Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6086438
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Uchwały Rady Miasta Lubań dotyczące zmian budżetu obrazek Wersja do druku

Uchwała Nr XLV/332/2006

Rady Miasta Lubań

z dnia 25 kwietnia 2006 roku

 

 

W sprawie

zmiany budżetu miasta Lubań na 2006 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 1, ust. 2 pkt 6, art. 57, art. 58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 1 i 3 , art. 167 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7, 11 i 15 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.       Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w §0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 60 000 zł.

2.       Zwiększa się dochody w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w §0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności o kwotę 10 000 zł.

3.       Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30 000 zł.

4.       Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 16 000 zł z tego:

§0360 podatek od spadków i darowizn o kwotę 10 000 zł

§0430 wpływy z opłaty targowej o kwotę 6 000 zł

5.       Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w §0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 30 220 zł.

6.       Zmniejsza się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 92 576 zł.

7.       Zmniejsza się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w §2920 subwencje ogóle z budżetu państwa o kwotę 40 231 zł.

8.       Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w §0020 podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 40 000 zł.

9.       Zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola w §0830 wpływy z usług o kwotę 92 807 zł.

 

§ 2

1.       Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 101 583 zł (TRET).

2.       Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 44 637 zł (Budynek przy ul. Bankowej 8).

3.       Zmniejsza się wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w §4810 rezerwa (ogólną) o kwotę 25 860 zł

4.       Zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodze w §2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 zł.

5.       Zwiększa się wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w §2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 15 860 zł.

 

§ 3

Dochody budżetu miasta Lubań po zmianach wynoszą 41 852 752 zł.

Wydatki budżetu miasta Lubań po zmianach wynoszą 44 833 125 zł.

 

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Marian Kwolik

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok

 

1.       W § 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9 zwiększenia dochodów dokonano w oparciu o analizę wykonania dochodów za I kwartał 2006 roku.

2.       W § 1 pkt 6 i 7 zmniejszenia dochodów dokonano w oparciu o Decyzje Ministra Finansów nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14 marca 2006 roku korygującą plany po uchwaleniu i podpisaniu Ustawy budżetowej.

3.       W § 2 pkt 1 zwiększenia wydatków dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zapłatą faktur za uło2enie kostki brukowej wokół TRET-u.

4.       W § 2 pkt 2 zwiększenia wydatków dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inwestycja pn. budynek ul. Bankowa 8.

5.       W § 2 pkt 4 zwiększenia wydatków dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału GKM z przeznaczeniem na realizacje wspólnie z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział we Lwówku Śląskim przedsięwzięcia związanego z konserwacją i oczyszczaniem rzeki Siekierki w obrębie Miasta Lubań.

6.       W § 2 pkt 5 zwiększenia wydatków dokonano w celu sfinansowania wydatków związanych z przeprowadzeniem badan i ekspertyzy stanu technicznego niecki krytej pływalni zleconej Politechnice Wrocławskiej przez MOSiR (koszt eksploatacji basenu).

7.       W § 2 pkt 3 dokonano zmniejszenia środków finansowych z rezerwy ogólnej w celu pokrycia zadań wynikających z § 2 pkt 4 i 5.

 


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-11-27 11:09:19, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-11-27 11:14:53, Ostatnia zmiana: 2006-11-27 12:05:29, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1519