

-10000

546990

własne

750

75022

3030

253750

-3000

250750

własne

750

75022

4170

0

+2000

2000

własne

750

75022

4210

1000

+1000

2000

własne

750

75023

4110

400354

-87000

313354

własne

750

75023

4420

10000

-3000

7000

własne

750

75023

4170

11200

+3000

14200

własne

750

75023

4260

80000

+42000

122000

własne

750

75023

4270

10000

+6000

16000

własne

750

75023

4300

217291

+25000

242291

własne

750

75023

4410

22000

+3000

25000

własne

750

75023

4210

82393

+11000

93393

własne

852

85214

4300

10000

+10000

20000

własne

X

X

X

6442759,00

+93508,00

6536267,00

X


 


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-11-28 12:01:05, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-12-13 13:56:47, Ostatnia zmiana: 2006-12-13 13:56:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1473