Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078599
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 122/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 października 2006 roku

 

 

W sprawie

zmiany budżetu miasta Lubań na 2006 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2, art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.  U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 i 2, art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 pkt  14 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), § 13 ust.1 Uchwały Nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2006 rok Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

1.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  o kwotę 24 085 zł.

2.       Zwiększa się  wydatki w w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w §4270 zakup usług remontowych  o kwotę 24 085 zł

3.       Zwiększa się dochody  w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 99 266 zł

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 99 266 zł.

5.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  o kwotę 4 386 zł.

6.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 2) o kwotę 4 386 zł z tego:

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 071 zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200 zł

§4120 składki na Fundusz Pracy  o kwotę 26 zł

§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3 089 zł

7.       Zwiększa się dochody  w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w §2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  o kwotę 1 900 zł

8.       Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w §3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 900 zł

9.       Zwiększa się dochody  w zakresie zadań zleconych w dziale 852  Pomoc społeczna w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  w §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3 392 zł

10.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań  zleconych w dziale 852  Pomoc społeczna w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  w §3110 świadczenia społeczne o kwotę 3 392 zł

11.   Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność w §2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1 589 zł

12.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 1 589 zł z tego:

§4210 zakup materiałów o kwotę 32 zł

§4430 różne opłaty i składki  o kwotę 1 557 zł

 

§ 2

1.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 6 271 zł z tego:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 787 zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne  o kwotę 4 302 zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę  82 zł

§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 77 zł

§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 810 zł

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 97 zł

§4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę116 zł.

2.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 6 271 zł z tego:

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 180 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 876 zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 905 zł

§4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 600 zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 910 zł

§4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1 800 zł.

3.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 24 598 zł z tego:

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 600 zł

§4480 podatek od nieruchomości o kwotę 13 098 zł

§4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 8 400 zł

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1 000 zł

4.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 24 598 zł z tego:

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000 zł

§4260 zakup energii o kwotę 4 598 zł

5.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 15 960 zł z tego:

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 279 zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 355 zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 326 zł

6.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15 960 zł z tego:

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 279 zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 355 zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 326 zł

7.       Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w  rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 30 209 zł  z tego:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 810 zł

§3240 stypendia dla uczniów o kwotę 2 630 zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 500 zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 17 700 zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2 500 zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę  1 069 zł

Z tego:

Gimnazjum nr 1

§3240 stypendia dla uczniów o kwotę 630 zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę  14 000 zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 100 zł

Gimnazjum nr 2

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 810 zł

§3240 stypendia dla uczniów o kwotę 2 000 zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15 600 zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2 500 zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę  1 069 zł

8.       Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w  rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 30 209 zł z tego:

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 330 zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17 510 zł

§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3 800 zł

§4260 zakup energii o kwotę 5 000 zł

§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 2 100 zł

§4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 569 zł

§4580 pozostałe odsetki o kwotę 500 zł

Z tego:

Gimnazjum nr 1

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 330 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 300 zł

§4260 zakup energii o kwotę 5 000 zł

§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 2 100 zł

Gimnazjum nr 2

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 210 zł

§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3 800 zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 10 500 zł

§4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat o kwotę 569 zł

§4580 pozostałe odsetki o kwotę 500 zł

9.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 41 000 zł z tego:

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18 500 zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 17 500 zł

§4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 5 000 zł

10.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 41 000 zł z tego:

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18 500 zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 17 500 zł

§4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 5 000 zł

11.   Zmniejsza się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne w §2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9 203 zł.

12.   Zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9 203 zł.

 

§ 3 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 46 145 973 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 49 631 237 zł

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 października 2006 roku

 

1.       W § 1 pkt 1-4 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3011-247/06 z dnia 20 października 2006 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Z tego:

- kwota 5 215 zł  - na remont kładki dla pieszych łączącej ul. Robotniczą z ul. Warszawską, zlokalizowanej  na rzece Kwisie,

- kwota 4 800 zł – na remont kładki dla pieszych łączącej ul. Robotniczą z ogrodami działkowymi zlokalizowanej na kanale Młynówka lewobrzeżna,

- kwota 14 070 zł – na remont mostu nad kanałem Młynówka lewobrzeżna zlokalizowanego w ciągu ul. Ludowej,

- kwota 11 824 zł – na wymianę zalanych urządzeń w przepompowni ścieków przy ul. Robotniczej (pompy MSI – 24z – 2 szt., czyszczenie kanałów),

- kwota 87.442 zł – na wymianę zalanych urządzeń Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wiejskiej 1A ( silniki osadu i zestawu hydroforowego – 8 szt., czujniki poziomu osadów – 5 szt.).

2.       W § 1 pkt 5-6 zwiększenia  dochodów i wydatków  dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/29B/2006 z dnia 5 października 2006 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

3.       W § 1 pkt 7-8 – zwiększenia  dochodów  i wydatków  dokonano w oparciu o decyzje Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-252/06 z dnia 19 października 2006 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

4.       W § 1 pkt 9-10  zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-254/06 z dnia 20 października 2006 roku z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

5.       W § 1 pkt 11-12 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3011-254/06 z dnia 25 października 2006 roku z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego  zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – jako pokrycie kosztów  poniesionych  przez Gminę Miejską Lubań.

6.       W § 2 pkt 1-2  zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano w oparciu o wniosek kierownika jednostki budżetowej Straż Miejska.

7.       W § 2 pkt 3-4 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano w oparciu o wniosek  kierownika jednostki budżetowej Łużyckie Centrum Rozwoju.

8.       W § 2 pkt 5-6 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano w oparciu o wniosek  kierownika jednostki budżetowej MOPS.

9.       W § 2 pkt 7-8 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano w oparciu o wnioski kierowników jednostek budżetowych Gimnazjum nr 1 i 2 w Lubaniu.

10.   W § 2 pkt 9-12 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano w celu porządkowym.

 


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-11-27 14:49:22, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-11-27 15:05:23, Ostatnia zmiana: 2006-11-27 15:05:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1470