Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056925
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Statut Miasta Lubań obrazek Wersja do druku

 

Załącznik nr 6

do Statutu Miasta Lubań

 

 

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta Lubań

 

§ 1

 

1.    Komisja Rewizyjna Rady Miasta Lubań, zwana dalej „komisją”, jest stałą komisją powołaną w celu kontrolowania:

1)    burmistrza,

2)    urzędu w zakresie spraw finansowo-gospodarczych,

3)    gminnych jednostek organizacyjnych,

4)    jednostek pomocniczych, jeżeli wynika to z zapisu w statutach tych jednostek,

5)    sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,

6)    sposobu rozpatrywania i załatwiania wniosków radnych,

7)    sposobu realizacji uchwał Rady.

2. Celem działań kontrolnych jest dostarczanie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności podmiotów wymienionych w ust. 1, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności tych podmiotów oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

3. Komisja kontroluje działalność burmistrza i podporządkowanych mu jednostek pod względem:

- legalności,
 - celowości,     
 - gospodarności i oszczędności,
 - rzetelności.

4. Komisja kontrolując burmistrza oraz gminne jednostki organizacyjne, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Miasta.

 

§ 2

 

              1.     Komisja opiniuje na piśmie wykonanie budżetu miasta i występuje z pisemnym wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.

              2.     Wniosek, o którym mowa w ust. 1 przewodniczący komisji przesyła do zaopiniowania

              3.     Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 5 dni od daty sporządzenia wniosku.

              4.     Przewodniczący komisji przedkłada opinię i wniosek, o którym mowa w ust. 1 na ręce przewodniczącego Rady w terminie 5 dni od daty ich sporządzenia.

 

§ 3

              1.     Komisja opiniuje na piśmie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium.

              2.     Przewodniczący komisji przedkłada opinie, o której mowa w ust. 1, na ręce przewodniczącego Rady, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku w tej sprawie.

 

§ 4

 

              1.     W skład komisji wchodzą członkowie wybrani spośród radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyłączeniem przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.

              2.     Przewodniczący Komisji wybierany jest uchwałą Rady.

              3.     Zastępcę przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji spośród swego grona zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

              4.     Odwołanie przewodniczącego i jego zastępcy następuj na zasadach określonych w ust.2 i 3.

 


 

§ 5

 

              1.     Przewodniczący, jego zastępca oraz pozostali członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach komisji, w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

              2.     W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący komisji.

              3.     O wyłączeniu przewodniczącego komisji decyduje Rada.

              4.     Wyłączony członek komisji może odwołać się na piśmie, od decyzji o wyłączeniu, do Rady - w terminie 5 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

§ 6

 

1.      Komisja podlega Radzie .

2.      Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Rady.

3.      Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
 - terminy odbywania posiedzeń,
 - terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli,
 - rodzaj i zakres kontroli.

4.      Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem pracy komisji.

5.      Rada może nakazać komisji nie rozpoczynanie kontroli, a także przerwanie kontroli prowadzonej przez komisję. Powyższe nakazy dotyczą także wykonania poszczególnych czynności kontrolnych.

6.      Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

7.      Uchwały Rady, o których mowa w ust. 4 - 6, wykonywane są niezwłocznie.

8.      Komisja jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia uchwały w tej sprawie przez Radę.

9.      Komisja może prowadzić kontrole sprawdzające, nie objęte zatwierdzonym planem pracy.

 

§ 7

1.      Komisja w terminie do 31 stycznia każdego roku składa przewodniczącemu roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim, które przedkładane jest Radzie na najbliższej sesji.

2.      Sprawozdanie powinno zawierać:

1)    liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2)    wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3)    wykaz wniosków podjętych przez komisję,

4)    wykaz wyłączeń, o których mowa w § 5 regulaminu,

3.      Poza przypadkiem określonym w ust. 1 komisja składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

 

 

§ 8

1.      Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego, zgodnie z planem pracy komisji oraz w miarę potrzeb.

2.      Posiedzenia nieplanowane mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego komisji, a także na pisemny wniosek:

 - przewodniczącego Rady,

 - nie mniej niż połowy członków komisji.

3.      Przewodniczący Rady oraz radni składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia komisji  obowiązani są wskazać we wniosku przyczynę jego złożenia.

4.      Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenia osoby nie będące członkami komisji.

5.      Przewodniczący komisji może zapraszać na jej posiedzenia:
 1/ radnych nie będących członkami komisji,
 2/ osoby zaangażowane na wniosek komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.

6.      Z posiedzenia komisji należy sporządzić protokół w terminie 21 dni od dnia odbycia posiedzenia, który winien być podpisany przez przewodniczącego komisji.


§ 9

1.      Stanowiska komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

2.      Głosowanie jest jawne. W przypadku równiej liczby głosów - przy opiniowaniu wykonania budżetu miasta i gminy oraz głosowaniu wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium burmistrzowi - rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

§ 10

1.      Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób, posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem kontroli.

2.      W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków publicznych, przewodniczący komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej burmistrza do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

 

§ 11

1.      Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
 1/ problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
 2/ sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki.

2.      Kontroli komisji nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

 

§ 12

1.      Kontroli dokonują w imieniu komisji zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków komisji.

2.      Przewodniczący komisji wyznacza kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

3.      Kontrole sprawdzające mogą być przeprowadzane przez co najmniej dwóch członków komisji.

4.      Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Rady, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

5.      Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o którym mowa w ust. 4.

 

§ 13

 

1.      W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2.      Jeżeli podejrzenie dotyczy burmistrza, kontrolujący zawiadamia przewodniczącego Rady.

 

§ 14

 

1.      Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 1 ust.

2.      Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3.      Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.


 

§ 15

 

1.      Kierownik jednostki kontrolowanej obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2.      Kierownik jednostki kontrolowanej obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienia kontrolującym wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3.      Kierownik kontrolowanej jednostki, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4.      Na żądanie kontrolujących, kierownik jednostki kontrolowanej obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych niż określone w ust. 3.§ 16

Obowiązki przypisane niniejszym regulaminem kierownikowi jednostki kontrolowanej mogą być wykonywane za pośrednictwem podległych mu pracowników.

 

§ 17


Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

§ 18

Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 14 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny obejmujący:
1/ nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2/ imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3/ daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4/ określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5/ imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6/ przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski z kontroli wskazujące na  stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w tym protokole,
7/ datę i miejsce podpisania protokołu,
8/ podpis kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn.

 

§ 19

 

1.      W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej lub części kontrolujących, osoby te są obowiązane do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2.      Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce przewodniczącego komisji. Jeżeli podpisania protokołu odmówił przewodniczący komisji, składa on - na zasadach wyżej podanych - wyjaśnienia na ręce przewodniczącego Rady.


§ 20

 

1.       Kierownik jednostki kontrolowanej może złożyć na ręce przewodniczącego komisji lub przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2.      Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi jednostki kontrolowanej protokołu pokontrolnego do podpisania.


 

§ 21


Protokół pokontrolny sporządza się w dwóch egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołu - otrzymują: komisja i kierownik jednostki kontrolowanej.

 

§ 22

Komisja po zapoznaniu się z wynikami kontroli formułuje zalecenia i wnioski, które przekazuje przewodniczącemu Rady oraz jednostce kontrolowanej.

 

§ 23

1.      Komisja może na zlecenie Rady współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2.      Współdziałanie może podlegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli przez członków Komisji Rewizyjnej i innych komisji Rady.

3.      Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli przeprowadzanej przez komisję stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

4.      Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-21 13:41:12, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-21 13:42:37, Ostatnia zmiana: 2006-11-21 13:42:37, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2814