Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6080999
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Uchwały Rady Miasta Lubań dotyczące zmian budżetu obrazek Wersja do druku

Uchwała Nr L/384/2006

Rady Miasta Lubań z dnia

24 października 2006 roku

 

 

W sprawie

zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 2 i 6, art. 57, art. 58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1 art. 166 ust. 1 i 3, art. 167 ust. 2 pkt 1-3, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 , 5, 7 i 12, 14 i 15 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.       Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami i kwotę 2 600 zł z tego:

§0920 odsetki pozostałe o kwotę 700 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 900 zł

2.       Zwiększa się dochody w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w §0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 7 000 zł

3.       Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 171 107 zł z tego:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w §0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500 zł

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 6 100 zł z tego:

§0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 100 zł

§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 6 000 zł

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 150 507 zł z tego:

§0310 podatek od nieruchomości o kwotę 150 007 zł

§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500 zł

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 14 000 zł z tego:

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 11 000 zł

§0490wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 3 000 zł

4.       Zmniejsza się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w §0830 wpływy z usług o kwotę 50 000 zł

5.       Zwiększa się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 jednostki gospodarki mieszkaniowej w §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 50 000 zł

6.       Zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75809 rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w §6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 312 zł

7.       Zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 400 zł z tego:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §0920 odsetki pozostałe o kwotę 200 zł

- w rozdziale 80104 Przedszkola w §0920 odsetki pozostałe o kwotę 1 000 zł

- w rozdziale 80110 Gimnazja w §0920 odsetki pozostałe o kwotę 200 zł

8.       Zwiększa się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 700 zł z tego:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 0830 wpływy z usług o kwotę 100 zł

- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w §2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami o kwotę 800 zł

- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w §0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 100 zł

- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej w §0920 odsetki pozostałe o kwotę 600 zł

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w §2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami o kwotę 100 zł

9.       Zwiększa się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność w § 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 5.000 zł

10.   Zwiększa się dochody w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury w §2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 60 896 zł

11.   Zwiększa się dochody w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność w §2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 21 600 zł

 

§ 2

1.       Zwiększa się wydatki w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 222 459 zł z tego:

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 53 388 zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 152 235 zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 15 267 zł

§4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1 569 zł

2.       Zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 11 000 zł z tego:

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 972 zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 028 zł

3.       Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna o kwotę 123 565 zł z tego:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 77.465 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 463 zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 75 000 zł

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 40 000 zł

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 100 zł

4.       Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w §4270 zakup usług remontowych o kwotę 27 356 zł

5.       Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w w rozdziale 85295 Pozostała działalność w §3110 świadczenia społeczne o kwotę 5 000 zł

6.       Zwiększa się wydatki w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §4270 zakup usług remontowych o kwotę 20 000 zł

7.       Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 55 537 zł z tego:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 28 252 zł (ABK 3)

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 23 000 zł

- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 285 zł

8.       Zwiększa się wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70 000 zł.

9.       Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 350 000 zł z tego:

- w rozdziale 80104 Przedszkola w §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 240 000 zł

- w rozdziale 80110 Gimnazja w §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 110 000 zł

10.   Zmniejsza się wydatki w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 103 000 zł (poprawa dostępności komunikacyjnej Pogranicza Dolnośląsko-Saksońskiego poprzez modernizację ul. Łokietka w Lubaniu)

11.   Zmniejsza się wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 60 896 zł z tego:

§4170 wydatki bezosobowe o kwotę 6 000 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 408 zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 45 488 zł

12.   Zwiększa się wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 60 896 zł z tego:

§4171 wydatki bezosobowe o kwotę 6 000 zł

§4211 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 408 zł

§4301 zakup usług pozostałych o kwotę 45 488 zł

13.   Zwiększa się wydatki w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 28 800 zł z tego:

§4301 zakup usług pozostałych o kwotę 21 600 zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 200 zł.

14.   Zmniejsza się wydatki budżetu w dziale 700 Gospodarka komunalna w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10 000 zł (ABK 2)

15.   Zwiększa się wydatki budżetu w dziale 700 Gospodarka komunalna w rozdziale 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej w §6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 10 000 zł (ABK 2)

16.   Zwiększa się wydatki w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 15 100 zł z tego:

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 100 zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł

17.   Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 25 000 zł

18.   Zwiększa się wydatki w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 25 000 zł.

 

§ 3

Nadwyżkę budżetową w kwocie 100 800 zł przeznacza się na spłatę kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej.

 

§ 4

Dochody budżetu Miasta na rok 2006 po zmianach wynoszą 46 011 355 zł.

Wydatki budżetu Miasta na rok 2006 po zmianach wynoszą 49 496 619 zł.

 

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 6

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Marian Kwolik

 


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-11-24 13:22:36, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-11-26 19:56:18, Ostatnia zmiana: 2006-11-26 19:56:18, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1475