Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078680
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 91/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 lipca 2006 roku

 

 

W sprawie

zmiany budżetu miasta Lubań na 2006 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 pkt 2, art. 58 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 167 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2, 13 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), § 13 ust. 1 Uchwały Nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2006 rok, Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1 

1.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka  mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w §2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 13 380 zł.

2.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie  w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 974 zł.

3.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w §2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 33 114 zł.

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność  w §4270 zakup usług remontowych o kwotę 13380 zł (remont  domów i mieszkań Romów).

5.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 34 088 zł z tego w:

- Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 974 zł (SP Nr 4)

- Rozdziale 80195 Pozostałe działalność w §3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 33 114 zł.

 

§ 2

1.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna ogółem o kwotę 7810 zł z tego w:

- Rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3 610 zł.

- Rozdziale 85295 Pozostała działalność w §3110 Świadczenia społeczne o kwotę 4 200 zł.

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Opieka społeczna ogółem o kwotę 7 810 zł z tego w

- Rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 3 610 zł w §4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 770 zł, §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 840 zł

- Rozdziale 85295 Pozostała działalność w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 200 zł

3.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy Miast ogółem o kwotę 49 255 zł z tego w:

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 34 255 zł

§4530 Podatek od towarów i usług o kwotę 15 000 zł

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy miast ogółem o kwotę 49 255 zł z tego w:

§4170 wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 2 000 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 655 zł

§4260 zakup energii o kwotę 15 600 zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł

§4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 2 000 zł      

5.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy Naczelnych organizacji władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 855 zł

6.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organizacji władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ogółem o kwotę 3 855 zł, z tego w:

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 714 zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 063 zł

§4120 składki na Fundusz pracy o kwotę 78 zł.

7.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 26 475 zł.

8.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w §4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 26 475 zł.

9.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczeń społecznych w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 73 753 zł.

10.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 81212 Świadczenia rodzinne, zaliczka  alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego w §4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 73 753 zł.

 

§ 3

Dochody budżetu Miasta Lubań wynoszą 43156513 zł.

Wydatki budżetu Miasta Lubań wynoszą 46136886 zł.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 lipca 2006 rok w sprawie  zmiany budżetu Miasta Lubań

 

1.       W § 1 pkt 1, 2, 3 zmieniają się dochody na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FBJ MJ–3011–141/06,środki te przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, decyzja KO-WO-0341/22B/2006 środki te przeznaczone są na sfinansowanie wyprawki szkolnej, decyzja KO-WO-0341/25B/2006, dotacja ta przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

2.       W § 1 pkt 4, 5 zwiększa się wydatki na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w zakresie remontu mieszkań społeczności romskiej, wyprawki szkolnej i przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

3.       W § 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dokonano korekty wydatków w  wyniku analizy wykonania ich za I półrocze 2006 roku i wniosków złożonych przez Kierowników Jednostek Samorządowych.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-11-28 09:20:14, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-11-28 09:23:26, Ostatnia zmiana: 2006-11-28 09:23:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1357